Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/03/2016

  Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, №602-02-6, внесен от Министерския съвет на 12 март 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, №602-02-6, внесен от Министерския съвет на 12 март 2016г.
  На редовно заседание, проведено на 30.03.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерския съвет на 12 март 2016г.
  Споразумението относно Единния патентен съд е официално подписано от държави - членки на ЕС, с изключение на Испания и Полша, в Брюксел на 19 февруари 2013г. в рамките на Съвет „Конкурентоспособност". България е подписала Споразумението на 5 март 2013 г.
  Единният патентен съд е вторият стълб на проекта за единна патентна система на ЕС заедно с единната патентна закрила, създадена с Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила, и Регламент (ЕС) № 1260/2012 на Съвета от 17 декември 2012 година за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила по отношение на приложимите правила за превод.
  Споразумението относно Единния патентен съд заедно с посочените регламенти премахва сега съществуващата фрагментация на патентната система в Европа, характеризираща се със скъпо и рисково съдопроизводство, което се провежда в множество национални съдилища и често завършва с противоречащи си решения. Създаването на Единния патентен съд ще осигури единна практика в областта на патентната закрила. Той ще спомогне и за намаляване на разходите по съдопроизводството, тъй като на страните няма да се налага да водят успоредни съдебни производства пред различни национални юрисдикции.
  Наред с посоченото Споразумението ще гарантира повишаване качеството и ефективността на съдопроизводството, предвиждайки специални изисквания относно необходимата квалификация на съдиите и осигурявайки специализирана подготовка в областта на патентната закрила. Тъй като в патентните спорове са включени сложни технически въпроси, в различните състави на съда се предвижда участието на съдии с техническа квалификация.
  Създаването на Единен патентен съд заедно с единната патентна закрила ще подобри инвестиционния климат в България, като осигури на местните и чуждестранните предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.
  През 2015г. са изготвени разчети, обосноваващи финансовата част, необходима за издръжката на Съда / Документ РС/04/270215 на финансовата работна група към Подготвителния комитет /. Съгласно него Република България дължи 0,15% от общия процент на средствата, необходими за издръжката на Съда, като това възлиза прогнозно на сумата от 15 720 евро за 2016 г. и 9564 евро за 2017г. Изчисления са направени на базата на броя на европейските патенти, действащи на територията на Република България - 5415, или 0,29% от общия брой европейски патенти, и броя на подадените искове за нарушения на такива патенти в Република България - 0, или 0,00% от общия брой искове. Този брой и процентно съотношение са определени за последните 3 години преди влизане в сила на Споразумението.
  На основание чл. 84, параграф 2 от Споразумението, същото подлежи на ратификация от участващите държави членки по реда, предвиден в тяхното национално законодателство.
  Ратификацията е необходима на основание чл. 85, ал.1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Единния патентен съд, № 602-02-6, внесен от Министерския съвет на 12 март 2016г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума