Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/03/2016

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, №602-02-9, внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, №602-02-9, внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.
  На редовно заседание, проведено на 30.03.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, №602-02-9, внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.
  Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република е разработена от двете страни при предварителни консултации въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност и е подписана на 1 октомври 2015 г. в Тунис.
  Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване.
  Материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на договарящите страни по спогодбата. По отношение на Република България това е законодателството относно три вида пенсии от държавното обществено осигуряване: за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и наследствените пенсии, изчислени от тях.
  Във връзка с определяне на пенсионните права по спогодбата се предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете страни. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на спогодбата. Предвидена е възможност да се взема предвид и осигурителен период, завършен в трета страна, с която всяка от договарящите страни има спогодба, ако тези осигурителни периоди не съвпадат с осигурителните периоди съгласно законодателствата на двете договарящи страни, доколкото това е предвидено в спогодбите с третата страна.
  В персоналния й обхват са включени всички лица, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи страни, бежанците и лицата без гражданство, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица.
  Спогодбата съдържа стандартни разпоредби относно сключването на административно споразумение, процедурни правила за подаване на заявления, определяне и изплащане на обезщетенията, достъпа до информация и защита на личните данни, административно сътрудничество, влизане в сила и действие.
  Спогодбата ще влезе в сила на първия ден от третия месец след месеца на получаване на втората от нотите, с които договарящите страни се уведомяват взаимно по дипломатически път, че са спазени всички изисквания на техните национални законодателства за влизане в сила на спогодбата. Сключва се за неопределен период от време. В случай на прекратяване всички права, придобити от лицата в съответствие с разпоредбите на спогодбата, остават в сила.

  Ратификацията е необходима на основание чл. 85, ал.1, т. 4 и 6 от Конституцията на Република България.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, №602-02-9, внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума