Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
30/03/2016

  Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност, № 602-02-11 внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност, № 602-02-11 внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.
  На редовно заседание, проведено на 30.03.2016 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност, № 602-02-11 внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.
  Спогодбата е разработена от двете страни при предварителни консултации въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност, както и на правото на Европейския съюз (ЕС) в тази област - Регламент № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и е подписана на 1 февруари 2016 г. в Бразилия.
  Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване.
  Материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на договарящите страни по спогодбата. По отношение на Република България това е законодателството, уреждащо пенсиите от държавното обществено осигуряване - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, както и наследствените пенсии, определени оттях.
  В персоналния обхват на спогодбата са включени всички лица, които са подчинени или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи страни, бежанците и лицата без гражданство, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица.
  В спогодбата е предвидено, на основание на Виенската конвенция за дипломатическите отношения и на Виенската конвенция за консулските отношения, членовете на дипломатическите представителства и консулства, както и лицата, наети като персонал в частните домове на членовете на тези представителства и консулства, които са изпратени на територията на другата договаряща държава, да остават подчинени на законодателството на договарящата държава, която ги изпраща.
  В спогодбата е предвидено да се зачитат и периоди, придобити преди влизането й в сила.
  В останалите части на спогодбата се съдържат стандартни разпоредби относно сключването на Административно споразумение, процедурни правила за подаване на заявления, определяне и изплащане на обезщетенията, влизане в сила и действие.
  Предвидено е, че тя влиза в сила на първия ден от третия месец след месеца, в който всяка страна е получила от другата страна писмено уведомление по дипломатически път, че втората страна е изпълнила всички изисквания за влизането на спогодбата в сила. Сключва се за неограничен срок. В случай на прекратяване всички права, придобити от лицата в съответствие с разпоредбите на спогодбата, остават в сила.
  Ратификацията е необходима на основание чл. 85, ал.1, т. 4 и 6 от Конституцията на Република България, тъй като води до финансови ангажименти за Република България и се отнася до основни права на човека.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федеративна република Бразилия за социална сигурност, №602-02-11, внесен от Министерския съвет на 21 март 2016г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума