Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
06/04/2016 второ гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от н.п. Диана Йорданова и група народни представители на 02.03.2016 г., приет на първо гласуване на 30.03.2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 654-01-28, внесен от н.п. Диана Йорданова и група народни представители на 02.03.2016 г., приет на първо гласуване на 30.03.2016г.


  Проект
  Второ гласуване


  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

  (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28,45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г, бр.12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г.5 бр. 105 от 2014 г. и бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона:

  „ЗАКОН за допълнение на Закона за местните данъци и такси”

  § 1. В Глава втора се създава раздел VIII с членове от 61у до 61щ:
  „Раздел VIII Данък върху таксиметров превоз на пътници
  Чл. 61 у. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях дейност по таксиметров превоз на пътници.
  (2)За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по Глава втора, раздел VI на този закон.
  (3)Данъчно задължени лица по реда на този раздел са:
  1. превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация от
  изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
  администрация", на които е издадено разрешение за таксиметров превоз на
  пътници от кмета на съответната община, когато извършват дейността или
  2. лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници от името на
  регистриран превозвач, но за своя сметка.

  Чл. 61 ф. (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 400 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.
  (2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил с който се извършва таксиметров превоз на пътници.

  Чл. 61х. (1) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия годишен данък в срок до 31 декември на предходната година в общината, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  (2) В декларацията по ал, 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани е определянето на данъка.
  (3) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава през течение на годината, данъчно задължените лица подават декларацията по ал.1 преди получаване на издаденото разрешение.
  (4) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, имащи значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
  (5) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

  Чл. 61 ц. (1) Дължимият годишен данък върху таксиметров превоз на пътници се внася на две равни вноски в следните срокове:
  1. до 31 декември на предходната година и
  2. до 30 юни на годината за която е дължим.
  (2)На предплатилите до 31 декември на предходната година целия размер на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници се прави отстъпка 5 на сто.
  (3)Данъкът по ал.1 постъпва в приход на съответната общината, за
  територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров
  превоз на пътници.
  Чл.61ч. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

  ДДТГ= ГДТППхБМ
  5 където
  12
  ДДТГ е дължим данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
  ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на
  пътници по чл.61ф;
  БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  (2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз се прекратява през течение на годината от платеният годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

  НВДТПП= ПГДТППхБМ
  1 където
  НВДТПП е недължимо внесената част от данъкът върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
  ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
  БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници."

  Чл.61ш. (1) В случаите по чл.61ч, ал.1 данъкът се внася преди получаване на издаденото разрешение.
  (2) Когато през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка върху таксиметровия превоз на пътници, размерът на данъка до края на годината се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.
  (3) В случаите, когато е внесен данък, но не е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз, възстановаването на недължимо внесения данък се извършва по писмено искане на данъчно задълженото лице по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

  Чл.61щ.Възстановяване на надвнесен данък по чл.61ч, ал.2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група народни представители:
  В § 1 да се направят следните изменения:
  1. В чл. 61у, в ал. 1 след думите „от тях” да се добави „или от тяхно име”, а в ал. 3, т. 2 да отпадне.
  2. В чл. 61ф:
  а) в ал. 1 числото „400” да се замени с „300”.
  б) В ал. 2 думите „ с който се извършва” да се заменят с „за който е издадено разрешение за извършване на”
  в) да се създаде ал. 3:
  (3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъка се събира на базата на действащия размер за предходната година.
  3. В чл. 61х:
  а) Ал. 1 да се измени така:
  (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  б) Ал. 3 да отпадне.
  в) Ал. 4 и 5 да станат ал. 3 и 4.
  4. Член 61ц да се измени така:
  Чл. 61ц. (1) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  5. Член 61ш да се измени така:
  Чл. 61ш. (1) Данъкът по чл. 61ф се внася преди получаване на разрешението по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Георги Кадиев:
  В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1.1. В чл. 61у се създава нова ал. 4, както следва:
  „(4) С данъка по ал. 1 се облага и дейността на регистрираните ползватели на услуги на он-лайн платформи/приложения, осигуряващи превоз на пътници при приета заявка.“
  1.2. В чл. 61ф се създава нова ал. 3, както следва:
  „(3) За дейностите по чл. 61у, ал. 4, данъкът по ал. 1 в намален размер се дължи за всеки отделен автомобил, с който се извършва дейността.“
  1.3. В чл. 61х, в края на ал. 1, след думата пътници се поставя запетая и се добавя израза, „съответно лицата по чл. 61у, ал. 4 подават данъчната декларация в общината на територията, на която е регистриран автомобилът, с който се извършва превоза.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В Глава втора се създава „Раздел VIII Данък върху таксиметров превоз на пътници с чл. 61у - 61щ:

  Чл. 61у. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
  (2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по Глава втора, раздел VI от този закон.
  (3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

  Чл. 61ф. (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.
  (2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  (3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

  Чл. 61х. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  (2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
  (3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
  (4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

  Чл. 61ц. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

  Чл. 61ч. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

  ДДТГ = ГДТПП х БМ
  ----------------------- , където
  12
  ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
  ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.61ф;
  БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  (2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

  НВДТПП = ПГДТПП х БМ
  ----------------------- , където
  12
  НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
  ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
  БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

  Чл. 61ш. Данъкът по чл. 61ф се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

  Чл. 61щ. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 61ч, ал.2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”


  § 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 38:
  „38. „Таксиметров превоз на пътници“ е понятие по смисъла на Закона за автомобилните превози.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 3. (1) Министърът на финансите до 31 януари 2017 г. утвърждава образец на декларацията по чл. 61х, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
  (2) За 2017 г. Общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VHI от Закона за местните данъци и такси до 31 януари 2017 г.
  (3) За 2017 г. данъчно задължените лица, които се облагат с данък върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII от Закона за местните данъци и такси подават декларация по чл. 61х, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и внасят данъка до 31 март 2017 г.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група народни представители:
  В § 3 в ал. 1 и 2 думите „31 януари 2017 г.” да се заменят с „30 септември 2016 г.”, а ал. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Георги Кадиев:
  В Преходни и заключителни разпоредби в § 3 се създава нова ал. 4, както следва:
  „(4) До 30 юни 2016 г. Министерският съвет да разработи концепция, включително граници за диференцирано определяне на размера на облагане и правила за контрол на дейността на регистрираните ползватели на услуги на он-лайн платформи/приложения, осигуряващи превоз на пътници при приета заявка, придружена с оценка за въздействието, и да внесе в Народното събрание необходимите законодателни промени.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. (1) Министърът на финансите до 30 септември 2016 г. утвърждава образец на декларацията по чл. 61х, ал. 1.
  (2) За 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII до 30 септември 2016 г.


  § 4. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 61,79 и 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 14 се създава ал. 5:
  „(5) Физическите лица, включително едноличните търговци, за доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси. За доходите от други дейности, с изключение на случаите по ал. 4, лицата се облагат по реда на този закон."
  2. В чл. 16, ал. 2 след думите „патентен данък" се добавя „и/или данък
  върху таксиметров превоз на пътници".
  3. В чл. 26, ал. 2 се създава нова т. 3:
  „3. които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси."
  4. В чл. 50, ал. 1, т. 2 след думите „патентен данък" се добавя „и/или данък върху таксиметров превоз на пътници".

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група народни представители:
  В § 4 да се направят следните изменения и допълнения:
  Да се създаде нова т. 1:
  1. В чл. 13, ал. 1 се създава нова т. 29:
  „29. доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.
  досегашната т. 1 да стане т. 2 и да се измени така:
  В чл. 14 се създава ал. 5:
  „(5) Едноличните търговци, които се считат за данъчно задължени лица по смисъла на чл. 61у от Закона за местните данъци и такси се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на същия закон. За доходите от други дейности, с изключение на случаите по ал. 4, лицата се облагат по реда на този закон.”
  досегашните т. 2, 3 и 4 да станат т. 3, 4 и 5. В в т. 5 накрая да се добави „ както и за доходите по чл. 13, ал. 1, т. 29”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 61,79 и 95 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 29:
  „29. доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.”
  2. В чл. 14 се създава ал. 5:
  „(5) Едноличните търговци, които се смятат за данъчно задължени лица по смисъла на чл. 61у от Закона за местните данъци и такси, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на същия закон. За доходите от други дейности, с изключение на случаите по ал. 4, лицата се облагат по реда на този закон.”
  3. В чл. 16, ал. 2 след думите „патентен данък” се добавя „и/или данък върху таксиметров превоз на пътници”.
  4. В чл. 26, ал. 2 се създава нова т. 3:
  „3. които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.”
  5. В чл. 50, ал. 1, т. 2 след думите „патентен данък” се добавя „и/или данък върху таксиметров превоз на пътници, както и за доходите по чл. 13, ал. 1, т. 29”.


  § 5. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г.) в чл. 5 се създава ал. 5:
  „(5) Дейността на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 по таксиметров превоз на пътници се облага с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси. За всички останали дейности тези лица се облагат по реда на този закон."

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.


  § 6. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60 и 81 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 12, ал. 1 след думата „регистрация" се поставя запетая и се добавя „или от лица, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка".
  2. В чл. 24:
  а) в ал. 1 след думата „превозвачи" се добавя „или от лица, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Водачът на лек таксиметров автомобил трябва да: 1. притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В;

  2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление по транспорта и/или да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
  3. няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително през последната година;
  4. е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
  5. притежава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил
  валидно за съответната община, на чиято територия се извършват превозите."
  в) създават се ал. 4 - 7:
  „(4)Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" издава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил на лице, което отговоря на изискванията по ал. 3, т. 1 - 4 и успешно е положило изпит по теми, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5. Удостоверението се издава за срок 5 години.
  (5) Изпитът по ал. 4 се провежда от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" по ред и начин, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".
  (6) Редът за издаване на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил и за доказване на съответствието с изискванията по ал. 3, т. 1 — 4 се определят с наредбата по чл. 12а, ал. 5.
  (7)Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" отнема със заповед удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил, който престане да отговаря на някое от изискванията по ал. 3, т. 1 - 4. Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс."
  3. В чл. 24а:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Разрешението по ал. 1 се издава на регистриран по реда на този закон превозвач, който е подал заявление за това до кмета на общината, в която извършва дейността си по таксиметров превоз на пътници, и:
  1. за таксиметровия автомобил е платен данък върху таксиметров превоз на пътници;
  2. таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5 и за него има издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност."
  б) създава се нова ал. 3:
  „(3) В 14-дневен срок от получаването на заявлението кметът на общината издава разрешението по ал. 1 или със заповед отказва издаването му, ако не са налице обстоятелствата по ал. 2, т. 1 или 2."
  в) досегашната ал. 3 става 4 и се изменя така:
  „(4) Разрешението по ал. 1 се издава за срок, съвпадащ с периода, за който е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници."
  г) създава се нова ал. 5:
  „(5) Кметът на общината прекратява със заповед правата, произтичащи от разрешението:
  1. по заявление на регистрирания превозвач;
  2. при прекратяване на регистрацията на превозвача по реда на този закон;
  3. при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра по чл. 12, ал.2
  д) създава се нова ал. 6:
  „(6) Заповедите по ал. 3 и 5 подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс."
  е) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал, 7, 8 и 9.
  4. В чл. 95:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 думите „или с ограничител на скоростта" се заличават;
  бб) създава се т. 5:
  „5. не е оборудвано с ограничител на скоростта."
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на водач, който:
  1. управлява лек таксиметров автомобил, оборудван с устройство или приспособление, свързано с работата на таксиметровия апарат, което дава възможност за записване и отчитане на неверни данни;
  2. не представи на превозвача за ежемесечна заверка пътната книжка за отчитане и контрол на работата на лекия таксиметров автомобил."
  5. В §1 от допълнителните разпоредби в т. 26 думите „пет места" се
  заменят със „седем места, включително мястото на водача".

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група народни представители:
  В § 6 да се направят следните изменения и допълнения:
  Да се създаде нова т. 1:
  1. В чл. 5 думите „ал. 5” се заменят с „ал. 11”.
  Досегашната т. 1 да стане т. 2 и да се измени така:
  2. В чл. 12:
  а) В ал. 1 след думата „регистрация“ се поставя запетая и се добавя „или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка“. Правоотношенията между превозвача и водача се уреждат с писмен договор.
  б) В ал. 2 след думата „води“ се добавя „публичен“.
  в) В ал. 5 накрая се добавя „и списък с данните на водачите, извършващи дейността от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка”.
  Досегашната т. 2 да стане т. 3 и в буква ”а” относно ал. 1 думата”лица” да се замени с „водачи”.
  Досегашната т. 3 да стане т. 4 и да се измени така:
  4. В чл. 24а:
  а) в ал. 1 се създава изр. второ: ”В разрешението се вписват данните на водача, в случаите когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка”.
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Разрешението по ал. 1 се издава на регистриран по реда на този закон превозвач, който е подал заявление за това до кмета на общината, в която извършва дейността си по таксиметров превоз на пътници, и:
  1. таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5 и за него има издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност.
  2. регистрирания превозвач няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред. Изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ превоз от името на регистриран превозвач за своя сметка.
  в) Ал. 3 се изменя така:
  (3) Разрешението се издава за срока посочен от превозвача в заявлението по ал. 2. в рамките на календарната година за която се иска разрешението.
  г) създават се нови ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9:
  „(4) В 14-дневен срок от получаването на заявлението кметът на общината издава разрешението по ал. 1 или със заповед отказва издаването му, ако не са налице обстоятелствата по ал. 2, т. 1 или 2.”
  (5) За издадените разрешения се води регистър, който е публичен.
  (6) Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.
  (7) Разрешението се получава след като е платен данъка за срока за който е издадено разрешението.
  (8) Кметът на общината прекратява със заповед правата, произтичащи от разрешението:
  1. по заявление на регистрирания превозвач;
  2. при прекратяване на регистрацията на превозвача по реда на този закон;
  3. при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра по чл. 12, ал. 2.
  4. при уведомяване по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (9) Заповедите по ал. 4 и 8 подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  д) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 10, 11 и 12.
  Да се създадат нови т. 5 и 6:
  5. В чл. 91 се създава ал. 11 и 12:
  (11) Контролът по правомерното ползване на разрешенията по чл. 24а, ал. 1 може да се осъществява и от длъжностни лица, оправомощени от кмета на съответната община.
  (12) При извършване на проверките лицата по ал. 11 имат право да изискват и получават информация и документи, свързани с дейността, за която е получено разрешението по чл. 24а, ал. 1.
  6. В чл. 92, ал. 2 накрая се добавя „и наказателните постановления по чл. 91, ал. 11, които се издават от кмета на съответната община или от оправомощени от него лица.
  Досегашните т. 5 и 6 да станат т. 7 и 8.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Настимир Ананиев, Антони Тренчев, Бойка Маринска, Найден Зеленогорски, Димитър Шишков, Борислав Великов и Димитър Танев:
  В § 6, т. 2, б.”в” се създава нова ал. 8:
  „(8) Регистрираният превозвач отговаря солидарно за вредите, причинени от лица, действащи от негово име, при или по повод извършване на таксиметрови превози.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Диана Йорданова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  „(8) Регистрираният превозвач отговаря солидарно за вредите, причинени от водачи, действащи от негово име, но за своя сметка при или по повод извършване на таксиметрови превози на пътници, с изключение на случаите на причинена смърт или телесно увреждане.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70, 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60 и 81 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 5 думите „ал. 5” се заменят с „ал. 11”.
  2. В чл. 12:
  а) в ал. 1 след думата „регистрация“ се поставя запетая и се добавя „или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка“ и се създава изречение второ:” Правоотношенията между превозвача и водача се уреждат с писмен договор”;
  б) в ал. 2 след думата „води“ се добавя „публичен“;
  в) в ал. 5 накрая се добавя „и списък с данните на водачите, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка”.
  3. В чл. 24:
  а) в ал. 1 след думата „превозвачи“ се добавя „или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Водачът на лек таксиметров автомобил трябва да:
  1. притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория В;
  2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление по транспорта и/или да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
  3. няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително през последната година;
  4. е психологически годен по смисъла на чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
  5. притежава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил валидно за съответната община, на чиято територия се извършват превозите.”
  в) създават се ал. 4 – 8:
  „(4) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” издава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил на лице, което отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1 – 4 и успешно е положило изпит по теми, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5. Удостоверението се издава за срок 5 години.
  (5) Изпитът по ал. 4 се провежда от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по ред и начин, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
  (6) Редът за издаване на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил и за доказване на съответствието с изискванията по ал. 3, т. 1 – 4 се определя с наредбата по чл. 12а, ал. 5.
  (7) Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” отнема със заповед удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил, който престане да отговаря на някое от изискванията по ал. 3, т. 1 – 4. Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (8) Регистрираният превозвач отговаря солидарно за вредите, причинени от водачи, действащи от негово име, но за своя сметка при или по повод извършване на таксиметрови превози на пътници, с изключение на случаите на причинена смърт или телесно увреждане.”
  4. В чл. 24а:
  а) в ал. 1 се създава изречение второ: ”В разрешението се вписват данните на водача, в случаите когато той извършва дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка”.
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Разрешението по ал. 1 се издава на регистриран по реда на този закон превозвач, който е подал заявление до кмета на общината, в която ще извършва дейността си по таксиметров превоз на пътници, и:
  1. таксиметровият автомобил отговаря на изискванията на наредбата по чл. 12а, ал. 5 и за него има издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
  2. регистрирания превозвач няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са разсрочени или отсрочени по законов ред; изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ превоз от името на регистриран превозвач, но за своя сметка”;
  в) алинея 3 се изменя така:
  (3) Разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в заявлението по ал. 2, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска разрешението.”;
  г) създават се нови ал. 4, 5, 6 и ал. 7, 8 и 9:
  „(4) В 14-дневен срок от получаването на заявлението кметът на общината издава разрешението по ал. 1 или със заповед отказва издаването му, ако не са налице обстоятелствата по ал. 2, т. 1 или 2.
  (5) За издадените разрешения се води регистър, който е публичен.
  (6) Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.
  (7) Разрешението се получава, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници, за срока за който е издадено разрешението.
  (8) Кметът на общината прекратява със заповед действието на разрешението:
  1. по заявление на регистрирания превозвач;
  2. при прекратяване на регистрацията на превозвача по реда на този закон;
  3. при заличаване на таксиметровия автомобил от регистъра по чл. 12, ал. 2;
  4. при уведомяване по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  (9) Заповедите по ал. 4 и 8 подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”;
  д) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 10, 11 и 12.
  5. В чл. 91 се създава ал. 11 и 12:
  „(11) Контролът по спазване разпоредбите на чл. 24, ал. 1 и чл. 24а, ал. 1 може да се осъществява и от длъжностни лица, оправомощени от кмета на съответната община.
  (12) При извършване на проверките лицата по ал. 11 имат право да изискват и получават информация и документи, свързани с дейността, за която е получено разрешението по чл. 24а, ал. 1.”
  6. В чл. 92, ал. 2 накрая се добавя „и наказателните постановления за установени нарушения от лицата по чл. 91, ал. 11, които се издават от кмета на съответната община или от оправомощени от него лица.
  7. В чл. 95:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 1 думите „или с ограничител на скоростта” се заличават;
  бб) създава се т. 5:
  „5. не е оборудвано с ограничител на скоростта.”
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на водач, който:
  1. управлява лек таксиметров автомобил, оборудван с устройство или приспособление, свързано с работата на таксиметровия апарат, което дава възможност за записване и отчитане на неверни данни;
  2. не представи на превозвача за ежемесечна заверка пътната книжка за отчитане и контрол на работата на лекия таксиметров автомобил.”
  8. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 26 думите „пет места“ се заменят със „седем места, включително мястото на водача“.


  § 7. (1) Разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадени по реда на Закона за автомобилните превози до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2017 година."
  (2) Удостоверенията на водачите не леки таксиметрови автомобили, издадени по реда на наредбата по чл. 12а, ал. 5 до влизането в сила на този закон, запазват действието си до 31 декември 2017 година.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група народни представители:
  В § 7, ал. 1 думите ”2017 г.” да се заменят с „2016 г.”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. (1) Разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадени по реда на Закона за автомобилните превози до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 г.
  (2) Удостоверенията на водачите на леки таксиметрови автомобили, издадени по реда на наредбата по чл. 12а, ал. 5 до влизането в сила на този закон, запазват действието си до 31 декември 2017 година.


  § 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 година.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и група народни представители:
  В § 8 накрая да се добави „с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник” и § 6, който влиза в сила от 1 април 2016 г.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 година, с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник” и § 6, който влиза в сила от 1 април 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума