Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
16/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 602-01-18, внесен от Министерския съвет на 13 април 2016г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 602-01-18, внесен от Министерския съвет на 13 април 2016г.

  На заседание, проведено на 16.06.2016г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 602-01-18, внесен от Министерския съвет на 13 април 2016г.

  Законопроектът с вносител Министерски съвет беше представен от г-жа Меглена Кунева - заместник министър - председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси.
  Вицепремиер Кунева сподели, че настоящият Законопроект е посрещнал онези притеснения, които са били отчетливо изразени при предишния му вариант. На първо място промени има във формата на органа - Националното бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който става колективен, съставен от председател и четирима заместник-председатели, които имат ясно разписани отговорности. Другата пресечна точка се отнася до сигналите, уредени в глава пета в материя, която е доста стриктно регулирана. Новите законови предложения са разписани така, че да не се допуска злоупотреба с права, заобикаляне на закона или той да се използва за политически цели. Това, което е новост, е институтът на гражданската конфискация. Колкото до т.нар.”обратна доказателствена тежест”, то такава съществува в правните системи на Ирландия и Великобритания, а в някои държави като Швеция например няма дори антикорупционен закон. Най-добрият ефект, който би предизвикал антикорупционния закон, е този да се предотврати корупцията, да се подобри микроклимата за инвестиции, и да има повече доверие в икономиката ни.
  От страна на вносителите бяха предоставени материали, касаещи Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в Република България, на основата на която е бил изготвен закона, а също така и анализ на корупционната среда, на базата на който е формулирана стратегията. Членовете на Комисията по бюджет и финанси бяха запознати и със становищата на Националното сдружение на общините в Република България, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.
  Членовете на Комисията по бюджет и финанси се обединиха около идеята за ефективен и работещ закон, който да оправдае очакванията на обществото за борба с корупцията по високите етажи на властта. Изразена беше удоволетвореността от това, че част от забележките и предложенията по първоначалния законопроект са били обсъдени и взети под внимание.
  При проведената дискусия н.п.Георги Ковачев от Народен съюз изрази притесненията си по отношение на прилагането на т нар.”обратна тежест на доказване”, анонимността на сигналите, изследванията с полиграф, смесването на правни институции, наказателното производство в административната част. Той счита, че законопроектът би следвало да е придружен с финансова обосновка за това, с колко щат ще разполага Националното бюро, каква ще е издръжката му, какво би било отражението върху фиска при сливането на трите комисии и звеното от Сметната палата. Липсва също така и обстоен анализ за дейността на институциите, които ще се слеят в единния орган - Национално бюро. При това положение и в случай, че не се прецизират текстовете и не се коригират неяснотите, Народен съюз не би подкрепил законопроекта.
  Н.п. Георги Търновалийски заяви, че БСП Лява България няма да подкрепи закона в този му вид. Според него буди недоумение защо не са взети предвид при изготвянето на законопроекта бележките от самите органи, които ще съставят Националното бюро. Счита, че е недопустимо в закона да съществуват анонимните сигнали, да има дублиране на правомощията на Инспектората на Висшия съдебен съвет с тези на Националното бюро, а също така и дублиране на дейностите по проверки за имуществено състояние, извършвани от НАП и тези от Националното бюро. Колкото за анонимните сигнали, според него те биха били ефективни на един по - късен етап от заработването на Националното бюро, в момента, в който то докаже своята ефективност.
  Н.п. Румен Гечев настоя Комисията по бюджет и финанси да бъде запозната в детайли с това в кои точно страни от Европейския съюз с континентална правна система е въведен принципа на т.нар.”обратна тежест на доказване”. Освен това, според него липсва сравнителен анализ, а той е бил необходим, относно работещите досега институции, които ще се слеят в единния орган – Националното бюро. Това, както и другите бележки по Законопроекта обосновават решението на парламентарната група, която представлява, да вземе решение за „въздържал се”.
  Н.п. Петър Чобанов сподели, че не е достатъчно да разбере, че Законопроектът е бюджетно неутрален, тъй като целта при създаването на един нов орган от няколко съществуващи такива, какъвто е Националното бюро, е да се постигне синергия, за да се получат по-добри резултати като цяло и в частност по отношение на превенцията и наказанието на корупцията и положителни върху фиска. Това, както и другите бележки и притеснения по отношение на разпоредби от Законопроекта, обосновавали решението на парламентарната гурпа на ДПС на този етап от гласуването да вземат решение за „въздържал се”.
  Н.п. Владислав Николов от ГЕРБ сподели, че трябва да се обърне внимание на очакванията на обществото от ефективното действие на този закон. Приемането на антикорупционния закон би имал положителен отзвук не само в Европа, но и в България. Независимо, че са налице опасения по отношение на свръховластяване на единния орган Националното бюро, съвместяване на съдебни и изпълнителни функции на Националното бюро, анонимните сигнали, т.нар. ”обратна доказателствена тежест”, парламентарната група на ГЕРБ, чийто представител е, ще подкрепи закона на първо четене.
  Вицепремиерът г-жа Меглена Кунева изрази готовност на екипа си за конструктивни обсъждания на всички притеснения, бележки и препоръки, изразени от народните представители, както в Комисията по бюджет и финанси, така и в другите постоянни комисии, където е обсъждан Законопроекта, с цел създаването на обективен и ефективен антикорупционен закон.
  След проведеното обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати:
  С 11 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, № 602-01-18, внесен от Министерския съвет на 13 април 2016г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума