Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
19/03/2015

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  -----------------------------------------------------------------------------
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  П Р О Т О К О Л
  На 19 март 2015 година /четвъртък/ от 14.30 часа в зала 134 на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.
  Заседанието бе открито в 14.35 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията.

  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.


  * * *

  / Начало 14.35 часа /


  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум. Откривам заседанието на Комисията по бюджет и финанси.
  Предлагам днешното заседание да премине при следния дневен ред.

  Д н е в е н р е д:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансовите инструменти, № 502-01-5, внесен от Министерския съвет на 21.01.2015 г.– второ четене.
  2. Изслушване на кандидатите за председател на Сметната палата, съгласно приетите процедурни правила.
  Има ли предложения за дневния ред? Няма.
  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Дневният ред е приет.
  Преминаваме към първа точка от дневния ред.
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансовите инструменти, № 502-01-5, внесен от Министерски съвет на 21.01.2015 г.– второ четене.

  З а к о н
  За изменение и допълнение на Закона за пазарите на
  финансови инструменти
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  Гласуваме наименованието на закона.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Наименованието е прието.
  Параграфи 1, 2, 3, 4 и 5 по вносител.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за параграфи от 1 до 5 включително.
  Изказвания? Няма.
  Който е за, гласуваме анблок параграфи от 1 до 5, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграфите са приети.
  Параграф 6.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на текста на § 6.
  Изказвания? Няма.
  Който е за окончателната редакция на работната група за § 6, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 6 е приет.
  Параграфи 7, 8, 9, 10, 11 и 12 по вносител.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме анблок параграфи от 7 до 12 включително по вносител.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстовете са приети.
  Параграф 13.
  Тук имаме редакция на работната група, която е изключително редакционна, но трябва да добавим и още нещо в т.3, където в ал.5 на настоящия текст на чл.20, думите “съответния окръжен съд” се заменят с “Агенцията по вписванията”. Защото става дума за това, че вече Агенцията по вписванията се занимава с дружествата. Но след това текста продължава така: “или за откриване на производство по несъстоятелност и предприемане на необходимите мерки за обществеността”. Тъй като вече съдът е изчезнал и тук трябва да го добавим. След “или” добавяме “до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност” и т.н.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме текста на работната група с току-що направеното от мен допълнение.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграфи 14 и 15.
  Изказвания? Няма.
  Параграфи 14 и 15 по вносител гласуваме.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграфите са приети.
  Параграф 16.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова. Редакционни са.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 16.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме § 16 в редакцията на работната група.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 16 е приет.
  Параграфи 17, 18 и 19.
  Анблок гласуваме параграфи от 17 до 19 включително.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграфите са приети.
  Параграф 20. Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова.
  Работната група подкрепя предложението и предлага редакция на § 20.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 20 е приет.
  Параграфи 21 и 22.
  Гласуваме анблок параграфи 21 и 22 по вносител. Който е за, моля да гласува.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстовете са приети.
  Параграф 23.
  Тук трябва да вземем решение. Има предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова в § 23 за създаване на чл.38б. В който инвестиционния посредник да уведомява Националната агенция по приходите, за сделките по придобиване на акции на публични дружества от дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, по смисъла на икономическите и финансови отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързани с тях лица и техните действителни собственици.
  Задълженията по ал.1 се изпълняват от инвестиционния посредник по електронен път в седем дневен срок от сключване на сделката.
  Колегите, които присъстваха на работната група знаете, че надълго и нашироко коментирахме казуса. И в крайна сметка се прие едно становище, че е добре действителните собственици, които остават известни на инвестиционния посредник, защото то има такова задължение, когато има офшорна компания да изисква до действителен собственик физическо лице информация. Тези физически лица действителни собственици да бъдат подавани като информация на НАП, за да може НАП да предприеме необходимите действия по изясняване произхода на средствата, с които те са участвали в офшорната компания, респективно тя е участвала и т.н. Затова направихме това предложение. Но искам да ви уведомя, че от НАП имаме отрицателно становище. Те считат, че не им е необходима тази информация, тъй като в декларациите по ЗКПО се декларират сделки с офшорни компании или компании в юрисдикции с преференциален данъчен режим. И това им е достатъчно. Макар че според мен, те там въобще не могат да видят действителните собственици.
  От страна на инвестиционните посредници нямаме възражения да подават такава информация. Това го обсъдихме на работната група с тях, която включваше всички заинтересовани страни. Така че чакам вашите изказвания по тази тема. Тогава на работната група бяха от Комисията за финансов надзор, бяха от инвестиционните посредници. Има ли становище по това? Няма.
  В такъв случай подлагам на гласуване предложението на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова.
  Работната група не е казала, дали го подкрепя.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет единодушно.
  И сега подлагам на гласуване § 23 заедно с това предложение.
  Който е за § 23, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Параграфи 24 и 25.
  Гласуваме анблок параграфи 24 и 25.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Параграф 26. Има предложение на н.п. Менда Стоянова и група народни представители за нов § 26.
  Работната група подкрепя предложението.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 26 е приет.
  Гласуваме параграфи 26 по вносител, който става § 27.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 27 по вносител.
  Имаме предложение на народни представители редакционни, които са приети от работната група. И съответно подлагам на гласуване текста на § 27 по вносител с редакцията, който става параграф 28.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 28 по вносител.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова.
  Работната група подкрепя предложението.
  Подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 29.
  Който е за, § 29 в редакцията на Комисията, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 29.
  Работната група подкрепя предложението на народните представители.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме § 30 в редакцията на работната група.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 30. Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова.
  Работната група подкрепя предложението.
  Подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 30, който става § 31.
  Гласуваме текста на работната група за § 31.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 31 по вносител.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова.
  Работната група подкрепя предложението и предлага § 31, който става § 32 с окончателен текст.
  Който е за този текст, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграфи 32 и 33 по вносител.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 34.
  Има предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова за § 34.
  Виждате, че става дума отново за редакционни поправки.
  Работната група подкрепя предложението.
  Подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 34, който става § 35.
  Гласуваме § 35 по работна група.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 35 и § 36 по вносители, които стават съответно § 36 и § 37.
  Който е за, гласуваме анблок двата параграфа.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Поради ангажименти трябва да помоля да напусна. Моят глас да бъде така, както вие гласувате.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Добре.
  Параграф 37.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова.
  Работната група подкрепя предложението.
  Подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 37, който става § 38.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 38 е приет.
  Параграф 38 и § 39 по вносител, които стават съответно § 39 и § 40.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграфите са приети.
  Параграф 40.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 40, който става § 41.
  Гласуваме § 40, който става § 41.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграфът е приет.
  Параграф 41 по вносител.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 41, който става § 42.
  Гласуваме § 42 по текста на работната група.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграфи 42, 43 и 44 по вносител.
  Гласуваме анблок параграфи 42, 43 и 44 по вносител, които стават съответно параграфи 43 до 45.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 45 по вносител.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция за § 45, който става § 46.
  Гласуваме окончателната редакция на § 46.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 46 по вносител.
  Има предложение в § 46.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 47, който става § 48.
  Гласуваме § 48 в текста на работната група.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 48, 49, 50 и 51 по вносител.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме параграфи от 48 до 51, които стават съответно от 49 до 52 по вносител. Гласуваме анблок.
  Който е за моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстовете са приети.
  Параграф 52 по вносител.
  Има предложение на народни представители, което е прието.
  Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на чл.52, който става чл.53.
  Гласуваме чл.53 по работната група.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 53 по вносител.
  Предложение на народните представители, което е подкрепено от работната група и гласуваме окончателния вариант на § 53, който става § 54.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова за създаване на нови параграфи.
  Работната група подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 55.
  Който е за този нов параграф, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Преходни и заключителни разпоредби.
  Работната група подкрепя по принцип наименованието на подразделението и предлага следната редакция, а именно заключителни разпоредби.
  Гласуваме наименованието на заключителни разпоредби.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 54
  Предложение § 54 да отпадне.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 54 да отпадне.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Предложението е прието.
  Параграф 55 по вносител.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова редакционно.
  Работната група подкрепя предложението и предлага окончателен вариант на текста на чл.55, който става ч.56.
  Гласуваме окончателния вариант на § 56.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет.
  Параграф 56.
  Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага редакционна поправка на § 56, който става § 57.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет
  Параграф 57.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 57, който става § 58.
  Гласуваме § 58 в окончателната му редакция.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет
  Параграф 58.
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова за § 58, който работната група подкрепя.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 58, който става § 59.
  Гласуваме § 59.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет
  Параграф 59.
  Тук имаме две предложения.
  Едното е на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова. Другото е на н.п. Настимир Ананиев, Мартин Димитров и Румен Христов.
  Това е текста, който сме обсъждали в работната група и е приет.
  Имате думата за изказвания.
  Работната група е подкрепила тези предложения и ги е имплементирала в § 59 по вносител, който става § 60.
  Има ли изказвания по текста? Няма.
  Гласуваме § 59, който става § 60 в редакцията на работната група.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Диана Йорданова за нов параграф.
  Работната група подкрепя предложението и предлага да се създаде § 61.
  Изказвания? Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Текстът е приет
  И с това е приет и Закона на второ четене от Комисията по Бюджет и финанси.
  Много благодаря за вашата отзивчивост.
  Дебатът беше проведен предварително, затова не се учудвайте, уважаеми гости, че нямаше дебат.
  Благодаря на гостите, които бяха по тази точка

  По точка втора
  Преминаваме към точка втора.
  Изслушване на кандидатите за председател на Сметната палата, съгласно процедурните правила, които ние сме приели.
  Искате ли съвсем накратко да припомня процедурните правила, какво е прието.
  Първа точка на процедурните правила е предлагане на кандидатите за председател и заместник-председатели и членове и представяне на документите. Тази точка включва предложение за кандидат за председател на Сметната палата. Ние сме в тази точка за председател на Сметната палата, което се прави от парламентарни групи или народни представители, нечленуващи в група. Имаме две такива предложения, които са постъпили. Едното е от парламентарната група на Патриотичния фронт за госпожа Горица Грънчарова. И от Парламентарната група на Реформаторския блок и ГЕРБ за господин Цветан Цветков. И двамата са тук.
  Предложението включва всички необходими документи, както сме ги описали тук. Проверени са всички тези документи. Така че по първо римско сме изпълнили формално изискванията.
  Второ римско – Публично оповестяване на документите. Оповестени са. Седем дни са стояли на специалния сайт на Комисията. Така че и точка втора е изпълнена.
  И сега сме на точка трета – изслушване на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси.
  Преди да изслуша предложения кандидат – Комисията по бюджет и финанси проверява представените документи. Отговарят ли на изискванията. Проверила съм ги лично. Отговарят на изискванията. Ако искате, вие също бихте могли да ги видите. Те са качени на сайта.
  Изслушването се провежда в открито заседание. Дават ни по интернет. Кандидатите трябва да се представят от вносителите на предложението до две минути. След това има лично представяне на кандидатите. И тяхната концепция за дейността на Сметната палата, с оглед на длъжността за която са предложени, до десет минути. След това имаме представяне в резюме на становища и въпроси на лицата. Това са обществените организации, до две минути всяка. До момента има постъпило само едно такова. Специално ви е раздадено, за да го видите. Защото когато стигнем до него, аз ще ви помоля да го коментираме, преди да дадем възможност да се отговори на него.
  Отговор на кандидата по тези въпроси десет минути. И след това вече народните представители могат да задават своите въпроси до две минути и да отговаря кандидата до десет минути на тези въпроси общо.
  Води се стенографски протокол и се изготвя доклад по смисъла на чл.89 от Правилника за зала. Това е, което исках да ви припомня накратко. Другото е вече за зала. Ще си го припомним после.
  Сега предлагам да започнем с представянето на кандидатите. Като започнем от госпожа Грънчарова, тъй като по азбучен ред сме записали, че в зала се представят. Предлагам да го спазим и при нас.
  Заповядайте, господин Гечев.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря, госпожо председател. Слушахме внимателно. Това с ограничението на времето е правилно. Тъй като ние по друг повод, преди няколко заседания сме имали проблем, когато твърде много време отделяме на допълнителни въпроси на недепутати. Чудесно е, че има обществени организации. Трябва да има прозрачност. Но примерно гледам някои от тях, няма да цитирам, имат по 30 въпроса. Не знам как ще се вместят в десет минути. Може би те трябва да изберат два, три въпроса.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Гечев, аз прегледах всички тези въпроси. Исках тази дискусия да я проведем, когато стигнем до тях. Но аз съм шокирана от някои въпроси и смятам, че въобще не им е мястото да бъдат обсъждани тук. Някои от тях са недопустими. Ще ги цитирам после, когато дойде времето. И щях да ви помоля да ми се доверите, аз да задам няколко от тях, които смятам, че са смислени. Ако вие преглеждайки ги, прецените, че има още някой, бихме могли и тях. И тогава да ги помолим да отговорят само на тези въпроси, които наистина имат отношение по темата и имат някакъв смисъл. Останалото не е подходящо за подобна дискусия.
  Господин Валери Симеонов, предлагам много накратко да направите представяне и след това госпожа Горица Грънчарова по-обстойно ще си представи себе си и концепцията, отколкото вие.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо председател.
  На вашето внимание представям кандидатурата на госпожа Горица Николова Грънчарова-Кожарева. Това е кандидатурата на парламентарната група на Патриотичния фронт.
  Госпожа Грънчарова има висше образование, 23 години в сферата на счетоводството, контрола и одита. От 2005 г. до момента е била два мандата член на Сметната палата. И в това си качество познава дейността, методите и организацията на работа, одиторския състав и цялата нормативна база. Участвала е в проекти на Сметната палата по сътрудничество в Евросай. Координирала е връзките на палатата с Борда на одиторите на НАТО.
  Считаме, че с високите си професионални и морални качества тя е най-подходящият човек, който може да заеме поста председател на Сметната палата.
  Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря ви.
  По процедурата да представим и другия кандидат.
  Позволете ми аз съвсем накратко да го представя.
  Господин Цветан Лилков Цветков има висше образование. Със сериозни специализации в международни институти. Той има дългогодишен опит в областта на финансовия контрол и одита. Като от 1988 г. работи в тази сфера като финансов ревизор, вътрешен одит, а по-късно и в Сметната палата. В Сметната палата е бил ръководител на звеното за вътрешен одит. През по-предишния мандат беше зам.-председател на Сметната палата.
  Господин Цветков има достатъчно професионален опит и познания, за да бъде наше предложение за председател на Сметната палата. Притежава освен висшето си образование и сертификати за вътрешен одитор в публичния сектор, включително и три международни сертификата в тази област. Познава международните счетоводни стандарти, които са основа за дейността. Това поне го доказват и сертификатите.
  Ние считаме, че той има необходимото образование, професионален опит и публична репутация за заемане на тази длъжност.
  Сега предлагам да преминем към личното представяне на кандидатите. Като ги помолим, те са уведомени за това, да кажат накратко и своята концепция за това, как биха работили в Сметната палата, ако бъдат избрани за ръководители на тази Сметна палата.
  Госпожа Грънчарова, заповядайте.
  ГОРИЦА ГРЪНЧАРОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Бюджетната комисия, уважаеми дами и господа, поради краткото време за представяне, считам за по-важно първо да представя вижданията си за развитие на Сметната палата и приоритетите необходими да следва институцията. А след това ще направя съвсем кратко професионално представяне за квалификация и опит.
  Основните приоритети, които следва Сметната палата, според мен са четири, а именно:
  - Укрепване на Сметната палата, като независим орган за външен одит;
  - Вторият приоритет е развитие на сътрудничеството с върховните одитни институции;
  - Трети приоритет, развитие на аналитичния подход в одитната дейност;
  - Четвърти, но не на последно място, разбира се, това е синхронизиране дейността на Сметната палата с дейността на други контролни органи с одитни контролни функции.
  По първия приоритет Сметната палата трябва да продължи да налага международните одитни стандарти, като основа за извършване на външен одит като методология. В тази посока е направена основната стъпка като е приет, края на миналата година, Наръчник за прилагане на международните стандарти. Който Наръчник в една много висока степен гарантира качеството на одитния процес, чрез прилагането на единна методология и практика и гарантиране на отговорността на всяко ниво за контрола на качество.
  Следваща стъпка, която трябва да предприеме Сметната палата е по посока създаване на една система за перманентна оценка на ефективността от прилагане на международните одитни стандарти. И на база на тази оценка да подобрява и развива одитната методология.
  Мисля че добра практика в тази посока е да продължи функционирането на Съвета за оценка качеството на одитната дейност, който Съвет за оценка качеството на одитната дейност е базиран на експертизата на водещи специалисти в частния и в публичния сектор.
  Освен самооценка на ефекта от одитните правомощия, Сметната палата трябва да въведе и система за външна оценка. Като периодично извършва проучване сред потребителите на информация от одитните доклади, доколко извършваните от нея одити допринасят за подобряване управлението на публичните средства и качеството на обществените услуги.
  Това може да се реализира в две посоки. Едната посока е чрез извършване на партньорска оценка от друга върховна одитна институция или чрез провеждане на анкета сред одитираните обекти, след което тези резултати да бъдат анализирани и предприети съответни действия.
  Един от външните фактори за независимостта на Сметната палата е общественото доверие и подкрепа. Много важно е обществото да припознава ползите от дейността на Сметната палата. Мисля, че в тази посока при Сметната палата има доста предизвикателства, които трябва да преодолее.
  На обществото трябва да му се обясни основната цел и функция на Сметната палата, а именно подобряване управлението на публичните средства и качеството на обществените услуги, като се установяват причините за лошите практики и даването на конкретни препоръки за подобряване на контролната среда и контролните дейности.
  Същевременно Сметната палата трябва да подпомага хората, които управляват, да бъдат добри мениджъри на публичните пари, като навременно идентифицира рисковете за тяхното незаконосъобразно или неефективно изразходване. Това разбира се, ще бъде един доста дълъг процес.
  Но стъпките според мен, които трябва да бъдат предприети в тази посока са на първо място, представяне и предлагане на одити, които са обществено значими и са във фокуса на обществото и на Народното събрание. Резултатите от тези одити да бъдат представяни много по-разбираемо и на обществени форуми, като кръгли маси, обществени дискусии, където задължително трябва да бъде участието на професионални и не правителствени организации. Дори аз си мисля, че участието на тези организации може да стане на един много по-ранен етап от одита, още при определяне на въпросите на одита или при оценка на риска, за да може да се постигне един много по-добър ефект за обществото и за Народното събрание, като потребител на информация за дейността на Сметната палата.
  Като втори приоритет си поставям развитието на сътрудничеството с други върховни одитни институции с цел усвояване и внедряване на най-добри международни одитни практики.
  Това сътрудничество и извършване на съвместни одити има двояк ефект.
  Първият от тях, това позволява обмен на добри практики в рамките на одита. И едновременно дава възможност за сравнение между системи за управление на една цяла сфера от публичния сектор между няколко държави. И заимстване на техния опит и добри практики, не само в рамките на одита, но и в рамките на мерките за подобряване на управлението.
  Извършването на съвместни одити е в духа на очакванията на Европейския парламент и Европейската сметна палата, за засилване сътрудничеството между Европейската сметна палата и националните върховни одитни институции, което е обективирано в резолюция на Европейския парламент от 2014 г. Мисля, че бяха т.16 и т.17.
  Третият приоритет, който считам, че значително ще допринесе за развитието на професионалния капацитет на Сметната палата е развитие на аналитичния подход в одитната дейност. Този приоритет следва да се реализира чрез няколко стъпки.
  Утвърждаване на практиката на хоризонталните одити по обща методология, които ще позволят значими сфери от публичния сектор, да бъдат детайлно анализирани и подобрени.
  Резултатите от тези одити да бъдат насочени към превенция на нарушенията. Минимизиране на лошите практики и негативните тенденции, а не толкова към санкции и към последващи действия.
  И не на последно място, това е подготовка на аналитични доклади за резултати от одитната дейност, които да подпомагат Народното събрание в неговата работа.
  Като първа стъпка, като мярка за изпълнение на този приоритет следва да отбележа, че в Сметната палата миналата година бе създадена Дирекция “Развитие на одитната дейност”, като към нея е обособен сектор “Анализи и планиране”.
  Укрепването на аналитичните функции трябва да премине през целия етап на одитния процес, от планирането на годишната програма. Тоест включването на такива сфери от публичния сектор, които да позволяват извършването на хоризонтални одити и да премине при реализирането на конкретната одитна задача, да се вижда такава методология, която да бъде общоприета и да позволява сравнението между резултатите, в резултат на тези хоризонтални анализи. И естествено оповестяване на резултатите по подходящ начин.
  Резултатите от такъв тип одит биха били полезни, както на обществото, така и на Народното събрание, като основен потребител на информацията.
  По този начин аз съм убедена, че Сметната палата ще допринесе значително за подобряване на определени сфери от публичния сектор. Например такъв одит може да бъде в сферата на здравеопазването, в сферата на образованието или някаква друга сфера, която е във фокуса на обществото или на Народното събрание.
  За мен най-голямо предизвикателство е превенцията, която би могла да осъществява Сметната палата. Защото първо несъвместимост с одитните стандарти, тъй като се намесваш в оперативната работа. И намесата в оперативната работа влияе на обективността.
  Второ, прехвърля се тежестта от одитирания на одитиращия обект. Но от друга страна трябва да се отчита, че одитираните обекти и обществото имат повече нужда от мерки за превенция, отколкото мерки за последващи действия. Разбира се, по дефиниция одита, който осъществява Сметната палата е последващ. Но той трябва да носи ползи за одитирания обект. Затова аз смятам, че мерките за превенция, които Сметната палата може да прилага, без да влияе на обективността са следните:
  Първо, обучение на одитираните обекти.
  Второ, оповестяване на практиката на Сметната палата по често срещани нарушения и въпроси, които търпят различни интерпретации.
  Трето, становищата на Сметната палата по общи въпроси свързани с прилагане и тълкуване на законодателството, с цел оповестяване предварително на становището на Сметната палата.
  Четвърто, участието на Сметната палата във форуми, на които тя да може да представя резултатите от одитите.
  Четвъртият приоритет, който казах, че не е последен по тежест разбира се, това е синхронизация на одитната дейност на Сметната палата с дейността на други органи с контролни и одитни функции.
  Изпълнението на този приоритет ще доведе до намаляване на контролната и одитната тежест в одитираните обекти, с цел да се избегне едновременно проверяване на един и същи обект от няколко контролни органи. Нещо, което за съжаление често се случва.
  Взаимодействие и професионален диалог между контролните органи. Създаване на база за обмен на методики и практики и взаимно признаване на резултатите.
  Много важно според мен, оптимизация на цялостния контролен процес и икономия на публични ресурси.
  Непосредствените мерки, които Сметната палата трябва да продължи да прилага, са следните:
  - Използване работата на одиторите във връзка със съответния стандарт;
  - Ограничаване на проверките и изключване от извадките на процедури и въпроси, които са били обект на проверка от други контролни органи;
  - Отчитане при годишното планиране на информацията за извършени и планирани проверки и инспекции от други контролни органи.
  Сметната палата има споразумение за сътрудничество с МФ, с АДФИ и с други органи. Но мисля, че това сътрудничество трябва да стане по-оперативно и регулярно и много по-тясно.
  Създадена е добра система за публичност и прозрачност на одитната дейност, тъй като всички одитни доклади са достъпни на сайта на Сметната палата. Това е съвсем накратко моята визия за развитие на Сметната палата. Готова съм да отговарям на всички ваши въпроси.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Да чуем сега и другото представяне. Господин Цветков.
  ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
  Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги, позволете ми преди да представя своята визия за развитието на Сметната палата, най-напред да благодаря на двете формации, които ме номинираха за председател на Сметната палата. Това са Политическа партия “ГЕРБ” и Реформаторския блок. И да уверя както тях, така и всички политически партии представени в Българския парламент, че ако бъда избран за председател на Сметната палата ще положа максимални усилия да утвърдим Българската сметна палата като една модерна и независима, върховна институция, която не само защитава обществения интерес, но и изпълнява своите задължения обективно и безпристрастно.
  Разбира се, това може да бъде постигнато с общите усилия не само на председателя на Сметната палата, но и на екипа, който предстои да бъде избран в състав заместник-председател и членове. А така също и с усилията на всички одитори и служители на Сметната палата, с които аз имах честта да работя от 2006 до 2014 г., когато предсрочно беше прекратен мандата ми като заместник-председател.
  Няма да се спирам на акценти в моята автобиография. Тъй като тя вече беше представена по един убедителен начин. Ще споделя само това, което виждам за необходимо и важно, да се реализира в Българската сметна палата, за да добие действително тя вид на една модерна, върховна одитна институция.
  Преди всичко искам да кажа, че ако бъда избран за председател на Сметната палата, ще продължа заедно с екипа, който ще бъде също така избран, да работя за изпълнение на стратегия 2013 – 2017 г., която приехме с моите колеги проф. Валери Димитров и господин Валери Апостолов.
  Аз се радвам, че госпожа Грънчарова споделя тази стратегия, тъй като част от приоритетите, които представи пред вас и предизвикателствата, те са част от тази стратегия. Тази стратегия не е авторски труд на нашия екип, който споменах. Това е отразяване на едни модерни тенденции, които са характерни за всички върховни одитни институции в страните членки на Европейски съюз и в другите развити страни.
  Тъй като моята визия за развитие на Сметната палата съвпада до голяма степен с изложеното от госпожа Грънчарова, аз ще си позволя да акцентирам вашето внимание на четири основни области.
  Преди всичко много е важно за Сметната палата да фокусира своята одитна дейност върху национално значими теми, по изпълнение на политики и програми прилагани в чувствителни за обществото области, като енергетиката, здравеопазването, сигурността. И при тези одити не само да се обхваща дейността на отделни одитирани обекти, а да се обхващат всички ключови участници в тази област. Като особено наложително е тези одити да се извършват през призма оценка на ефективността и ефикасността на дейността на тези органи. Това са така наречените одити на изпълнението.
  Също това може да обхване дейността на отделни дейности свързани с регулиране и с надзор в публичния сектор.
  Защо са полезни тези одити? Те са полезни, защото позволяват създаването на едни аналитични доклади, които не само правят един обективен анализ и оценка на текущото състояние, но позволяват да се идентифицират рискове, да се очертаят тенденции и добри практики. И най-вече да се предложат решения за подобряване дейността на съответните органи или подобряване на ситуацията в одитираната област. Това разбира се е най-ефективно със съответните законодателни промени, за което ще разчита Сметната палата на подкрепата и на Народното събрание.
  Друга област, която е много важна, за да може да изпълни своята функция, като основен агент по прилагането на доброто финансово управление в публичния сектор на Сметната палата, това е подобряване качеството на финансовите одити. Знаете, че това е основна функция на върховната одитна институция. Тя дава независима обективна оценка за достоверността на годишните финансови отчети, доколко те вярно и честно представят финансовото имуществено състояние на одитираните организации.
  В тази връзка е необходимо да се възстанови, а и самия закон вече създава такива предпоставки – упражняване на текущ контрол върху периодичните отчети. И това е един инструмент, който доказа своята ефективност и показа, че благодарение на него се минимизират отклоненията в годишните финансови отчети.
  Друг важен механизъм за подобряване качеството на финансовите одити, това е прилагането на одитни софтуери, специализирани софтуери за специализирана обработка, анализ на финансово-счетоводната информация.
  Следващ акцент в една бъдеща работа на Сметната палата, това е свързано с традиционните одити, които тя е извършила. Това са одитите за съответствие при финансовото управление. Това са одити за законосъобразност. Разбира се продължава да бъде приоритет, доколко законосъобразно прилагат режим на обществените поръчки одитираните организации. Но тук акцента вече ще бъде върху инфраструктурни проекти, върху проекти реализирани в областта на околната среда, финансирани, както от национални средства, така и със средства по оперативните програми на Европейския съюз.
  Много е важно от традиционните области при одита за законосъобразност, които са бюджетния процес, обществени поръчки и управление на държавно и общинско имущество, да се премине към одит на такива специфични области и дейности в общините и бюджетните предприятия, като събирането на местните данъци и приходи, изпълнение на функциите по социалните дейности – здравеопазване, образование и т.н.
  Четвърти приоритет – подобряване взаимодействието с Народното събрание. Сметната палта по дефиниция е контролния инструмент на Българския парламент и нейната дейност е немислима, ако няма едно добро взаимодействие с Народното събрание. Това взаимодействие може да бъде многопластово. Както възлагане на одити от Сметната палата по проблеми и теми, които Парламента е преценил, че са чувствителни и важни за българското общество, така и обсъждане на одитни доклади в рамките на парламентарните комисии, за да може да се прецени взимане на подходящи законодателни решения и инициативи. А така също и разглеждане и широко обсъждане на годишните отчети за дейността на Сметната палата.
  Пети приоритет, това е много силно взаимодействие с другите контролни органи. Това е Агенцията за държавна финансова инспекция, това е вътрешния одит и инспекторатите в министерствата. Това са независимите професионални организации, които представляват професионалната общност на одиторите в България и всички заинтересовани страни за развитието на едно много добро финансово управление в целия публичен сектор.
  За да бъдат постигнати тези приоритети, които от една страна се явяват и предизвикателства при всяко едно ръководство на Сметната палата, е необходимо да се изгради подходящия административен капацитет, в която насока трябва да се положат много усилия за създаване и поддържане на един професионално подготвен и компетентен персонал от одитори и служители на Сметната палата, който също така да бъде и високо мотивиран.
  Професионално компетентен означава подготовка на подходяща методология, която е съобразена с международните стандарти на върховните одитни институции, включително наръчник за прилагане на тези стандарти. Също така възможност за подходящи обучения. Прилагане на специализирани одитни софтуери. И всичко което е свързано с подобряване капацитета и компетентността на одиторите в Сметната палата. Високо мотивиран означава, да се създават условия едно справедливо и честно кариерно развитие на одиторите в Сметната палата и съответно получаване адекватни трудови възнаграждения.
  Ако бъда избран за председател на Сметната палата, уверявам ви, че с общи усилия ще се стремим всички заедно да постигнем тези приоритети, за да може действително да имаме една ефективно функционираща Сметна палата, която да бъде полезна за българското общество като цяло и в частност на Българския парламент.
  Благодаря ви за вниманието. И ако има въпроси, аз съм готов да отговарям на тях.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: По процедурата вървим, така че ще има и въпроси.
  Благодаря ви, господин Цветков.
  Сега трябва да представя в резюме становището на лицата по чл.89, ал.3 и въпросите, които те са написали. Всички го имате това становище, което завършва със следното заключение. Това е становище и въпроси, внесени от Ангел Иванов Ангелов, в качеството му на председател на юридическо лице с нестопанска цел регистрирано за осъществяване на обществено полезна дейност Съюз на одиторите от Сметната палата.
  Проверихме. Юридическото лицето с нестопанска цел е вписано в Регистъра за осъществяване обществено полезна дейност в Министерство на правосъдието. Така че има такова юридическо лице. И негов председател е въпросния господин Ангелов. Затова считаме, че все пак това становище е легитимно постъпило.
  Има четири страници въпроси, които приключват със становище. Ще прочета само малка част от него, която е съществената.
  „И двете внесени предложения за председател на Сметната палата от обективна и субективна страна, не отговарят на държавническите потребности и обществените очаквания за развръщане на Сметната палата в перспектива. Това са палеативни предложения, обслужващи строго определени политико-меркантилни интереси.
  Предложените кандидати са с неподходящо образование. Не притежават нужните качества и т.н.” Общо взето това е становището.
  Въпросите са доста на брой. Но след като внимателно ги прочетох, надявам се и вие за краткото време, което имате, виждате, че голяма част от тях нямат нищо общо с нашия дебат. Аз в никакъв случай не искам те да бъдат допускани, защото това просто би навредило на днешния дебат. Друга част от тях просто нямат връзка. И тук например бих могла само да ви цитирам или да илюстрирам това свое мнение с три въпроса, които ще ви прочета. Те са към господин Цветков примерно.
  „Считате ли, че вносителите и предложителите на кандидатурата му имат маски, и ако да, какви са те в историко-античен контекст от времето на Атинската академия.”
  Искам още два въпроса да ви прочета.
  „Спрямо кой субект Република България има частичен отказ от суверенитет и в какво се изразява този отказ.
  Знае ли господин Цветков колко е броя на осъдените през последните 25 години в Република България за извършени престъпления по глава първа от особената част на Наказателния кодекс?
  Успешен или провален е досегашния държавен модел за превенция и противодействие на корупцията /ако въобще може да се говори за тематична системност в тази насока/ от многобройни и несубординирани по между си органи, без реални правомощия и в рамките на изпълнителната власт?”
  Затова предлагам просто да не поставяме въпросите, които са тук. Ако някой от вас счита, че някои от тези въпроси заслужава да бъдат поставени, имате възможност да го направите в следващата точка на процедурите.
  Има ли възражение по това, което предлагам? Няма.
  Тогава преминаваме към точка 6 – отговор на кандидатите по представените становища. Но няма да има такъв очевидно.
  Имате думата за въпроси от страна на народните представители до две минути, с цел да не се разводнява прекалено дебата. След което всеки един от кандидатите, моля да си записва, за да може да отговори на тези въпроси, които ще му бъдат зададени.
  Заповядайте колеги.
  Господин Димитров.
  ЕМИЛ ДИМИТРОВ: Като гледам тези петолъчки по фриза в края и се сетих за моя печат ревизорския. Единият е 1390, а другия е 111. 1390 ми е даден от Иван Костов, а 111 от господин Цветан Цветков. Защото тези петолъчки си остават. Те вече са недействителни. Аз цял живот си го нося, но историята, която стои зад тях си стои и ние се гордеем с нея.
  Освен печата, който ми е дал, господин Цветков ми беше ръководител и началник при няколко правителства. При Инджова, при Жан Виденов, Стефан Софиянски, Иван Костов. Пропускам някой, извинявам се.
  През цялото време докато аз съм бил ревизор, не ми е оказал никакъв натиск, а бяха трудни времена. Всички ги помним. Опитах се докато трае презентацията, да направя един кратък спомен на ревизиите, които заедно и поотделено или той като мой ръководител, или аз като ръководител съм извършил. Това са БНТ, Българско национално радио, БТА, Държавен резерв и военно временни запаси, бартера нефт срещу зърно. Правителства падаха, зърно нямаше, цените се вдигаха. Смениха се правителства с разно поставени интереси. Първата ревизия на Митниците в ново време беше направена от господин Цветков. Аз имах честта и удоволствието няколко години след него да направя втората с 36 човека екип. Правили сме на МВР, на МО. Казвам го, за да е ясно каква квалификация има. Национална разузнавателна служба, Национална следствена служба., УБО, разделението с Правителствена болница, Министерския съвет, посолства. Той в Мадрид, аз в Будапеща. Национално бюро за териториално убежище и бежанците при Върховния комисариат на бежанците. ЕКСПОМЕД беше моята последна ревизия там. Част от работата ни беше обща. Част отделно.
  Какво следва от днешното изслушване. Аз единия кандидат го познавам много добре. Другият съжалявам, че не съм работил с него. Но за мен е важното, че и двамата кандидати имат необходимия опит, необходимата квалификация, стаж в самата Сметна палата като ръководители, визия за развитието. Имат визия за бъдещето на институцията. Решението на избора ще е от Народното събрание. Ние го знаем това. Там ще е кворума.
  Лично аз чувствам удовлетворение, че който и да бъде избран, нека да бъде избран по-добрия, но избора ще бъде добър. Защото ще имаме институция, която ще е работещ, ефективен, независим и авторитетен орган. Много се надявам на приемственост и стабилност и един добър екип, който да защити името на тази институция, защото ние разчитаме на нея. Тя е външна, независима, но всички ние се опираме като една последна инстанция на нея.
  Благодаря. Използвам случая на председателстващия, че не зададе тези въпроси, които щяха да принизят разговора до някакви махленски клюки. Аз ще си нося печата и за в бъдеще господин Цветков и се радвам, че сме работили заедно.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Димитров. Нямаше въпроси.
  Колеги заповядайте.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Да зададем въпроси към двамата. Аз също искам да кажа, че и двамата колеги, като погледнем биографиите, понеже се занимавах с кандидатите за председатели от Европейския съюз и прочетох доста от техните биографии. И разбира се е хубаво, че българските кандидати, може би има само четири, пет страни от тези, които си спомням, 28 от Европейския съюз, които имат такава професионална квалификация. Те имат навика да си назначават политически лица с други образования. Но така е решил нашия Парламент. Държим на професионализма и това е добре. Едва ли някой би имал претенции към професионалните качества и на двамата кандидати. Разбира се избора ще бъде с брой на натискане на копчета, гласове. Така е при демократичната система. Не знам в каква степен ще повлияят разискванията, но те са важни заради обществото, не само заради самото гласуване.
  В тази връзка аз искам да попитам и двамата кандидати. тъй като става дума за харчовете на над 32 млрд. лева в момента. Това е най-важната контролна институция.
  Искам да ви попитам, какво ще направите вие, ако бъдете избрани в рамките на сегашното законодателство и имате ли някакви идеи за подобряване на това законодателство евентуално, по отношение ефективността на харченето на парите. Казвам го защото има различна практика в Европа. Даже в доста страни, шефовете на сметната палата са членове на фискалните съвети. Не навсякъде, но на много места. Тоест не само да проверявате, дали законосъобразно са похарчени парите, а дали ефективно са изхарчени, за да правите такива оценки и да помагате на Парламента в оценка на държавните учреждения. Аз мисля, че това е важно.
  Вторият въпрос. Какви гаранции ще дадете за политическата си независимост. И тук искам да кажа нещо важно. Да не се сърдят колегите, но когато атакуваха предлагания от нас закон, имаше за мен неразбираеми доводи, че има представители на политически партии, че ще има партийни секретари и други. Нямаше такива. И да ви кажа, не знам на вас как ще ви прозвучи. Това е нормалното нещо.
  Партиите в момента предлагат кандидати. Това партийни секретари ли са? Всеки Парламент предлага. Разбира се, като предлага тези кандидати, те имат някаква партийна симпатия или обвързаност. И какво от това. Не това е най-важното. Един кандидат може да не членува никъде и пак да работи за една партия. Може да членува и да е безпристрастен.
  Аз искам да чуя какви ще бъдат гаранциите, че вие ще бъдете безпристрастни, тъй като за това си има критерии в Парламента. Дали проверявате общини само на една или на друга партия? Какво ви е поведението преди изборите с едните или с другите кметове. Това се вижда веднага. Това не е толкова трудно.
  Но искаме да чуем от двамата кандидати, какво ще направите вие, каква ви е личната позиция, за да бъдете независими? Да не влизаме в подробности, всеки може да извади такива факти. Но имахме неприятни случаи от предишни няколко сметни палати, когато се замитаха следите в едни министерства. Едни секретарки пишат и се поправят протоколи. Няма да кажа кои. Някои представители на Сметната палата са участвали. Тоест, това са тревожни неща, които са недопустими.
  Поради това ще помоля двамата кандидати да кажат, как стоят те? Как ще гарантират политическата си независимост? Това са двата въпроса.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Други въпроси.
  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаема госпожо председател, поради ангажименти ми се налага да напусна Комисията.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Няма да има гласуване, така че не е проблем.
  Всички които имат въпроси ги задават сега. После даваме думата за отговори и приключваме.
  Господин Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря ви, госпожо председател.
  Сагата Сметната палата продължава. Аз ще припомня някои констатации на Парламентарната група на Движението за права и свободи направени преди приемането, по време на обсъждането на закона и след неговото приемане. Мисля че сега е момента пред двамата кандидати да ги направя и да задам въпрос в тази посока.
  От възстановяването на Сметната палата през 1995 г. до 2010 г., аз съм бил член на Бюджетната комисия и не си спомням изобщо да е имало разговор относно независимостта на Сметната палата и относно нейния модел на функциониране.
  След промяната на модела през 2010 г., внесохме много сериозна доза нестабилност в този много стабилно стоящ орган, в продължение на 15 – 16 години. Всички имаме заслуга за това. Много пъти сме говорили на тази тема. Да припомня, че онова, което ние направихме в миналия мандат преди година и половина, нямаше да се случи, ако не беше толкова изострено политическото противопоставяне и щеше да има вероятно разговор, по кой модел да върви Сметната палата и как да я стабилизираме. Доказателство за това е, сега ще го кажа за първи път, че ние стъпихме във властта в края на пролетта, началото на лятото. А пристъпихме към промяна на модела през закон едва в края на годината, по-точно началото на следващата година.
  Искам да ви кажа, че като председател на Бюджетната комисия към мен анонсите за промяна на този модел бяха още от първия месец. Аз шест месеца чаках. Исках да се уверя, че има воля да говорим, дали трябва да се промени модела, дали да се върнем към стария. Дали практиките на сегашния модел са добри и т.н.
  Припомням всички тези неща, защото искам да акцентирам върху нещо, на което ние от парламентарната група на ДПС много държим, да върнем стабилността на този орган. Отчасти, много малко, но все пак сме удовлетворени от това, че в някаква степен модела възстанови своя колективен характер. Може би трябваше да се направи поне още една крачка. Няма да коментирам сега. Но в този вариант е по-добър, отколкото беше модела, който функционираше между 2010 г. и 2014 г.
  Въпросът към двамата кандидати, който от тях да бъде избран, дали разбира, че основната им задача, фундамента на останалите задачи е да стабилизират Сметната палата, като орган, който не бива да търпи флуктоациите на политическия цикъл.
  И аз ви уверявам. Казах го в пленарна зала при обсъждане на закона, казвам го и сега, че ако не успеете да направите така, че да съхраните приемственост в екипите. Ако не успеете да направите така, че очевидно да нямате политическа зависимост. Професор Гечев преди мен каза, че тя е много видна. Политиците се изкушаваме да контролираме в повече независимите органи. Ще се изразя така меко. Понякога да им влияем политически и т.н. Това не е правилно, особено за Сметната палата.
  Имате ли достатъчна доза увереност. Въпросът ми е към двамата кандидати, че може да се противопоставите на каквато и да било политическо вмешателство? Това първо.
  Второ, какво е виждането ви за това да предотвратите при следващата смяна на караула в политиката, следващите управляващи да не се изкушат да потретят действието - действието от 2010 г., действието от 2014 г. и действието от 2015 г.
  Тоест, може ли да направите такъв екип, който да бъде едновременно достатъчно независим и с който да покажете, че политическите пристрастия са преодолени и че е надделял професионализма? Как виждате тези неща? Това е основния ми въпрос. Може ли да се справите с тази задача и по какъв начин виждате това справяне?
  Защото за мен също е извън всякакво съмнение, че при тези две кандидатури стажа, опита, знанията и т.н. са достатъчни. Аз дори си мисля, че би било една добра стъпка, спечелилият да приеме загубилия за свой партньор в управлението на Сметната палата. Би било добър знак към политическите сили, че този който е спечелил доверието ще върви в тази посока.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря. Други народни представители?
  Заповядайте, господин Симеонов.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: В същия дух на приоритет на професионализма над политическите пристрастия, искам да задам въпроса към двамата представители. Бихте ли се разделили скоропостижно с явни некадърници, които вегетират поради политически причини във ведомството, което евентуално бихте поели да управлявате? И в какъв срок?
  Вторият въпрос, считате ли, че средното заплащане е достатъчно, за да предпази служителите от евентуални изкушения? И какво би трябвало да бъде то по ваше виждане на двамата кандидати?
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря. Други въпроси?
  Ако няма, приключваме със задаването на въпроси. И с това приключваме Комисията по процедура. Има ли някой, който иска да каже мнение, да зададе въпрос. Няма.
  Госпожа Грънчарова, заповядайте. Имате пет въпроса. И после господин Цветков.
  ГОРИЦА ГРЪНЧАРОВА: Като човек от практиката, аз високо ценя стойността на екипа, който работи за своята кауза. По себе си знам, че хората които разбират от работата си и обичат професията си, не са подвластни на политическо влияние, защото за тях доброто име и репутация е изключително важна.
  За себе си гарантирам и поемам ангажимент, че ще работя в рамките на закона по свое професионално убеждение, в конструктивен дух и диалог. Това е по отношение начина ми на работа.
  Когато моята принципност и обективност са били застрашавани, аз съм доказвала, че не правя компромиси със своите действия.
  Ще започна отзад напред. Дали бихме се освободили от политически лица в Сметната палата. Мисля че сред одиторите няма политически лица. Може би проблема с възрастовата граница на хората, които работят в Сметната палата, имайки предвид, че с навършване на пенсионна възраст, ние нямаме ефективна стъпка в посока да бъдат освобождавани, освен ако не бъде по взаимно съгласие и това определено е проблем за Сметната палата. Тъй като по този начин се спира прихода на свежа кръв, като млади хора, които да постъпят в институцията.
  Проблемът със заплащането е много сериозен, тъй като той е свързан и с мотивацията на одиторите. И съответно в Сметната палта да се влеят високо квалифицирани кадри.
  Може би за никого тук не е тайна, че заплатите на Сметната палата са едни от най-ниските в публичния сектор. Те не са актуализирани от 2010 г. Средната заплата е около 110 – 1200 лв. Така че мисля, че би било добре да се върви в посока актуализация на заплатите в Сметната палата. като естествено да има един механизъм за толериране на хората, които професионално извършват своята работа. Това е по отношение на заплатите.
  По отношение на гаранциите за законосъобразно изразходване на средствата. Гаранциите това е качеството на нашите одити. Това което аз казах в голяма степен основата е поставена с приемането на Наръчник за прилагане на международните одитни стандарти, който Наръчник и прилагането му разбира се, гарантира качеството на одитната дейност.
  Има ли въпрос на който не съм отговорила.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Моят въпрос беше по-точно за целесъобразността на разходите, освен законността. Ефективността на разходите, които правят публичните институции. Дали може да се засили ролята на Сметната палата в тази сфера?
  ГОРИЦА ГРЪНЧАРОВА: Одита на изпълнение е този вид одит, който се произнася по икономичността и ефективността на управление на публичните средства и съответно управленските решения. Така че в рамките на одита на изпълнение би било възможно да бъдат направени такъв вид одити. Между другото и господин Цветков знае, че ние правим такива одити и приоритет за Сметната палата винаги са били одит на средствата от Европейския съюз. И те са били винаги в повечето случаи или одит на изпълнение или комбинирания одит и с елементи за съответствие.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Господин Цветков, вие имате думата.
  ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
  Аз ще си позволя хронологично да отговоря на въпросите. Ще започна с първия въпрос, на който по стечение на обстоятелствата госпожа Грънчарова отговори последно.
  Да, ако бъда избран за председател на Сметната палата ще бъдат положени максимални усилия, да се извършат повече одити на изпълнението, които действително ще покажат на обществото и на Парламента, дали действително тези 32 млрд. се изразходват ефективно, ефикасно и икономично.
  За съжаление това остава едно предизвикателство пред Сметната палата, тъй като тя има богат опит относно контрола върху законосъобразността. Но по отношение ефективност, ефикасност и икономичност проблема е, че все пак нашите одитори имат строго профилирано образование и познания. А се налага проверка и оценка на специфични области, което налага привличане на експерти. Ще бъдат положени усилия да се привлекат такива външни експерти. И с подобряване капацитета и познанията на одиторите по извършване на одит на изпълнението, се надавам да отговорим на очакванията на Народното събрание за това, дали тези 32 млрд. се изразходват не само законосъобразно, но ефективно, ефикасно и икономично.
  Само че в тази връзка е много важно, когато приключат тези одити на изпълнението, да се провеждат дискусии в съответните парламентарни групи. Имам опит от участието ми като заместник-председател. Предишното ръководство на Сметната палата имаше два одита. Единият беше одита на ценообразуване на лекарствата, а другите бяха свързани с одити в областта на енергетиката, които така и не намериха съответния отзвук и дебатиране в Парламента.
  Така че отговора ми е да. Това е приоритет на Сметната палата и винаги ще бъде приоритет на Сметната палата.
  Относно гаранциите за политическа независимост. Гаранциите са както в самия Закон за Сметната палата, който сега действа и в модела, който се въвежда с председател, двама заместник-председатели и двама членове, които ще бъдат представители на професионалните организации. Одитът е екипна работа.
  По отношение на общините, първо ще се подготви годишна програма за одитната дейност. И предполагам, че тя е извършена на база на оценка на риска. При тази оценка на риска стремежа на всеки, който извършва тази оценка на риска е да се ограничат субективните фактори и тя да се базира на обективни фактори.
  Така че първият инструмент, който гарантира независимостта, това е годишната програма да бъде изготвена на база на една оценка на риска, а не на база предпочитанията на различни членове на състава на Сметната палата.
  Другата гаранция е в самия характер на извършване на одитната дейност. Тя се извършва от екипи. Един екип може да бъде трима, четирима одитори. В някои случаи може да бъдат и седем и осем при значимите одити. Тези екипи се ръководят от ръководител на одитен екип, има началник на отдел, който осъществява контрола по качеството, има директор. Има заместник-председател и т.н., председател на Сметната палата. Така че екипната работа и участието на много лица в извършването на този одит, също така на форма на гаранция на независимостта.
  И третата форма, това е извършване на независими оценки от външни органи в лицето на Комисията, която избира Българския парламент, всяка година, за да оцени дейността на Сметната палата. А така също могат да бъдат поканени партньорски сметни палати, които да извършат партньорска проверка, дали Сметната палата е спазила принципа за независимост. Най-вече за политическа независимост, тъй като има и финансова независимост.
  Третият въпрос, ако бъда избран за председател на Сметната палата ще положа всички усилия тя да бъде стабилизирана и да работи ефективно. Това ще стане, както с диалог с всички политически сили, които са представени в Парламента, така и с избор на подходящ екип, който да ръководи Сметната палата. Стремежът ще бъде, това да бъдат наистина професионалисти.
  Искам да ви уверя, че аз винаги, независимо от постовете, които съм заемал в различни контролни институции, винаги съм се считал като част от професионалната общност. Така че винаги съм се считал, когато съм работил в Сметната палата, като колега на хората, които работят в Сметната палата. както се считам като колега на хората, които са тук, дамите и господата в ляво от мен. Така че ще положа всички усилия действително да има един дух на екипност и на съпричастност към целите на Сметната палата.
  Естествено, ако има такъв дух на екипност и съпричастност към целите на Сметната палата ще бъдат ограничени и възможностите за политическо вмешателство.
  Прав сте господин Симеонов, има както в Сметната палата, така и във всяка организация, има лица, които вегетират в тази организация. В Сметната палата не знам дали имат някакви политически пристрастия, но има хора, които вегетират по различни причини. И някои от тях са демотивирани, а други може би имат някакви лични проблеми.
  С екипа, който се формира, важно е да се направи една оценка, кои от одиторите в Сметната палата и респективно служителите имат желание да работят за каузата на Сметната палата и да изпълняват своите задължения. С тези от тях, които нямат това желание да са мотивирани има съответни механизми, ръководството на Сметната палата да се раздели с тях.
  Ако в един екип има хора, както казвате вие вегетират и не са мотивирани да работят или се подават на различно въздействие, те ще развалят цялостния климат на работа, не само в самия екип, но и в цялата Сметна палата.
  Относно екипа на Сметната палата в състав заместник-председатели и членове. При всички случаи е хубаво да има една приемственост. Тъй като Сметната палата е национална институция. Тя е върховната одитна институция. Тя трябва да дава пример на другите институции за приемственост, за устойчивост и за предвидимост. Но засега не бих желал на този етап да говоря за каквито и да е назначения в Сметната палата, избор на заместник-председатели, членове и т.н. Нека да преминем първия етап, който е свързан с избор на председател.
  Още повече това е в правомощията изцяло на Парламента и това се решава от политически представените партии в Парламента и коалиции.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Цветков.
  С това изчерпахме това което сме записали. Ще изготвим доклад, който включва всичко, което тук се случи. И ще приложим към доклада проект за решение за избор за всеки един от двамата кандидати. Така че Народното събрание ще направи разискванията си по Правилника и ще гласува за единия от тях.
  С това приключихме тази процедура. Благодаря на всички.
  Използвам случая само да обърна внимание, че госпожа Грънчарова спомена, а може би наистина е така, някои от по-възрастните колеги, които определено са навършили възраст и стаж за пенсиониране са по-демотивирани, да се изявяват и да работят по-активно. Това не е проблем само на Сметната палата. Това е проблем на всички организации, държавни, частни, фирми, които се подчиняват на Кодекса на труда.
  Искам само да припомня, че в Закона за държавния служител има текст, който когато един държавен служител навърши възраст и има условия за пенсиониране, той може да бъде помолен да се пенсионира от ръководителя си. Това по Кодекса на труда не е възможно. И аз мисля, че това наистина е може би тема, която би трябвало ние да помислим и да обсъдим. Още повече, че тя се поставя и от някои работодатели. Макар че при частните работодатели е доста по-лесно, но не е толкова правилно и законно да се освободят от такива хора. Защото знаете, че когато един човек е активен, дори и след възрастта за пенсиониране, работодателите му ще искат да остане, за го използват. А обикновено тези, които не могат да бъдат пенсионирани, не са и толкова ефективни. Ако искате може да направим един дебат по тази тема и да инициираме нещо като Бюджетна комисия.
  Благодаря на всички за участието.
  Закривам заседанието.
  / Закрито в 16.00 часа /

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  / Менда Стоянова /
  Форма за търсене
  Ключова дума