Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
08/07/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-89/20.07.2015 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 554-01-19, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 04.02.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 554-01-20, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 04.02.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 08.07.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 554-01-19, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 04.02.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 554-01-20, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 04.02.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на външните работи г-н Красимир Божанов – директор на Дирекция „Правна“ и г-жа Мариана Гърчанова - дипломатически служител ІІІ степен, експерт в Дирекция „Консулски отношения”; от Министерството на вътрешните работи г-жа Росица Грудева – главен юрисконсулт в Дирекция „Миграция“ и г-н Тодор Драгнев експерт в Дирекция „Миграция“; от Държавна агенция „Национална сигурност“ г-н Димитър Георгиев - председател, г-жа Таня Каракаш – директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ и г-н Радослав Пънчев – директор на специализирана дирекция.
  Законопроектът, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители беше представен от г-н Явор Нотев. Със законопроекта се предвижда изрично включване в обхвата на Закона за българите, живеещи извън Република България на правото на придобиване на българско гражданство при условията на чл. 15 от Закона за българското гражданство. С цел облекчаване на режима на придобиване на българско гражданство се предлага и изменение в чл. 15 от Закона за българското гражданство, като се създава правна възможност удостоверение за български произход да може да бъде издадено и от организация на българи, живеещи извън Република България, призната от компетентния български държавен орган, както и от Българската православна църква.
  Законопроектът, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители беше представен от г-н Юлиан Ангелов. С предлагания законопроект се цели облекчаване на режима за признаване на народност по произход при наличие на изявен интерес за принадлежност към България от лица с български произход или самосъзнание. Създава се и възможност в случай на неиздаване на необходимите документи, доказващи български произход, български произход да може да се докаже с писмена декларация по смисъла на чл. 39, ал. 1 от Административопроцесуалния кодекс със заверени дата и подпис.
  В Комисията по правни въпроси са постъпили становища по законопроектите от Държавната агенция „Национална сигурност“, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи и Министерството на вътрешните работи.
  В обсъждането взеха участие народните представители Юлиан Ангелов, Емил Димитров, Явор Нотев, Филип Попов, Чавдар Георгиев, Данаил Кирилов и Четин Казак.
  В хода на дискусията народните представители се обединиха около становището, че така внесените законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България следва да бъдат подкрепени по принцип, като отделни разпоредби подлежат на прецизиране.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси:
  - с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 554-01-19, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 04.02.2015 г.
  - с 10 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България, № 554-01-20, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 04.02.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума