Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
03/02/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-5/04.02.2016 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, внесен от Министерски съвет на 17.12.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 03 февруари 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, внесен от Министерски съвет на 17.12.2015 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството: г-жа Деница Николова - заместник-министър и г-жа Мария Дузова - главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Деница Николова.
  Предлага се ратифициране на Споразумението между Великото Херцогство Люксембург и държавите членки и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, състоящо се от преамбюл и шест части, в които са описани предмета и обхвата на споразумението, функции на основни структури, институции участващи в изпълнението и управлението на програмата. Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 е одобрена от Европейската комисия през февруари 2015 г. и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. С нея се цели да се подпомогне ефективността на политиката на сближаване на Европейския съюз и на другите секторни политики и програми, финансирани от европейските структурни фондове и от Кохезионния фонд.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502-02-40, внесен от Министерски съвет на 17.12.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума