Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/04/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 653-03-47/19.04.2016 г.


  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерския съвет на 23.02.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 13 април 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерския съвет на 23.02.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на вътрешните работи: г-жа Румяна Бъчварова – министър, г-н Красимир Ципов – заместник-министър, г-н Цвятко Георгиев – заместник-министър и г-н Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет.
  Законопроектът беше представен от г-жа Румяна Бъчварова. Тя посочи, че той включва три групи промени: 1) структурни; 2) промени, свързани със статута на служителите в министерството и 3) промени, с които се прецизират и усъвършенстват разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи.
  Със структурните промени се цели, от една страна, фокусиране на дейността на МВР върху изпълнението на основните дейности за защита правата на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението, а от друга страна, повишаване на качеството на предоставяните административни услуги. Предложенията за конкретни структурни промени включват преминаване на дирекция „Специална куриерска служба” в МВР към Държавната комисия по сигурността на информацията; преобразуване на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението”; създаване на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги” със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; преструктуриране на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” в Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности”.

  Промените относно статута на служителите включват уредба на начина, по който става преминаването от една категория служители в друга. Със законопроекта се предлага намаляване на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител със статут по Закона за Министерството на вътрешните работи от 20 броя заплати на 12. Предвижда се предложената промяна да се прилага по отношение на държавни служители, постъпили на работа в министерството след 1 януари 2017 г. По отношение на действащите държавни служители се предвижда запазване на размера на обезщетението. Предлага се и намаляване на размера на платения годишен отпуск за държавните служители от 30 на 25 дни.
  Със законопроекта се създават условия за мобилност между структурите в сектора „Сигурност” чрез прецизиране на отделни разпоредби в част трета „Държавна служба” на Закона за МВР. Създава се изрична регламентация за провеждане на тестове, с помощта на които да се установява нивото на изпълнение на служебните задължения от държавните служители. Създава се възможност за държавните служители на МВР да получават възнаграждение въз основа на сключен граждански договор при изпълнение на проекти, финансирани по програми или механизми на Европейския съюз или по други международни програми и договори и се регламентира задължение за държавните служители в МВР да поддържат и повишават професионалната си квалификация, като се предвижда и провеждане на годишни проверки за нивото на квалификацията. Предвижда се възможност с изрично съгласие на служителя да се полага извънреден труд над допустимото по чл. 187, който съответно да бъде заплатен, като с това се избягва съществуващата практика за полагане на извънреден труд, който остава некомпенсиран. С цел установяване на ефективно административно управление, се предлага въвеждане на фигурата на административния директор. Предвижда се и прецизиране на редица разпоредби в закона.
  В обсъждането взеха участие народните представители Филип Попов, Димитър Делчев и Данаил Кирилов.
  Г-н Филип Попов посочи, че предлаганият законопроект е спорен по отношение на пенсионирането и намаляването на обезщетенията при прекратяване на служебното правоотношение, както и намаляването на размера на платения годишен отпуск на държавните служители и поради тези причини няма да го подкрепи.
  Г-н Димитър Делчев приветства идеята за оптимизация на разходите в МВР, но обърна внимание, че липсва достатъчна финансова обосновка за ефекта върху бюджета от изваждането на несвойствените дейности на Министерството на вътрешните работи и че е необходимо прецизиране на отделните разпоредби между първо и второ гласуване.
  Г-н Данаил Кирилов изрази становище в подкрепа на законопроекта, тъй като има нужда от съществена промяна в системата и отбеляза, че има възможност за прецизиране между първо и второ гласуване на законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерския съвет на 23.02.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума