Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
14/01/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502 – 02 - 40, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 14 януари, 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502 – 02 - 40, внесен от Министерски съвет на 17. 12. 2015 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-жа Мария Дузова – главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която представи законопроекта от името на вносителя.
  Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 е одобрена с Решение № С (2015) 958 на Европейската комисия от 12 февруари 2015 г. Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН е съставено в шест части, в които подробно се определят функциите и основните структури и органи за изпълнение и контрол, процедурите за съфинансиране, плащания и разпределение на отговорности, влизането в сила и срока на действие. Приложен е и референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН. Проектът на Споразумението е одобрен с решение на Министерски съвет от 2015 г. и е подписано по кореспондентски път на 11 септември 2015 г. от името на правителството на Република България от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и на 2 октомври 2015 г. от министъра на устойчивото развитие и инфраструктурата от името на Великото херцогство Люксембург.
  Споразумението осигурява пълноправно участие на Република България в Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 като страна-членка на Европейския съюз.
  Подписаното споразумение подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, № 502 – 02 - 40, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума