Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
17/03/2015

  Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2014 г. – 20 декември 2014 г., № 420-00-26, внесен от Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 16.12.2014 г.
  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 11 март 2015 г., разгледа Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2014 г. – 20 декември 2014 г., № 420-00-26, внесен от Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 16.12.2014 г.
  От Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия на заседанието присъстваха Евтим Костадинов, председател; Айруш Хаджи, заместник-председател и Мариана Иванова Даракчиева, секретар.

  Евтим Костадинов представи накратко дейността на Комисията в посочения отчетен период. В Доклада са отразени данни за създаването на централизиран архив на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Представени са дейностите по осигуряване достъп на документи, изследователската и международна дейност на Комисията. Дадена е информация за съдебните дела и предстоящите задачи.
  В своето изложение Евтим Костадинов подчерта, че Комисията, спазвайки разпоредбите на закона, за отчетния период е извършила проверка на 8355 български граждани и е обявила принадлежност на 553
  лица. За периода 1 юли 2014 г. – 30 ноември 2014 г. комисията е обсъдила и приела 71 решения.


  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи с 12 глас „за“, без гласове „против“ и 4 гласа „въздържал се“ внесения Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2014 г. – 20 декември 2014 г., № 420-00-26, внесен от Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 16.12.2014 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция

  "РЕШЕНИЕ

  За приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода за периода 20 юли 2014 г. – 20 декември 2014 г.

  Народното събрание на основание на чл.84, т.17 и чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България, чл.4, ал.6 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и чл. 87, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Приема Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2014 г. – 20 декември 2014 г.

  Решението е прието от 43-то Народно събрание на ..... 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност и
  обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума