Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
02/06/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 554-01-62, внесен от Кирил Цочев и група народни представители
  На редовно заседание, проведено на 27 май 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 554–01–62, внесен от Кирил Цочев и група народни представители на 27.03.2015 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на вътрешните работи - заместник-министър Красимир Ципов и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Иван Аспарухов, заместник министър.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител Иван Славов.
  Предложените изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и местната администрация предоставят правна възможност общините да създават звена за упражняване на специализиран контрол по изпълнение актовете общинския съвет и на кмета относно опазване на реда, усвояване на общински терени, паркиране на превозни средства, опазване на общинското имущество, осъществяване на временна търговска дейност на територията на общината.
  Предложените промени целят подобряване на контролната и административно наказателната дейност на общините, като създават възможност общините самостоятелно да осъществяват контрол.
  Предложеният законопроект се подкрепя принципно от Националното сдружение на общините.
  Становището на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, представено от заместник-министър Иван Аспарухов акцентира върху проблема, свързан с финансовото обезпечаване на дейността на предлаганата структура, както и припокриване на функции, които са предоставени в правомощие на органите на Министерство на вътрешните работи.
  Становището на Министерство на вътрешните работи, изразено от заместник-министър Красимир Ципов е че, законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация се нуждае от прецизиране, тъй като се припокриват функциите на предложените звена с тези на инспекторатите или на „Общинската полиция”, ако има създадена такава. Освен това в становището се изразява несъгласие с дублиране на функции, възложени на полицейските служители по закона за МВР.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подчертаха необходимостта от създаването на норми, свързани с правомощията на местната власт за опазване на обществения ред и контрол по изпълнение на актовете на общинските съвети и кметовете на общини. Предлаганите законови норми, обаче следва да бъдат прецизирани. Подчертано бе, че служители в общинските администрации и сега разполагат с част от предлаганите в проекта правомощия. Освен това полицейски функции са предоставени на кметовете на райони и кметства. Изрази се мнение, че материята е много важна и чувствителна, тъй като опазването на обществения ред и сигурността в страната е задължение и правомощие съгласно Конституцията на централната власт в лицето на Министерски съвет и в същото време в ЗМСМА е отразено, че кмета отговаря за опазването на обществения ред и сигурността в общината. Част от народните представители обърнаха внимание, че не е осигурена и финансова обезпеченост на предлаганите допълнителни правомощия. Противоречията в част от предлаганите разпоредби с разпоредбите от Закона за МВР са недопустими и следва коректно да се прецизират.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по вътрешен сигурност и обществен ред с 2 гласа „за”, 0 гласа „против” и 9 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 554–01–62, внесен от Кирил Цочев и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ
  И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  АТАНАС АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума