Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
29/09/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация, № 502-01-59, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.
  На свое заседание, проведено на 23 септември 2015 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация, № 502-01-59, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на вътрешните работи, Красимир Ципов, заместник-министър; Георги Кръстев, съветник на министър-председателя и секретар на Съвета по сигурността и Борис Димитров, председател на Държавна комисия по сигурността на информацията

  Законопроектът бе представен от заместник-министър Красимир Ципов, който обърна внимание, че внесеният от Министерския съвет Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация е в контекста на внесени от група народни представители и разгледани от Комисията предишни два законопроекта.
  Предложението за изменение в действащия Закон съответства на презумпцията за невиновност, установена в чл. 31, ал. 3 от Конституцията на Република България. Съгласно този член обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда. Презумпцията за невиновност е изрично установена и в чл. 16 от Наказателно-процесуалния кодекс.
  Настоящата редакция на текста на чл. 40, ал. 1, т. 5 противоречи на чл. 6, т. 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, ратифицирана със закон, приет от Народното събрание. Съгласно чл. 6 от Конвенцията всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се счита за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона.
  Формалното прилагане на изискването срещу лицето да няма образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер води до постановяване на откази за достъп до класифицирана информация или отнемане на издадени разрешения за достъп.
  В предлагания проект с преходни и заключителни разпоредби е уредено изрично приключването на заварените производства по жалби срещу откази за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация или срещу отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на класифицираната информация, да се извършва по новия ред, както и влезлите в сила откази и отнемания, за които сроковете по чл. 57, ал. 6 и чл. 59, ал. 6 от Закона за защита на класифицираната информация не са изтекли, да прекратят своето действие.
  Председателя на Държавна комисия по сигурността на информацията, Борис Димитров взе отношение като подкрепи изцяло казаното от заместник-министър Ципов и обърна внимание за причината и поводът да бъде внесен този законопроект, а именно практиката, която се наблюдава при разглеждането на жалби срещу постановени откази и отнемания на това основание чл. 40, ал. 1, т. 5, което е нарушение на принципа за невиновност и че повече създава пречки в работата, отколкото да решава проблем.
  В дискусията взе отношение Атанас Атанасов коментирайки внесения законопроект, който в първата си част е идентичен с внесените, обсъждани и приети в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред други два законопроекта от народни представители. Специфичното и важното в този законопроект е в предложените два параграфа в преходните и заключителни разпоредби, които уреждат заварените производства по висящи жалби. Тези производства ще бъдат решавани след приемането на закона и след отмяната на чл. 40, ал. 1, т. 5, като тези производства трябва да бъдат прекратени. Също така ретроактивно се уреждат назад всички онези случаи, в които на това основание са били отказани или отнемани разрешенията за достъп до класифицирана информация.
  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи с единодушие Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация, № 502-01-59, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г. и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума