Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
20/01/2016 първо гласуване

  Общ законопроект на приетите на първо гласуване на 3 декември 2015 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация, № 454-01-66, вн. от Методи Андреев и гр. нар. представители на 18.12.2014 г.; № 554-01-115, вн. от Ангел Найденов и гр. нар. представители на 12.06.2015 г.; № 554-01-118, вн. от Петър Славов и гр. нар. представители на 17.06.2015 г. и № 502-01-59, вн. от Министерския съвет на 20.07.2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от ПОДНС
  Общ проект!  ЗАКОН
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
  (Обн., ДВ. бр.45 от 2002г., попр. бр.5 от 2003г., изм. бр.31 от 2003г., бр.52, 55 и 89 от 2004г., бр.17 и 82 от 2006г., бр.46, 57, 95 и 109 от 2007г., бр.36, 66, 69 и 109 от 2008г., бр.35, 42, 82 и 93 от 2009г., бр.16 и 88 от 2010г., бр.23, 48 и 80 от 2011г., бр.44 и 103 от 2012г., бр.52 и 70 от 2013г., бр.49 и 53 от 2014г., бр.14, 61 и 79 от 2015г.)

  § 1. В чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка 5 се отменя.
  2. Създава се т. 9:
  „9. не е налице негативно становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ по чл. 41, ал. 4, респективно - на ДКСИ, в случаите по ал. 6.“

  § 2. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 5:
  „5. установена принадлежност по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на лицето към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, включително и на техните предшественици и правоприемници, за периода от 9 септември 1944 г. до 16 юли 1991 г.“
  2. Създават се ал. 2 - 6:
  „(2) Органът по проучването по чл. 47- 49 отправя искане до Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за проверка наличието на принадлежност на проверяваното лице по реда на чл. 27, ал. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането се разглежда и резултатът от проверката се изпраща на органа по проучването с копие до Държавната комисия за сигурността на информацията и Държавна агенция „Национална сигурност“ в 10-дневен срок.
  (3) При установена принадлежност по ал. 1, т. 5 на проверяваното лице, когато органът по проучването е по чл. 47, ал.1, последният изпраща цялата преписката в Държавна агенция „Национална сигурност“, където проучването се довършва.
  (4) Държавна агенция „Национална сигурност“, в случаите на установена принадлежност по ал. 1, т. 5 на проверяваното лице, разглежда фактите и обстоятелствата, съдържащи се в решението по проверката на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и се произнася с мотивирано становище относно надеждността на лицето от гледна точка на сигурността и опазване на тайната.
  (5) В рамките на процедурата по ал. 4, Държавна агенция „Национална сигурност“ може да изслуша проверяваното лице, както и да изисква допълнителна информация и документи от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за проверяваното лице. Становището на Държавна агенция „Национална сигурност“по предходната алинея не подлежи на обжалване.
  (6) Когато проучваното лице, за което е установена принадлежност по ал. 1, т. 5, е служител на Държавна агенция „Национална сигурност“ или в служба „Военна информация“ на Министерство на отбраната, производството по проучването, включително издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация по реда на този закон се извършва от ДКСИ, като Държавна агенция „Национална сигурност“ изпраща в комисията цялата наличната документация и сведения за лицето за извършване на проверката.”

  § 3. В чл. 43, ал. 2 накрая се добавя „включително и да бъде извършена проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.”

  § 4. В чл. 56 се създава ал. 5:
  „(5) При образуване на досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу лице, притежаващо разрешение за достъп до класифицирана информация, служителят по сигурността на информацията в организационната единица предприема мерки за ограничаване на достъпа му до класифицирана информация.”

  § 5. В чл. 59, ал. 1, т. 1 думите „на някои от изискванията на чл. 40, ал. 1“ се заменят с „на изискване по чл. 40, ал. 1, т. 1-4 или т. 6-8.“

  § 6. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се добавя „освен актове на ДКСИ, постановени на основание § 10 и § 11 от преходните и заключителните разпоредби на закона.”
  2. Създават се ал. 2 – 4:
  „(2) Жалбата се подава в 14-дневен срок до Върховния административен съд, който се произнася в срок до един месец и решението му е окончателно.
  (3) Жалбата не спира изпълнението и се разглежда по правилата на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс, като делото се разглежда при закрити врата.
  (4) Достъп до делото в деловодството и в съдебната зала се предоставя на страните, техните пълномощници, както и на лицата, на които председателят на състава разреши това.”

  § 7. В чл. 69 накрая се добавя „освен актове на ДКСИ, постановени на основание § 10 и § 11 от преходните и заключителните разпоредби от закона, които подлежат на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 68.”

  § 8. В чл. 102, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 41” се добавя „ал. 1“.

  § 9. В Приложение № 2 към чл. 47 и 48, в т. ХХVIII думите „Член на кои организации сте?“ се заменят с „Член на кои организации сте, включително тайни и неформални организации и общества?”.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 10. В тримесечен срок от влизане в сила на закона, органът по чл. 47 - 49 отправя искане по чл. 27, ал. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за служителите с достъп до класифицирана информация, за които проверка за принадлежност не е правена. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия уведомява за резултата в тридневен срок от решението си, както органа по предходното изречение, така и ДКСИ и ДАНС.

  § 11. При установяване на принадлежност за лице по предходния параграф към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и за лицата, за които е налице установена принадлежност с предходен акт на Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за съответното лице се провежда нова процедура по глава пета от закона.

  § 12. Ръководителят на съответната организационна единица взема всички мерки за приложението на § 11, и носи административно-наказателна отговорност по чл. 117 от закона за неизпълнението му, освен ако извършеното не съставлява престъпление.

  § 13. Органът, отказал издаване или отнел разрешението за достъп до класифицирана информация в едномесечен срок от влизане в сила на закона, отменя издадените от него решения на основание чл. 40, ал. 1, т. 5 или чл. 59, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 5, във връзка с образувано срещу съответното лице досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако към тази дата лицето не е осъдено за умишлено престъпление от общ характер.

  § 14. Заварените производства по жалби срещу откази за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация или срещу отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 5, се приключват по реда на този закон.

  § 15. Прекратяват действието си влезлите в сила откази за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация или отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 5, за които сроковете по чл. 57, ал. 6 и чл. 59, ал. 6 не са изтекли.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:
  Форма за търсене
  Ключова дума