Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
01/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-23, внесен от Министерски съвет на 28 април 2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 18 май 2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-23, внесен от Министерски съвет на 28 април 2016 г.

  На заседанието присъстваха представители от Министерство на вътрешните работи - Красимир Ципов, заместник-министър; Росица Грудева, директор Дирекция „Правно-нормативна дейност”; Николай Никоров, директор Дирекция „Миграция”; Владислава Радонова, експерт в Отдел „Законна миграция, българско гражданство”; Ахмед Муртеджи, началник сектор „Визи и разрешения за пребиваване” и от Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанци, Петя Караянева.

  От името на вносителя законопроектът беше представен от заместник-министър Красимир Ципов. В изложението си той отбеляза, че законопроектът е изготвен от междуведомствена работна група и предвижда няколко групи промени.

  Първата важна промяна е свързана с въвеждането на процедура за предоставяне на статут „лице без гражданство”, съгласно Конвенцията за статута на лицата без гражданство. Регламентира се понятието „апартит”, за лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с действащото законодателство и се урежда правния статут на това лице. Поясни, че статутът на лице без гражданство е предвидено да се предоставя от Дирекция „Миграция” на Министерство на вътрешните работи.

  На следващо място са регламентирани норми, които уреждат снемането на биометрични данни и издаването на карти на членовете на персонала на дипломатическо или консулско представителство, или на представителство на международна организация в Република България, както и на членовете на техните семейства.

  Предвидено е създаването на електронен регистър в Министерството на вътрешните работи на издадените документи за самоличност на членовете на персонала на дипломатическо или консулско представителство, на представителство на международна организация в Република България, както и на членовете на техните семейства.

  Създава се и изрична правна уредба по отношение на представяните пред службите за контрол на чужденците документи, съставени в чужбина и удостоверяващи семейни връзки, като се въвежда изискването те да се признават или допускат за изпълнение по българското право.

  С промяната в чл. 9б, ал. 1 българското законодателство се привежда в синхрон с решението на Съда на Европейския съюз по дело С-575 от 2012 г., според което гражданите на трети държави могат да влизат на територията на Съюза с валиден документ за пътуване и валидна виза, положена в обявен за невалиден паспорт.

  Спрямо лицата, кандидатстващи за визи за дългосрочно пребиваване се въвежда изискване да са разкрили 10 работни места с пълно работно време. По този начин право на продължително или постоянно пребиваване ще получат само лица, действително осъществяващи търговска дейност, а не тези които са регистрирали само търговско дружество.

  С цел ограничаване злоупотребата с права се въвежда допълнително изискване спрямо лицата, които кандидатстват за дългосрочно пребиваване в качеството им на представители на чуждестранни търговски дружества. За тях се предвижда предварителна проверка и оценка на документите относно активността и данъчната изрядност на дружеството, както и планираните дейности на представителството.

  Друга група промени са насочени към уеднаквяване на терминологията с тази на европейското право, като вместо „принудително отвеждане” се заменя с „връщане”.

  Със законопроекта се въвежда и нова обезпечителна мярка с временен характер, а именно „краткосрочно настаняване” в специален дом за настаняване на чужденци, където ще се осъществява първоначална идентификация и преценка на последващите административни мерки.

  Петя Караянева от Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанци изрази подкрепа за законопроекта и подчерта, че следва да се прави разграничаване между незаконните или нелегалните мигранти и лицата, които са потърсили закрила. По отношение на тези, които търсят и имат нужда от закрила, да бъдат приложени всички изисквания, които гарантират техните права в съответствие с Директивата по условията за прием, която Република България е транспонирала в Закона за убежището и бежанците.

  В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов, Красимир Янков, които повдигнаха въпроси свързани с придобиване статут на продължително пребиваване чрез инвестиция в недвижим имот.

  Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се„ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 602-01-23, внесен от Министерски съвет на 28 април 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума