Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
01/06/2016 първо гласуване

  Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от Красимир Каракачанов и група народни представители на 20.04.2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 18 май 2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от Красимир Каракачанов и група народни представители на 20.04.2016 г.
  На заседанието присъстваха представители от Министерството на вътрешните работи: Красимир Ципов, заместник-министър и Мария Рангелова, началник сектор „Правно осигуряване”, Дирекция „ЕС и международно сътрудничество”.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от народният представител Красимир Каракачанов.
  В изложението си той отбеляза, че законопроектът е изготвен във връзка с наблюдаваната опасна тенденция, свързана с опитите на някои ядра на радикалния ислям, финансирани от външни фактори да разделят българското общество. Първа цел е да се раздели мюсюлманското общество на правоверни – такива, които носят бурки, бради и пр. и на неправоверни. Това е тенденция за разделяне и противопоставяне на обществото. Процесите, които наблюдаваме в България са характерни за някои западноевропейски държави през последните 20 години, но едва преди 4-5 години те са приели подобно законодателство, разбирайки сложността на заплахата.
  Идеята на законопроекта е да улесни правоохранителните органи да преследват проявите на радикален ислямизъм, защото това се отнася пряко към стабилността и националната сигурност на държавата. В законопроекта е направено ясно разграничение, че тази забрана не касае спортни или културни мероприятия, не се отнася и за хора, които по медицински причини са принудени да закриват лицата си и др.
  Със законопроекта вносителите са обобщили опита, който има в европейските държави, приели подобно законодателство и основно практиката във Франция и Белгия. Предвидени са и санкции за лицата, които принуждават носенето на подобно облекло.
  Заместник-министър Красимир Ципов заяви, че принципно подкрепя законопроекта като мярка, насочена към опазването на обществения ред и защита на националната сигурност в съответствие с чл. 37, ал. 2 от Конституцията на Република България. Решението да се приемат предложените със законопроекта мерки е въпрос на законодателна целесъобразност, като при реализирането и трябва да се постигне оптимален баланс между свободата на вероизповеданията и респективно, свързаното с нея, носене на облекло, като част от религиозните ритуали и традиции и осигуряване защита на националната сигурност и опазването на обществения ред, които представляват конституционно закрепени ценности. За гарантиране на тези ценности в действащата нормативна уредба са въведени някои ограничения, осигуряващи възможност за идентификация на лицата. Такива текстове се съдържат в Закона за българските лични документи и Правилникът за издаване на български лични документи. От направена справка чрез сравнително-правен анализ е констатирано, че подобно законодателство е прието във Франция, Белгия, Германия и Нидерландия.
  Министерството на правосъдието е представило писмено становище, с което също принципно подкрепя законопроекта.
  Председателя на Комисията, Цветан Цветанов подчерта, че приемането на подобно законодателство би могло да бъде решение на много въпроси, които възникват и се решават от органите на местната власт. В много общински съвети има подобни предложения и е полезно да се ограничи и предотврати възможността за създаване на проблеми от друго естество чрез приемането на законодателни норми и установяване на единна практика.
  Народният представител Димитър Делчев също подкрепи законопроекта с мотиви за защита на обществения ред и съхраняване на културните ценности на Европейския съюз, към който принадлежим.

  След проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето, № 654-01-58, внесен от Красимир Каракачанов и група народни представители на 20.04.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:


  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума