Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
26/07/2016 първо гласуване

  Законопроект за противодействие на тероризма, № 602-01-42, внесен от Министерския съвет на 7.07.2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 20 юли 2016 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за противодействие на тероризма, № 602-01-42, внесен от Министерския съвет на 7.07.2016 г.
  На заседанието присъстваха представители от: Министерство на вътрешните работи - Красимир Ципов, заместник-министър и Петър Тошков, главен юрисконсулт в Дирекция „Правно-нормативна дейност“; Министерство на отбраната - ген. (о.р.) Атанас Запрянов, заместник-министър; Държавна агенция „Национална сигурност“ - Димитър Георгиев, председател и Таня Каракаш, директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност“; Държавна агенция „Разузнаване“ - Драгомир Димитров, председател; и Служба „Военна информация“ - бригаден генерал Светослав Даскалов, директор.
  Законопроектът бе представен от заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов. Предложеният Проект на закон включва разпоредби за противодействието на тероризма с цел превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията, способстващи извършването на такива деяния, разработване на механизми и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете, минимизиране или ликвидиране на последствията от тероризъм и предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на такива престъпления. Крайната цел на противодействието на тероризма е защитата на основните права на гражданите и по-специално правото на живот и правото на физическа неприкосновеност.
  Проектът предвижда приемането от Министерския съвет на Национален план за противодействие на тероризма, с който се създава организация за оповестяване и информиране, координиране на действията на компетентните органи на изпълнителната и местната власт, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната и местната власт за предотвратяване и пресичане на извършването на тероризъм, разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки, и също така и за преодоляване на последствията при извършен тероризъм.
  В проекта са посочени също така критериите за определяне на съответните нива за заплаха, както и мерките, които се прилагат за отделните степени на готовност. Предвидено е, че министъра на вътрешните работи със заповед ще определя нивото на заплаха и степента на готовност, в която следва да преминат министерствата, ведомствата, областни и общински администрации и обекти.
  Съгласно Проекта превантивните мерки ще се налагат от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от главния секретар на МВР. Изрично е предвидено тези превантивни мерки да се налагат за срок до 6 месеца, като заповедите за налагането им, които по същество се явяват принудителни административни мерки, подлежат на незабавно изпълнение и могат да се обжалват пред Върховния административен съд.
  Законопроектът предлага регламентация за провеждането на антитерористична операция, при наличие на данни за конкретна заплаха. При провеждането на тази операция се прилагат временни мерки и ограничения по отношение на определени права и свободи.
  Регламентирано е участието на въоръжените сили в предотвратяването на тероризъм и в преодоляване на последствията от тероризъм, като е предвидено при участие в тази дейност въоръжените сили да имат някои от полицейските правомощия предвидени Закона за Министерството на вътрешните работи, а именно проверки за установяване на самоличност; проверка на лични вещи на лица; проверки на помещения; обиск на лице; задържане на лице; използване на физическа сила, помощни средства и оръжие, когато това е абсолютно необходимо.
  Законопроектът предвижда, че финансовите средства за осигуряване на дейностите за изпълнение на задачи във връзка с противодействие на тероризма и за допълнително привлечените сили и средства при провеждане на антитерористична операция или при обявено извънредно положение се предвиждат със Закона за държавния бюджет и се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
  В Преходните и заключителните разпоредби са предвидени изменения в няколко закона, целящи създаване на ефективен механизъм за осъществяване на дейностите по противодействие на тероризма.
  С промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ за ефективното осъществяване на функциите по предотвратяване и разкриване на тероризъм и свързаните с него престъпления са предвидени промени, които дават на органите на Държавна агенция „Национална сигурност“ полицейски правомощия, но само такива, свързани с конкретните функции, посочени в чл. 4 – тероризъм, екстремизъм и свързаните с тях деяния.
  Предложените промени в Закона за специалните разузнавателни средства целят създаване на специален ред за използване и прилагане и контрол върху използването на специалните разузнавателни средства и получените чрез тях резултати по отношение на тероризма с цел осигуряване на възможности за ефективно противодействие на това тежко престъпление. Този ред се отнася за престъпления от Глава първа на Наказателния кодекс.
  За целите на противодействието на престъпността, предотвратяването на терористичните действия и ограничаването на нелегалната миграция, в Закона за Министерството на вътрешните работи се създава правна възможност служители в държавни органи, организации и юридически лица да могат да стават служители на прикритие на Министерството на вътрешните работи. Подобна хипотеза има и за служители на Държавна агенция „Национална сигурност“.

  В обсъждането взеха участие народните представели Иван Иванов, Атанас Мерджанов, Димитър Делчев, Валентин Радев, Росен Петров, Атанас Атанасов и Светослав Белемезов.

  В изказванията на Иван Иванов и Атанас Мерджанов се акцентира за бързината, с която се приема подобен законопроект и призоваха работата по него да продължи, но не и да се прибързва. Според тях основният недостатък е липсата на финансов и кадрови ресурс в сектора. В отговор на изказванията народните представители Димитър Делчев и Росен Петров посочиха, че приемането на законопроекта дори е закъсняло. Въпросът за противодействието на тероризма е на дневен ред и приемането на такъв закон дава достатъчно добър инструментариум на службите и нормативна уредба как да действат при конкретна терористична заплаха и след извършването на терористичен акт. Димитър Делчев изтъкна, че такъв закон е вече факт в много европейски страни като Франция, Италия, Белгия, Полша и други. В подкрепа на законопроекта се изказа и народният представител Валентин Радев, който изтъкна, че с приемането му правим стъпка напред. В доказателство на това Валентин Радев посочи, че в нито един друг нормативен акт няма така добре систематизирани текстове за превенция, нещо, което прави закона изключително добър. Сериозни критики към законопроекта отправи народният представител Атанас Атанасов, който изрази мнение, че голяма част от законопроекта заемат преходни и заключителни разпоредби, което е ясен признак за несъвършенство. Критика беше отправена и към възстановяването на полицейските правомощия на ДАНС и въвеждането на специален ред за използване на специални разузнавателни средства за противодействие на тероризма, защото ситуацията предполага да се реагира навременно при евентуална заплаха.
  В подкрепа на законопроекта се изказаха и представителите на различни институции – заместник-министърът на отбраната, Атанас Запрянов; Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към МС; Димитър Георгиев, председател на ДАНС и Драгомир Димитров, председател на Държавна агенция „Разузнаване”. Всички те се обединиха около тезата, че приемането на подобен закон ще допринесе за преодоляване на пропуски в превенцията на тероризма и ще повиши координацията между отделните структури и органи.


  След проведената дискусия, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се„ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на тероризма, № 602-01-42, внесен от Министерския съвет на 7.07.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:  ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума