Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
08/12/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 602-01-45, внесен от Министерския съвет на 15.07.2016 г., приет на първо гласуване на 14.09.2016 г.
  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
  (Обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 47 и 81 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 думата „деактивиране“ се заменя с „дезактивиране“.
  2. В ал. 4 след думите „чл. 91, ал. 3“ се добавя „и сертификат за дезактивиране, издаден в изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ, L 333 от 19 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 думата „деактивиране“ се заменя с „дезактивиране“ и думата „постоянна“ се заменя с „необратима“.
  2. В ал. 4 накрая се добавя „и със сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ, L 333/62 от 19 декември 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403“.

  § 2. Създават се чл. 4а и 4б:
  „Чл. 4а. (1) Сертификат за дезактивиране по чл. 4, ал. 4 се издава на лица, притежаващи огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1, от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт.
  (2) Лицата по ал. 1 в срок до 3 работни дни след издаването на констативен протокол по чл. 4, ал. 4 представят заявление по образец до ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, в което се посочват:
  1. наименованието на лицето, извършило дезактивирането;
  2. датата или годината на удостоверяване на дезактивирането;
  3. идентификационните данни на огнестрелните оръжия.
  (3) Заявлението по ал. 2 се придружава от:
  1. копие на констативен протокол по чл. 4, ал. 4;
  2. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
  (4) Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, извършва проверка за съответствието между данните, декларирани в заявлението, и дали дезактивирането е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.
  (5) При постъпване на документите по ал. 2 и 3 ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на сертификат.
  (6) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 8 спира да тече.
  (7) Когато констатираните непълноти и/или несъответствия не са отстранени в дадения срок по ал. 6, производството по издаване на сертификата се прекратява.
  (8) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, издава сертификат за дезактивиране или мотивирано отказва издаването му в двуседмичен срок от подаване на заявлението.
  (9) Отказът по ал. 8 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 4б. (1) Сертификатът за дезактивиране се издава по образец - приложение № 4, и е безсрочен.
  (2) Сертификатът придружава съответното огнестрелно оръжие, за което се отнася, включително при прехвърляне на собствеността.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. Създават се чл. 4а и 4б:
  „Чл. 4а. (1) Сертификат за дезактивиране по чл. 4, ал. 4 се издава на лица, притежаващи огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1, от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт.
  (2) Лицата по ал. 1 в срок до три работни дни след издаването на констативен протокол по чл. 4, ал. 4 подават заявление по образец до ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, в което се посочват:
  1. наименованието на лицето, извършило дезактивирането;
  2. датата или годината на удостоверяване на дезактивирането;
  3. идентификационните данни на огнестрелните оръжия.
  (3) Заявлението по ал. 2 се придружава от:
  1. копие на констативен протокол по чл. 4, ал. 4;
  2. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.
  (4) Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, извършва проверка за съответствието между данните, декларирани в заявлението, и дали дезактивирането е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.
  (5) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 7 спира да тече.
  (6) Когато констатираните непълноти и/или несъответствия не са отстранени в дадения срок по ал. 5, производството по издаване на сертификата се прекратява.
  (7) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство или ремонт, издава сертификат за дезактивиране или мотивирано отказва издаването му в двуседмичен срок от подаване на заявлението.
  (8) Отказът по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 4б. (1) Сертификатът за дезактивиране се издава по образец съгласно приложение № 4, и е безсрочен.
  (2) Сертификатът придружава съответното огнестрелно оръжие, за което се отнася, включително при прехвърляне на собствеността.”

  § 3. В чл. 11, ал. 2 се създава т. 9а:
  „9а. данни за издадените сертификати за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 8а:
  „8а. издаване на сертификат за дезактивиране;“.
  2. В ал. 2 думите „т. 1-8“ се заменят с „т. 1-8а“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 13, ал. 1 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП)“ се заменят с „ГДНП“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  Предложение на н. п. В. Радев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създадат § 5а, 5б и 5в:
  § 5а. В чл. 81, ал. 1, т. 1 след думите „с огнестрелно оръжие“ се добавя „или служебна бележка от съответното ведомство по чл. 78, ал. 1, че са бивши служители или военнослужещи“.
  § 5б. В чл. 98, ал. 1 накрая се поставя тире и се добавя „за физическите лица на постоянния им адрес“.
  § 5в. В чл. 120а, ал. 4 след думите „на МВР“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 6, 7 и 8:
  § 6. В чл. 81, ал. 1, т. 1 след думите „с огнестрелно оръжие“ се добавя „или служебна бележка от съответното ведомство по чл. 78, ал. 1, че са бивши служители или военнослужещи“.
  § 7. В чл. 98, ал. 1 накрая се поставя тире и се добавя „за физическите лица на постоянния им адрес“.
  § 8. В чл. 120а, ал. 4 след думите „на МВР“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

  § 6. Създава се чл. 120б:
  „Чл. 120б. Лицата, пребиваващи на територията на други държави членки и притежаващи огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1, могат да съхраняват и да транспортират собствените си огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1 на територията на Република България, ако огнестрелните оръжия имат нанесена обща уникална маркировка съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 и са придружени от сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която са пребиваващи.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
  § 9. В глава пета, раздел ІІІ се създава чл. 120б:
  „Чл. 120б. Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да съхраняват и да транспортират собствените си огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1 на територията на Република България, ако огнестрелните оръжия имат нанесена обща уникална маркировка съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 и са придружени от сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която са пребиваващи.”

  Предложение на н. п. В. Радев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде § 6а:
  § 6а. В чл. 133 се създава ал. 3:
  „(3) Ремонтни дейности по чл. 132, ал. 2 се извършват и от служители на компетентни структури на въоръжените сили на Република България.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 10:
  § 10. В чл. 133 се създава ал. 3:
  „(3) Ремонтни дейности по чл. 132, ал. 2 се извършват и от служители на компетентни структури на въоръжените сили на Република България.“

  § 7. Създават се чл. 211б и 211в:
  „Чл. 211б. (1) Лице, получило разрешение за производство или за ремонтни дейности, което дезактивира огнестрелно оръжие не в съответствие или в нарушение на техническите спецификации, определени в приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 3000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 6000 лв. и отнемане на разрешението за производство или за ремонтна дейност за срок до една година.
  Чл. 211в. (1) Лице, което съхранява и транспортира собствените си дезактивирани огнестрелни оръжия на територията на Република България без нанесена обща уникална маркировка съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 и/или без сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която пребивава, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 11:
  § 11. Създават се чл. 211б и 211в:
  „Чл. 211б. (1) Лице, получило разрешение за производство или за ремонтни дейности, което дезактивира огнестрелно оръжие в нарушение на техническите спецификации, определени в приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 3000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер 6000 лв. и отнемане на разрешението за производство или за ремонтна дейност за срок до една година.
  Чл. 211в. (1) Лице, което съхранява и транспортира собствените си дезактивирани огнестрелни оръжия на територията на Република България без нанесена обща уникална маркировка съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 и/или без сертификат за дезактивиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която пребивава, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв.”

  § 8. Създава се чл. 214а:
  „Чл. 214а. (1) При установяване на нарушение на техническите спецификации, определени в приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 при дезактивиране на огнестрелни оръжия, органите по чл. 152 изземват с протокол по образец огнестрелните оръжия - обект на нарушението.
  (2) Иззетите огнестрелни оръжия се отнемат в полза на държавата със заповед на съответния административнонаказващ орган.
  (3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.
  (4) Препис от заповедта по ал. 2 се изпраща на Националната агенция за приходите.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 12.

  § 9. Създава се приложение № 4 към чл. 4б, ал. 1:

  „Приложение № 4
  към чл. 4б, ал. 1

  REPUBLIC OF BULGARIA
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Ministry of Interior Холограма
  Министерство на вътрешните работи
  ф. № 0000000
  Структура на МВР, проверила и удостоверила съответствието на дезактивирането
  лого на МВР


  DEACTIVATION CERTIFICATE
  СЕРТИФИКАТ ЗА ДЕЗАКТИВИРАНЕ

  Certificate number:
  (Номер на сертификата)
  The deactivation measures conform to the requirements of the common minimum technical specifications set out in Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2403.
  (Мерките за дезактивиране съответстват на изискванията по общите минимални технически спецификации, определени в Приложение І към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията.)
  Name of entity that performed the deactivation: ……………………………………………………..
  (Наименование на субекта, извършил дезактивирането)
  Country: ...................................................................................................................................................
  (Държава)
  Date/year of certification of the deactivation: ………………………………………………………...
  Дата/година на удостоверяване на дезактивирането
  Manufacturer/brand of firearm deactivated: ......................................................................................
  (Производител/търговска марка на дезактивираното огнестрелно оръжие)
  Type: ……………………………………………………………………………………………………..
  (Вид)
  Make/model: ……………………………………………………………………………………………..
  (Марка/модел)
  Caliber: …………………………………………………………………………………………………..
  (Калибър)
  Serial number(s): ………………………………………………………………………………………..
  (Сериен/серийни номер/номера

  Official EU deactivation mark Name, title and signature
  (Официален знак за дезактивиране на ЕС) of the responsible person
  (Име, длъжност и подпис на отговорното лице)

  PLEACE NOTE: This certificate is an important document. It should be retained by the owner of the deactivated firearm at all times. The essential components of the deactivated to which this certificate relates have been marked with an official inspection mark; these marks must not be removed or altered.
  WARNING: Forging a deactivation certificate could constitute an offence under the national law.

  МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ: Настоящият сертификат е важен документ. Той трябва да се пази постоянно от собственика на дезактивираното огнестрелно оръжие. Основните компоненти на дезактивираното оръжие, за което се отнася настоящият сертификат, са маркирани с официален знак за извършена проверка; тези знаци не трябва да се отстраняват или променят.
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подправянето на сертификат за дезактивиране може да съставлява престъпление по националното законодателство.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 13.  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:


  Цветан Цветанов
  Форма за търсене
  Ключова дума