Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
25/02/2015 първо гласуване

  ДОКЛАД

  по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 454-01-53, внесен от народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители на 28.11.2014 г. – обсъждане за първо гласуване.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 25 февруари 2015г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 454-01-53, внесен от народния представител Красимир Каракачанов и група народни представители на 28.11.2014 г.

  На заседанието присъстваха: госпожа Елена Кременлиева – директор на дирекция „Социално включване“ в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите и госпожа Петя Копчева – началник на отдел в дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите.

  Законопроектът беше представен от народния представител Димитър Байрактаров от ПГ „Патриотичен фронт”. Основната му цел е, чрез въвеждане на данъчно облекчение от прогресивен характер, да се създаде стимулираща раждаемостта мярка в полза на всеки коректен данъкоплатец на територията на Република България, отглеждащ непълнолетни деца. Предвижда се местните физически лица, включително извършващите дейност като едноличен търговец, които през съответната година не са получавали месечни помощи за дете съгласно Закона за семейни помощи за деца да ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от годишната си данъчна основа сума в общ размер, както следва: при едно дете – 2400 лв.; при две деца – 4800 лв.; при три и повече ненавършили пълнолетие деца – 6000 лв.Вносителите подчертават, че по този начин ще се създаде действащ механизъм за подкрепа и стимулиране на семействата, които отглеждат децата си без помощ от държавата, а същевременно работят и допринасят за държавния бюджет. Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари, 2015 г.

  Министерството на труда и социалната политика принципно подкрепя законодателната инициатива, която би довела до повишаване нивото на раждаемост в България, както и до създаване на по-добри условия за отглеждане на децата, като счита, че данъчните облекчения за семействата с деца са важен елемент не само на данъчната, но и на демографската политика и политиката за подкрепа на децата и семействата. В предоставеното становище се обръща внимание на факта, че промените в данъчната политика се обсъждат в рамките на съответната бюджетна година, поради което внесеният законопроект не би могъл да реализира своята цел през настоящата бюджетна година.

  Основните забележки на Министерството на труда и социалната политика по законопроекта са предимно по отношение на неговата прецизност и обхват –изключение за ползване на данъчното облекчение се предлага само за родителите, чиито деца са настанени в специализирана институция, като не е отчетена хипотезата детето да се отглежда в алтернативни на институционалната форми на грижа, както и случаите на настаняване извън семейството при учредено настойничество или попечителство. Предвид факта, че предложеното в законопроекта данъчно облекчение е несъразмерно на помощите по Закона за семейни помощи за деца, не е взето под внимание и обстоятелството, че всички семейства на роднини и близки, приемни семейства, както и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания имат право на семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца без доходен тест и по този начин остават извън обхвата на законопроекта. В законопроекта не е уточнено и за кои видове месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца се отнася изключението и не е конкретизиран периода на получаването на помощите в рамките на предходната година. В терминологично отношение, понятието „родителски права” е погрешно използвано по отношение на семействата на роднини и близки и приемните родители, които не са носители на права по смисъла на Семейния кодекс. В същото време приемните родители не са посочени като правоимащи лица, но са включени в разпоредбите, уреждащи реализирането на правото на данъчно облекчение.

  Министерството на финансите не подкрепя предложението, като обръща внимание на обстоятелството, че от 1 януари 2015 г. са въведени две нови данъчни облекчения за деца – в чл. 22в и чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като бюджетният ефект на годишна база от въведеното облекчение по чл. 22в е в размер на 21,7 млн. лв. Предложението за значително увеличаване на сумите, които лицата могат да приспадат от годишната си данъчна основа за едно, две, три или повече ненавършили пълнолетие деца, следва да бъде съобразено с провежданата данъчна политика на страната, като се има предвид, че увеличаването на сумите ще доведе до значително намаление на бюджетните приходи в размер на 260,8 млн. лв., което може да бъде компенсирано само с увеличение на данъчната ставка. В заключение, Министерството на финансите обръща внимание на разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно която промяна на данъците и осигурителните вноски не следва да се предвижда да влиза в сила по-рано от влизането в сила на Закона за държавния бюджет за съответната година.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 5 гласа, „Против” – 0 гласа и „Въздържал се” – 12 гласа,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 454-01-53, внесен от Красимир Каракачанов и група народни представители на 28.11.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума