Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
04/12/2014 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 01.12.2014 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 04 декември 2014 г., Комисията по образованието и науката разгледа за първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 01.12.2014 г.
  На заседанието присъстваха Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите, проф. Николай Денков и Ваня Кастрева, заместник-министри на образованието и науката, Красимир Вълчев, главен секретар на Министерство на образованието и науката, акад. Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките, представители на академичната общност, синдикални и работодателски организации в сферата на средното и висшето образование. В комисията са получени писмени становища от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Националното сдружение на общините в Република България и от Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” - КНСБ.
  Макроикономическите показатели на проекта на Закон за бюджет на Република България за 2015 г. бяха представени от заместник-министъра на финансите Кирил Ананиев.
  В областта на политиката за образование и наука, законопроектът бе представен от заместник-министър Ваня Кастрева.
  Със законопроекта се предлага общият размер на разчетените разходи за образование за 2015 г. да бъде 3 044,9 млн. лв. или 3,7% от брутния вътрешен продукт. Този размер най-общо запазва разходите за образование спрямо 2014 г.
  В системата на предучилищното и училищното образование се предвижда да бъдат финансирани следните основни програми и дейности:
   Осигуряване на учебния и възпитателен процес в училищата и детските градини в системата на народната просвета – разходите по програмата възлизат на близо 1 592, 4 млн. лв., от които 1 564,4 млн. лв. са средствата по стандарти.
   Повишаване на обхвата и улесняване на достъпа до качествено средно образование - разчетени са 222,2 млн. лв., в които са включени разходи за целодневна организация на учебния ден, извънкласни и извънучилищни дейности, стипендии, транспорт, учебници, хранене.
   Реализиране на национални програми за развитие на средното образование и съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците в българските общности в чужбина – разчетени са 47 млн. лв., в това число 6 млн. лв. за българските неделни училища зад граница.


  Субсидията на държавните висши училища възлиза на 410,3 млн. лв., от които 24,1 млн. лв. за висшите военни училища към Министерство на отбраната. Нарастването на субсидията е в две направления: 1) за издръжка на обучението, което осигурява ръста на учащи с 4342 души и 2) повишава се субсидията, предоставена въз основа на комплексна оценка на качеството на обучението.
  По функция „Наука”, субсидията за Българска академия на науките е 72,8 млн. лв. от Министерство на образованието и науката и 2,6 млн. лв. от Министерството на околната среда и водите. Има минимално нарастване, което трябва да покрие по-високия размер на членски внос на Българска академия на науките в EUMETSAT. Средствата за Фонд „Научни изследвания” са 18,7 млн. лв., а осигуреното национално съфинансиране по Седма рамкова програма на Европейския съюз е в размер 5 млн.лв.
  В хода на дискусията бяха поставени редица въпроси относно обезпечаване на финансирането на поети задължения по колективни трудови договори, издръжката на децата със специални образователни потребности, а така също и финансирането на защитените училища. Обърнато бе внимание и на факта, че средствата за транспорт на учениците през тази година не се променят, независимо от повишените разходи за поддръжка на автопарка. Представителите на Министерство на образованието и науката поясниха, че евентуалният недостиг на средства в системата на народната просвета ще се компенсира чрез различни финансови механизми за корекция по заложен брой ученици.
  Поставен бе също така въпрос относно възможностите за увеличение на субсидията, предвидена за функция „Наука”. Изразено бе безпокойство, че планираните средства за Българска академия на науките са с 5 млн. лв. по-малко от отчитаните средства за 2014 г. Представителите на министерството отговориха, че са заложени механизми за допълнително финансиране на функция „Наука” при преизпълнение на приходната част на бюджета, а предстоящото приемане на Стратегията за висше образование ще даде необходимите инструменти за преразпределение на средствата във висшето образоване към приоритетни направления за обучение и към качествените научни изследвания.
  Народните представители се обединиха около мнението, че предложеният проект за Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. е в реалистична макрорамка.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За" 11 - гласа, „Против"- 6 и „Въздържал се" - 1, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 01.12.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума