Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
04/12/2014

  Проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г., №402-03-1, внесен от Министерския съвет на 28.10.2014 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 04.12.2014 г., Комисията по образованието и науката обсъди проект за решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г., №402-03-1, внесен от Министерския съвет на 28.10.2014 г.
  На заседанието присъстваха проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката, ръководството на Съвета на ректорите, представители на академичната общност, синдикални и работодателски организации.
  Проектът бе представен от страна на вносителите от заместник-министър Николай Денков. Документът отговаря на необходимостта от формулиране на приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация и интернационализация на българското висше образование. Отчетени са проблемите и рисковете за развитие на сектора.
  Стратегията формулира осем средносрочни и дългосрочни цели за постигане на ефективни дългосрочни резултати, както следва:
  1. Подобряване на достъпа и увеличаване на дела на завършилите висше образование (достигане на равнище от 36% завършили висше образование на възраст между 30 и 34 години през 2020 г.).
  2. Съществено повишаване на качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование с цел заемане на достойно място в Европейското пространство за висше образование.
  3. Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.
  4. Стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища и на развитието на иновации, ориентирани към пазарната икономика.
  5. Модернизация на системата за управление на висшите училища и ясно определяне на видовете висши училища и образователно-квалификационните степени.
  6. Повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката и на ефективността на използването им чрез усъвършенстван модел на финансиране.
  7. Преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване на преподавателите във висшите училища и стимулиране на най-добрите преподаватели.
  8. Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот; широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение.
  За постигането на целите са предвидени 70 конкретни дейности и мерки, които превръщат предложената стратегия в инструмент за дълбоки реформи в областта на висшето образование.
  В дискусията по проекта се включиха народните представители Борислав Великов, Мариана Георгиева-Бенчева, Станислав Станилов, Милен Михов и присъстващите представители на академичната общност и бизнеса.
  Стратегията бе подкрепена от Съвета на ректорите, синдикалните и работодателските организации.
  Изготвянето на документа бе посочено като успешен, но рядък пример как по един важен за страната проблем може да се работи последователно при различни правителства и при различни състави на Народното събрание. Стратегията прокарва идеята за стимулиране на качеството и конкуренцията на всички нива: между отделните университети; между преподавателите в един университет; между студентите от едно професионално направление. Изразени бяха очакванията, че след приемането на стратегията ще започне практическата работа по решаване на много наболели въпроси: за т.нар. „държавна поръчка”; за по-ефективното изразходване на средствата за обучение; за промени в системата за академично израстване; за регулиране на т.нар. „постдокторантски” период; за съотношението централизация-автономия при управление на университетите; за регионалните диспропорции в развитието на университетската мрежа; за перспективите пред дистанционното обучение. Бяха направени бележки по някои текстове и бе напомнено, че всяка стратегия е заложник на ресурсното си обезпечаване.
  Вносителите благодариха за очевидния консенсус и поясниха, че по-голяма част от изразените бележки са били обсъждани в дискусиите по подготовката на документа. В окончателния му вариант е потърсен балансиран подход между спорните тези, защото вглеждането в конкретиката има смисъл само, ако преди това е постигнато съгласие за посоката, в която ще се развива българското висше образование.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 17 гласа, „против” - 0, „въздържали се” – 0, Комисията по образованието и науката единодушно предлага на Народното събрание да приеме решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г., №402-03-1, внесен от Министерския съвет на 28.10.2014 г.

  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума