Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
18/02/2015

  Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 18 февруари 2014 г., Комисията по образованието и науката разгледа Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г.

  В заседанието взеха участие от страна на Министерство на образованието и науката проф. Костадин Костадинов, заместник-министър и проф. Николай Денков, заместник-министър.
  Годишната програма се приема в изпълнение на чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и е разработена в съответствие с приоритетите на поредната тройка Председателства на Съвета на Европейския съюз и с Работната програма на Европейската комисия за 2015 г.
  Като основен приоритет за България през 2015 г. в сферата на научните изследвания и иновациите е участието в изготвянето на пътната карта за Европейското научноизследователско пространство с оглед приемането на национален план за действие. Предвижда се и синхронизиране на Националната стратегия за научни изследвания с Иновационната стратегия за интелигентна специализация по отношение на развитието на човешките ресурси и изграждането на научна инфраструктура.
  От особено внимание за България в сферата на образованието се извежда изготвянето на средносрочна оценка на стратегическата рамка за европейско сътрудничество „Образование и обучение 2020“ и приемането на Съвместен доклад на Съвета на ЕС и на Европейската комисия за изпълнението й. Пакетът от документи се предвижда да съдържа предложения за нови приоритетни области за развитие на образованието и обучението за периода 2015 – 2017 г. Сериозно внимание ще бъде обърнато на обективното отразяване на постиженията и предизвикателствата, пред които е изправена българската система за образование и обучение, както и върху идентифицирането на общи и приемливи за всички държави членки насоки за развитие на образованието и обучението в европейски план.
  Заместник-министър Денков представи становището на Министерство на образованието и науката като подчерта, че така подготвената Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз за 2015 г. е от приоритетно значение за осъществяване на образователните реформи.
  По време на дискусията беше изразена подкрепа за предложената Годишна програма и бе посочено, че България ще бъде първата държава членка, която ще се възползва от новия механизъм за подкрепа на политиките с цел постигане на напредък на реформите в областта на научните изследвания и иновациите. Коментирани бяха възможностите за създаване на съюз за иновации в България, както и бъдещите планове в сферата на образованието, науката и иновациите във връзка с подготовката за предстоящото Председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

  След проведено гласуване с резултати: „За” - 12 гласа, „Въздържали се“ – 2 и „Против” – няма, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2015 г.), № 502-00-5, внесена от Министерски съвет на 29.01.2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума