Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
14/05/2015

  Проект за решение за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация” и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, № 502-03-1, внесен от Министерския съвет на 05.03.2015 г.
  На свои редовни заседания, проведени на 11.03.2015 г. и на 08.04.2015 г. Комисията по образованието и науката обсъди Проект за решение за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация” и със седалище Пловдив, в специализирано частно Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив, № 502-03-1, внесен от Министерския съвет на 05.03.2015 г.
  На заседанията присъстваха министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, заместник-министърът - проф. Костадин Костадинов, председателят на Националната агенция по оценяване и акредитация – проф. Боян Биолчев и заместник-председателят на НАОА - доц. Станка Величкова, представители на колежа – проф. Георги Манолов и проф. Димитър Димитров и представител от синдикат „Висше образование и наука”-КНСБ - доц. Лиляна Вълчева.
  От името на вносителите проектът бе представен от заместник - министър проф. Костадин Костадинов. Проектът за решение се предлага на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование и на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект, съгласно протокол № 14 от заседанието на Акредитационния съвет, проведено на 3 юли 2014 г.
  В дискусията по проекта се включиха народните представители Борислав Великов, Красимира Анастасова, Снежана Дукова, Бойка Маринска, Милен Михов, Ирена Коцева и Станислав Станилов.
  Народните представители поставиха въпроса доколко предлаганото преобразуване на четири колежа в специализирани висши училища е в съответствие с ключовите приоритети и конкретните политики на Стратегията за висше образование, които предвиждат оптимизиране на мрежата от висши училища. Обсъдени бяха и докладите на Националната агенция по оценяване и акредитация, в които е дадена отрицателна оценка на всички предложения за преобразуване по критерий „наличие на обществена потребност от откриване или преобразуване на съответното висше училище”.
  Министър Тодор Танев подчерта, че не се променя броят на съществуващите в Република България висши училища, защото колежите и досега са част от системата на висшето образование. От синдикат „Висше образование и наука” изразиха принципната си позиция за необходимостта от отпадане на образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър”, която се придобива в колежите.
  С оглед извършването на по-задълбочен анализ на критерия „обществена потребност” Комисията насрочи второ заседание, на което да бъдат представени допълнителни становища.
  По проекта за преобразуване на „Колеж по икономика и администрация” постъпиха пет положителни становища. Проектът се подкрепя от Българската търговско-промишлена палата и от организации, извършващи частна охранителна дейност.
  В хода на разискванията бе констатирано, че в предложения проект на решение не е посочено точно седалището и наименованието на висшето училище, в което се преобразува колежът, съобразно изискванията на чл.16, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование.
  Народните представители се обединиха около становището, че се налага прецизиране на текста на проекта за решение, за да бъдат спазени изискванията на чл.16 от Закона за висшето образование. Министърът на образованието и науката и представителите на колежа подкрепиха предложението.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат 13 гласа - „за”, 0 гласа – „против” и 1 глас - „въздържал се”, Комисията по образованието и науката подкрепя по принцип предложението на Министерски съвет и предлага на Народното събрание да приеме проект на решение със следната редакция:

  Р Е Ш Е Н И Е

  за преобразуване на частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по сигурност и икономика”, със седалище Пловдив.

  Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1, във връзка с чл.17, ал.4 от Закона за висшето образование

  Р Е Ш И:

  1. Преобразува частно висше училище – самостоятелен колеж с наименование „Колеж по икономика и администрация“ и със седалище Пловдив, в специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по сигурност и икономика”, със седалище Пловдив и с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование по специалности от професионалните направления „Администрация и управление”, „Икономика” и „Национална сигурност”.
  2. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Бизнес администрация” могат да продължат обучението си, както следва:
  а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалността „Стопанско управление” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;
  б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалността „Бизнес администрация” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.
  3. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Стопанско управление” могат да продължат обучението си, както следва:
  а) във Висшето училище по сигурност и икономика по същата специалност за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;
  б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалността „Бизнес администрация” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.
  4. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Мениджмънт на антитерористичната дейност” могат да продължат обучението си, както следва:
  а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Стопанско управление”, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” и „Противодействие на тероризма” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;
  б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалността „Бизнес администрация” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.
  5. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Мениджмънт на опазване на обществения ред и противодействие на престъпността” могат да продължат обучението си, както следва:
  а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Стопанско управление”, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” и „Противодействие на тероризма” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;
  б) в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалността „Бизнес администрация” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.
  6. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Спортен мениджмънт” могат да продължат обучението си в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалността „Бизнес администрация” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.
  7. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Бизнес информатика” могат да продължат обучението си в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг” и „Предприемачество” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.
  8. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Икономика на туризма” могат да продължат обучението си, както следва:
  а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Счетоводство и контрол” и „Финанси” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;
  б) в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг” и „Предприемачество” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.
  9. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Маркетинг” могат да продължат обучението си, както следва:
  а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Счетоводство и контрол” и „Финанси” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;
  б) в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг” и „Предприемачество” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.
  10. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Счетоводство и контрол” могат да продължат обучението си, както следва:
  а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Счетоводство и контрол” и „Финанси” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;
  б) в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг” и „Предприемачество” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.
  11. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Финанси” могат да продължат обучението си, както следва:
  а) във Висшето училище по сигурност и икономика по специалностите „Счетоводство и контрол” и „Финанси” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;
  б) в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, по специалностите „Маркетинг” и „Предприемачество” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.
  12. Студентите от преобразувания колеж по специалността „Организация и управление на туристическото обслужване” могат да продължат обучението си в Колежа по туризъм – Благоевград, по специалностите „Организация и управление на туристическото обслужване” и „Организация и управление на хотели и ресторанти” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за висшето образование.
  13. Студентите, отчислени с право на защита, които не са се дипломирали преди преобразуването на колежа, могат да придобият висше образование съгласно правилника на висшето училище.
  14. Прекъсналите и отстранените студенти могат да продължат обучението си за придобиване на висше образование съгласно правилника на висшето училище.
  15. Архивът на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, се предоставя на специализираното частно Висше училище по сигурност и икономика.
  16. Имуществото и финансирането на висшето училище по т. 1 се осигуряват съгласно неговия учредителен акт.  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума