Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
14/05/2015

  Проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи – София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София, № 502-03-2, внесен от Министерския съвет на 05.03.2015 г.
  На свои редовни заседания, проведени на 11.03.2015 г. и на 08.04.2015, Комисията по образованието и науката обсъди Проект за решение за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи – София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София, № 502-03-2, внесен от Министерския съвет на 05.03.2015 г.
  На заседанията присъстваха министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, заместник-министърът - проф. Костадин Костадинов, председателят на Националната агенция по оценяване и акредитация – проф. Боян Биолчев и заместник-председателят на НАОА - доц. Станка Величкова, ректорът на колежа – проф. Димитър Радев и доц. Лиляна Вълчева от синдикат „Висше образование и наука”-КНСБ.
  От името на вносителите проектът бе представен от министър Тодор Танев. Проектът за решение се предлага на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование и на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект, съгласно протокол № 9 от заседанието на Акредитационния съвет, проведено на 10 май 2013 г.
  В дискусията по проекта се включиха народните представители Борислав Великов, Красимира Анастасова, Снежана Дукова, Бойка Маринска, Милен Михов, Ирена Коцева и Станислав Станилов.
  Народните представители поставиха въпроса доколко предлаганото преобразуване на четири колежа в специализирани висши училища е в съответствие с ключовите приоритети и конкретните политики на Стратегията за висше образование, които предвиждат оптимизиране на мрежата от висши училища. Обсъдени бяха и докладите на Националната агенция по оценяване и акредитация, в които е дадена отрицателна оценка на всички предложения за преобразуване по критерий „наличие на обществена потребност от откриване или преобразуване на съответното висше училище”.
  Министър Тодор Танев подчерта, че не се променя броят на съществуващите в Република България висши училища, защото колежите и досега са част от системата на висшето образование. От синдикат „Висше образование и наука” изразиха принципната си позиция за необходимостта от отпадане на образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър”, която се придобива в колежите.
  С оглед извършването на по-задълбочен анализ на критерия „обществена потребност” Комисията насрочи второ заседание, на което да бъдат представени допълнителни становища.
  По проекта за преобразуване на Колежа по пощи и телекомуникации-София постъпиха 22 писмени становища, от които 21 положителни и едно отрицателно. Проектът се подкрепя от 9 чуждестранни и три български университета и от БАН, от пет водещи български телекомуникационни компании, от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от „Български пощи” ЕАД и от Синдикалната федерация на съобщенията-КНСБ. Отрицателното становище е на Техническия университет-София.
  В хода на разискванията бе констатирано, че в предложения проект за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи-София във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище в София не е определен вида на висшето училище съгласно изискванията на чл.16, ал.1, т.1 и чл.17 от Закона за висшето образование - университет или специализирано висше училище. Представителите на МОН, на колежа и на НАОА посочиха, че предвиденото преобразуване е за специализирано висше училище, но при оформянето на документите е допусната техническа грешка. Председателят на НАОА внесе в Комисията уточняващо писмо, че положително оцененият проект с решение на Акредитационния съвет от 10 май 2013 г. е за преобразуване на колеж в специализирано висше училище.
  Народните представители се обединиха около становището, че се налага прецизиране на текста на проекта за решение, за да бъдат спазени изискванията на чл.16 и чл.17 от Закона за висшето образование. Министърът на образованието и науката и представителите на колежа подкрепиха предложението.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат 14 гласа - „за”, 0 гласа – „против” и 1 глас - „въздържал се” , Комисията по образованието и науката подкрепя по принцип предложението на Министерски съвет и предлага на Народното събрание да приеме проект на решение със следната редакция:

  Р Е Ш Е Н И Е

  за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи – София, в специализирано висше училище с наименование „Висше училище по телекомуникации и пощи” със седалище София.

  Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1, във връзка с чл.17, ал.4 от Закона за висшето образование

  Р Е Ш И:

  Преобразува Колежа по телекомуникации и пощи – София, в специализирано висше училище с наименование „Висше училище по телекомуникации и пощи” със седалище София и с предмет на дейност: обучение на специалисти с висше образование по специалности от професионални направления „Комуникационна и компютърна техника” и „Администрация и управление”.  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума