Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
03/06/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 502-01-35, внесен от Министерски съвет на 05.05.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 3 юни 2015 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 502-01-35, внесен от Министерския съвет на 05.05.2015 г.
  В заседанието взеха участие: Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, Красимир Вълчев, главен секретар на Министерството на образованието и науката, Елена Кременлиева – директор на дирекция „Социално включване” в Министерството на труда и социалната политика, Камелия Николова – директор на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в Държавната агенция за закрила на детето, представители на неправителствени организации.
  В Комисията по образованието и науката са получени становища от Държавната агенция за закрила на детето, Национална мрежа за децата, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и Движението на българските майки, които подкрепят законопроекта.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от заместник-министър Лазар Лазаров. Според вносителите законопроектът си поставя три основни цели:
  1. Подобряване на ефективността на семейното подпомагане чрез стимулиране и насърчаване на отговорното родителство.
  - Въвеждат се изисквания децата: да пребивават постоянно в страната им; да бъдат извършени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното им състояние; да не бъдат настанени за отглеждане извън семейството.
  - Предвижда се възможност за възстановяване на вече получени еднократни помощи от лица, чиито деца са били настанени извън семейството.
  - Прецизира се уредбата на непаричното подпомагане на семействата или предоставянето на семейни помощи в натура.
  Основен акцент е изведен върху въвеждането на хипотези за прекратяване на изплащането на семейни помощи за деца, както и предприемането на мерки за закрила по смисъла на Закона за закрила на детето, в случай че родителят/бременната е непълнолетно лице.
  2. Повишаване на интензитета на подпомагане на семействата до трето дете, което е в съответствие с правителствената програма помощта да бъде еднаква, независимо от поредността на детето.
  3. Повишаване на социалната справедливост чрез промени в подпомагането на майки – студентки с цел ограничаване на злоупотребите в тази сфера.
  С оглед на променените семейни модели в обществото със законопроекта се предлагат и изменения и допълнения по отношение на целите на семейното подпомагане, в дефиницията за „семейство“, за съвместно живеещи родители без сключен граждански брак и за родителите, отглеждащи децата си сами.
  В последвалата дискусия бе коментирана възможността социалните помощи за деца, предоставяни в натура, да бъдат разпределяни и чрез образователните институции с цел подобряване на ефективността на подпомагането и с цел задържане на децата и учениците в детските градини и училищата.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За" 14 - гласа, „Против"- 1 и „Въздържал се" - няма, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 502-01-35, внесен от Министерския съвет на 05.05.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума