Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
17/06/2015

  Годишен доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2014 г., № 539-02-2, внесен от омбудсмана на Република България на 31.03.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 03.06.2015 г. Комисията по образованието и науката обсъди годишен доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2014 г., № 539-02-2, внесен от омбудсмана на Република България на 31.03.2015 г.
  На заседанието присъстваха Константин Пенчев – омбудсман на Република България, Роза Георгиева – началник на кабинета на омбудсмана и Росица Тоткова – главен секретар. Относно доклада на омбудсмана, в Комисията е постъпило становище от министъра на образованието и науката, в което се посочват мерките, предприети от министерството по получените жалби и препоръки.
  Докладът за дейността на омбудсмана на Република България за 2014 г., в частта му която се отнася за образованието бе представен от г-н Константин Пенчев.
  Омбудсманът информира членовете на Комисията, че през изтеклата 2014 г. е продължил традицията да се среща лично с ученици и студенти по въпроси за правата и свободите на гражданите и за дейността на омбудсмана.
  Господин Пенчев отбеляза някои от основните проблеми в областта на образованието като:
   недостига на места в детските градини в големите градове;
   проблеми, свързани с обучението на децата със специални образователни потребности;
   проблеми с достъпа до училищата на деца от малките и отдалечени населени места;
   проблеми във възпитателните училища – интернати;
   въпроси, свързани с болничните училища.  В дискусията по доклада се включиха народните представители Борислав Великов и Снежана Дукова. Бе поставен въпрос за по-конкретните очаквания на омбудсмана относно неговия призив за обединяване на усилията за законови промени в сферата на средното и висшето образование. Омбудсманът изрази уточни своята увереност 43 – то народно събрание да приеме проекта на закон за предучилищното и училищното образование и компетентните институции да обединят усилия за осъществяване на реформа в системата на образованието.
  Всички участници в дискусията изразиха своята положителна оценка за работата на омбудсмана през 2014 година.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат 11 гласа - „за”, 0 гласа – „против” и 1 глас - „въздържал се” , Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2014 г., № 539-02-2, внесен от омбудсмана на Република България на 31.03.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:
  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума