Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
16/12/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалните квалификации, № 502-01-97, внесен от Министерски съвет на 24.11.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 16 декември 2015 г., Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалните квалификации, № 502-01-97, внесен от Министерски съвет на 24.11.2015 г.
  В заседанието взеха участие от Министерство на образованието и науката: проф. Костадин Костадинов - заместник-министър, Красимир Вълчев – главен секретар, Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна“, както и представители на съсловни и на синдикални организации.
  В Комисията по образованието и науката са получени становища по законопроекта от: Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Български зъболекарски съюз, Камара на архитектите в България, Съюз на ветеринарните лекари в България и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. В становищата се изразява принципна подкрепа на законопроекта, като в част от тях се съдържат и конкретни предложения.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от проф. Костадин Костадинов. Подчертано бе, че целта на законопроекта е транспониране в националното законодателство на изменението на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент ЕС №1024/2012 относно административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар.
  С предложените промени се въвежда Европейска професионална карта, която оперативно ще обслужва Информационната система за вътрешния пазар. Това изменение ще опрости процеса на признаване на професионалните квалификации и ще насърчи свободното движение на специалисти.
  Предвижда се предоставянето на частичен достъп до професията, ако специалистът желае това, когато различията в определена област на дейност са толкова големи, че се изисква той да покрие пълна програма за образование.
  В случаите когато предоставянето на услугата е с временен или случаен принцип и професията не е регулирана, в страната, от която идва специалистът, се допуска изискването за най-малко едногодишен професионален стаж по професията през последните 10 години.
  Законопроектът дава възможност продължителността на дадена обучителна програма, освен в брой часове, да се изразява и в кредити по Европейската система за трансфер на кредити (ЕСТS).
  Предлагат се промени при обучението на медицинските сестри с общ профил, което ще е насочено в по-голяма степен към резултатите и придобиването на определени знания, умения и компетентности от значение за професията. Промените при обучението на акушерките ще гарантират получаването на задълбочени знания по науките, на които се основават дейностите на акушерките, а така съща подходящи знания по обща медицина и фармация в областта на неонатологията и акушерството. Измененията в минималните квалификационни изисквания за архитектите отразят нововъведенията в образованието по архитектура, особено по отношение на допълване на академичното обучение с професионален стаж под наблюдението на квалифицирани архитекти.
  Въвеждат се т. нар. „общи принципи на обучение“ с цел по-голям автоматизъм при признаването на професионални квалификации. Тези принципи представялват общи рамки на обучение, основани на общ набор от знания, умения и компетентности. Общата рамка на обучението се базира на нивата на Европейската квалификационна рамка.
  Със законопроекта се въвежда задължително владеене на български език при професии, които имат последици за безопасността на пациентите.
  Предлага се Националният център за информация и документация към министъра на образованието и науката да изпълнява функциите на помощен център по смисъла на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации. Този център ще подпомага гражданите и помощните центрове на другите държави при признаването на квалификациите.
  Въвеждат се подробни задължения относно обмена на информация с другите държави членки, отнасящи се до дисциплинарни, административни или наказателни санкции, свързани с упражняването на професията. Информацията ще съдържа всички подробности за прилагане на ограничението или лишаването от правото на упражняване на определена професия и ще се подава чрез Информационната система на вътрешния пазар (ИСВП).
  В последвалата дискусия взеха участие народни представители и представители на съсловни организации. Изразена бе принципна подкрепа на законопроекта. Председателят на Български зъболекарски съюз, д-р Борислав Миланов, изказа несъгласие с предложеното в законопроекта признаване на право да упражняват професията „лекар по дентална медицина“ на лица, започнали университетското си обучение в Испания между 1 януари 1986 г. и 31 декември 1997 г. Архитект Весела Георгиева, заместник- председател на Камарата на архитектите, предложи органите по признаването на професионалните квалификации да определят реда за провеждането на стажовете за приспособяване и на изпитите за правоспособност.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За" 13 - гласа, „Против"- 0 и „Въздържал се" - 3 , Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалните квалификации, № 502-01-97, внесен от Министерски съвет на 24.11.2015 г.





  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума