Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
11/02/2016

  Второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование № 553-09-27 от 01.12.2015 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, въз основа на приетите на 26.11.2015 г. на първо гласуване законопроекти № 554-01-84, внесен от Милена Цветанова Дамянова и група народни представители на 29.04.2015 г., № 502-01-42, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г., № 554-01-152, внесен от Борислав Михайлов Борисов на 15.09.2015 г. и № 554-01-153, внесен от Борислав Любенов Великов и Милен Василев Михов на 15.09.2015 г.
  Проект!

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

  (Обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г. и бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: точката в края на изречението се заличава, поставя се запетая и се добавя текста "както и производствена и търговска дейности, свързани със стопанската реализация на създаваните от него научноизследователски продукти".

  Предложение от н. п. Милена Дамянова и група народни представители:

  § 1 да се измени така:
  § 1. В чл. 6, ал. 2 накрая се добавя „както и стопанска дейност, свързана с основната дейност на висшето училище по ал. 1 и реализацията на създаваните от него научноизследователски продукти".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Борислав Борисов:

  В § 1 накрая се добавя: „и други обекти на интелектуална собственост“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н. п. Стоян Мирчев:

  В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В началото на параграфа се поставя изразът „В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:“.
  2. сегашният текст на § 1 става негова т. 1, като изразът „В чл. 6, ал. 2“ се заменя с „В ал. 2“.
  3. създава се т. 2:
  „т. 2. В ал. 4 след израза „включва и“ се добавя „представително и достоверно“, а след думата „година“, в края на текста, се поставя запетая и се добавя „съгласно професионалните стандарти за такива проучвания“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 6, ал. 2 накрая се добавя „както и стопанска дейност, свързана с основната дейност на висшето училище по ал. 1 и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуална собственост“.

  § 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в т. 6:
  аа) буква „а” се изменя така:
  „а) по предложение на министъра на образованието и науката броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им, в съответствие с ал. 4;“
  бб) създава се нова буква „б“:
  „б) по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища броя на приеманите за обучение срещу заплащане студенти и докторанти в тях в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него;“
  вв) досегашните букви „б“ и „в“ стават съответно букви „в“ и „г“;
  б) създава се т. 16:
  „16. приема Списък на приоритетните професионални направления и защитените специалности.“
  2. Създават се ал. 4-9:
  „(4) Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква „а“ се утвърждава по държавни висши училища, по професионални направления, по специалности от регулираните професии и по форми на обучение в зависимост от:
  1. оценката на учебната и научната дейност;
  2. данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти;
  3. приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната;
  4. заявената готовност от държавните висши училища за обучение на определен брой студенти и докторанти в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него.
  (5) Конкретните условия и редът за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 4 се определят с акт на Министерския съвет.
  (6) Определени професионални направления от класификатора по ал. 3, т. 4 се определят за приоритетни, а отделни специалности от професионални направления се определят за защитени.
  (7) Критериите за определянето на приоритетните професионални направления и на защитените специалности, както и списъкът с тях, се приемат с акта по ал. 5.
  (8) За приоритетните професионални направления и за защитените специалности може да бъде утвърден по-висок брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква „а“ от заявения по ал. 4, т. 4 за сметка на предложения брой по ал. 3, т. 6, буква „б“ от съответното държавно висше училище в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него.
  (9) За новооткрити за висшето училище професионални направления и специалности от регулираните професии, за които няма данни за реализацията на завършилите студенти и докторанти, може да бъде утвърден брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква „а“ въз основа на оценка на потребностите на пазара на труда, изготвена от Министерството на труда и социалната политика съвместно с Министерството на образованието и науката и съответните отраслови министерства.“

  Предложение от н. п. Милена Дамянова и група народни представители:

  В § 2, т. 1, буква „а“, подбуква „бб“, в новата буква „б“ след думата „заплащане“ да се добави „по реда на чл. 21, ал. 2“ и думите „и докторанти“ да отпаднат;
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:

  В § 2, т.1 да се създаде нова буква „а":
  „а) в т. 3 след думата „институти" да се добави „териториални поделения на факултети".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Бойка Маринска:
  1. В §2 чл.9, ал.3, т.9 след думата „квалификация" се добавят и думите" и за признаване на придобита в чуждестранни висши училища образователна и научна степен „доктор";
  2. В §2 чл. 9, ал.4, т. 3 след думите „развитие на" се добавят и думите „отделните региони и".
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1.
  Предложението е оттеглено по т. 2.

  Предложение от н. п. Иван Станков:

  В §2, чл.9, ал.4, т.2 предложената редакция отпада и се заменя със следния текст „Предложенията на потребителите на кадри (съответни министерства и неправителствени организации) "
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Бойка Маринска, н.п. Милена Дамянова и н.п. Стефани Михайлова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  В § 2 да се направят следните изменения и допълнения
  1. В т. 1:
  а) в буква „а“, подбуква „бб“, в новата буква „б“ думите „докторанти“ да отпаднат;
  б) да се създаде нова буква“в“:
  „в) в т. 9 след думата „квалификация" се добавя „и за признаване на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен „доктор".“
  2. В т. 2:
  а) В ал.5 след думите „по ал. 4“ да се добави „както и редът за формиране на оценката по ал. 4, т.1“
  б) Да се създаде нова ал. 6:
  „(6) Броят на приеманите за обучение студенти по ал. 3, т. 6, буква „б“ по професионални направления и специалности от регулираните професии за всяко държавно висше училище се утвърждава като разликата между броя на студентите по § 4й, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби и утвърдения брой на приеманите за обучение студенти по ал. 3, т. 6, буква „а“ по професионални направления и специалности от регулираните професии за всяко държавно висше училище за съответната учебна година.
  в) Досегашната ал. 6 да стане ал.7 и в нея накрая да се добави „в съответствие с изискванията по § 4д, т. 9 и 10 от допълнителните разпоредби.
  г) Досегашната ал. 7 да стане ал. 8 и да се измени така:
  „(8) Списъкът на приоритетните професионални направления и списъкът на защитените специалности се приема с акта на Министерския съвет по ал. 5“
  д) Досегашните ал. 8 и 9 да станат ал. 9 и 10 и в ал.9 думите „за сметка на предложения брой по ал. 3, т. 6, буква „б“” да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  В § 2, т.1 да се създаде нова буква „а":
  а) в т. 3 след думата „институти“ се добавя „поделения на висшите училища в чужбина,“;
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в т. 3 след думата „институти“ се добавя „поделения на висшите училища в чужбина“;
  б) в т. 6:
  аа) буква „а” се изменя така:
  „а) по предложение на министъра на образованието и науката броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им, в съответствие с ал. 4 ;“
  бб) създава се нова буква „б“:
  „б) по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища броя на приеманите за обучение срещу заплащане студенти в тях, с изключение на приеманите по реда на чл. 21, ал. 2 и 3, в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него;“
  вв) досегашните букви „б“ и „в“ стават съответно букви „в“ и „г“;
  в) в т. 9 след думата „квалификация“ се добавя „и за признаване на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен „доктор“.“
  г) създава се т. 16:
  „16. приема Списък на приоритетните професионални направления и Списък на защитените специалности.“
  2. Създават се ал. 4 -10:
  „(4) Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква „а“ се утвърждава по държавни висши училища, по професионални направления, по специалности от регулираните професии и по форми на обучение в зависимост от:
  1. оценката на учебната и научната дейност;
  2. данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти;
  3. приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната;
  4. заявената готовност от държавните висши училища за обучение на определен брой студенти и докторанти в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него.
  (5) Конкретните условия и редът за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 4, както и редът за формиране на оценката по ал. 4, т. 1, се определят с акт на Министерския съвет.
  (6) Броят на приеманите за обучение студенти по ал. 3, т. 6, буква „б“ по професионални направления и специалности от регулираните професии за всяко държавно висше училище се утвърждава като разликата между броя на студентите по § 4й, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби и утвърдения брой на приеманите за обучение студенти по ал. 3, т. 6, буква „а“ по професионални направления и специалности от регулираните професии за всяко държавно висше училище за съответната учебна година.
  (7) Определени професионални направления от класификатора по ал. 3, т. 4 се определят за приоритетни, а отделни специалности от професионални направления се определят за защитени, в съответствие с изискванията по § 4д, т. 9 и 10 от допълнителните разпоредби.
  (8) Списъкът на приоритетните професионални направления и списъкът на защитените специалности се приемат с акта на Министерския съвет по ал. 5.
  (9) За приоритетните професионални направления и за защитените специалности може да бъде утвърден по-висок брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква „а“ от заявения по ал. 4, т. 4 от съответното държавно висше училище в съответствие с капацитета на висшето училище, на професионалните направления и на специалностите от регулираните професии в него.
  (10) За новооткрити за висшето училище професионални направления и специалности от регулираните професии, за които няма данни за реализацията на завършилите студенти и докторанти, може да бъде утвърден брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3, т. 6, буква „а“ въз основа на оценка на потребностите на пазара на труда, изготвена от Министерството на труда и социалната политика съвместно с Министерството на образованието и науката и съответните отраслови министерства.“

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:

  Да се създаде § 2а:
  § 2а. В чл. 10, ал. 2, т.1 след думата „институт" се добавя „и териториални поделения на факултети в чужбина".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Стефани Михайлова:

  Да се създаде § 2а:
  „§ 2а. В чл. 10 ал. 2 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3, буква „а“ накрая да се добави „както и всички оценки и препоръки от процедурите за акредитация и за оценяване на проект и констатациите и препоръките от следакредитационното наблюдение и контрол“
  2. В т.7:
  а) след думите „закононарушения“ се добавя „констативният протокол се публикува на интернет страниците на министерството на образованието и на висшето училище“
  б) създава се изречение второ: „На всеки три години се извършва поне по една проверка на всяко висше училище. “
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и т. 2, буква „а“.
  Предложението е оттеглено по т. 2, буква „б“.

  Предложение от н. п. Бойка Маринска:

  Създава се нов § 3 със следното съдържание:
  §3. В чл. 10, ал.2, т. 4 в края на изречението след израза „завършили в чужбина" се добавя текста „ и придобита в чужбина диплома за образователна и научна степен „доктор".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  Да се създаде нов § 3
  „§ 3. В чл. 10 ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „институт“се добавя „ и на поделение на висше училище в чужбина“.
  2. В т. 3, буква „а“ накрая се добавя „както и информация за оценките и препоръките от процедурите за акредитация и за оценяване на проект и за констатациите и препоръките от следакредитационното наблюдение и контрол;
  3. В т. 4 думите „в чужбина“ се заменят с „висше образование в чужбина, включително и на дипломи за придобита степен, съответсваща на образователната и научна степен „доктор;
  4. В т. 5 думите „или преобразувани“ се заличават;
  5. В т. 7 накрая се добавя „информация за извършените проверки и за резултатите от тях се публикува на интернет страниците на министерството на образованието и науката и на висшето училище.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  „§ 3. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 след думата „институт“ се добавя „и на поделение на висше училище в чужбина“;
  2. В т. 3, буква „а“ накрая се добавя „както и информация за оценките и препоръките от процедурите за акредитация и за оценяване на проект и за констатациите и препоръките от следакредитационното наблюдение и контрол“;
  3. В т. 4 думите „в чужбина“ се заменят с „висше образование в чужбина, включително и на дипломите за придобита степен, съответстваща на образователната и научна степен „доктор““;
  4. В т. 5 думите „или преобразувани“ се заличават;
  5. В т. 7 накрая се добавя „информация за извършените проверки и за резултатите от тях се публикува на интернет страниците на Министерството на образованието и науката и на висшето училище.“

  § 3. Към чл. 11 се създава нова алинея 5:
  „(5) При констатирани нарушения по предходната алинея, Националната агенция за оценяване и акредитация може да налага санкции на висшето училище, като: намаляване на дадените акредитационни оценки при институционалната и програмните акредитации, намаляване на съответния капацитет по т. 3, изменение на направените препоръки по т. 2, отнемане на акредитацията за определен срок и други."

  Предложение от н. п. Борислав Борисов:

  В § 3, в чл. 11, ал. 5 се създава изречение второ: „Видът на санкциите и редът за тяхното налагане се определят в Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение от н. п. Стефани Михайлова:

  § 3 да се измени така:
  „§ 3. В чл. 11 се създават ал.5 и 6:
  „(5) При констатирани нарушения по предходната алинея Националната агенция за оценяване и акредитация може да налага санкции на висшето училище като: намаляване на дадените акредитационни оценки при институционалната и програмните акредитации, намаляване на съответния капацитет по т.3, изменение на направените препоръки по т.2, отнемане на акредитацията за определен срок и други“
  „(6) За всяко висше училище Националната агенция за оценяване и акредитация извършва поне две следакредитационни проверки за срока на валидност на акредитацията му.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Бойка Маринска:

  В § 3, към чл.11, нова алинея 5 думата „може" - да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  § 3 да се измени така:
  §3. В чл.11 се създават ал.5 и 6:
  „(5) При констатирани в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол по ал.4 неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението за акредитация на акредитационния съвет или на съответните постоянни комисии по области на висшето образование, неспазване на критерии за прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението или при констатирани нарушения на закона, Националната агенция по оценяване и акредитация:
  1. намалява акредитационната оценка, съответно срока на акредитация, на висшето училище или на неговите професионални направления;
  2. намалява образователния капацитет на висшето училище или на професионалното направление.
  3. отнема институционалната и/ или програмната акредитация за определен срок.
  (6) Националната агенция по оценяване и акредитация осъществява следакредитационно наблюдение и контрол планово, по ред определен в Правилника за дейността на Националната агенция по оценяване и акредитация или по предложение на министъра на образованието и науката за отнемане на акредитацията по чл.10, ал.2, т.7.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  §4. В чл. 11 се създават ал. 5 и 6:
  „(5) При констатирани в резултат на проведено следакредитационно наблюдение и контрол по ал. 4, неизпълнение в срок на препоръки, посочени в решението за акредитация на акредитационния съвет или на съответните постоянни комисии по области на висшето образование, неспазване на критерии за прилагане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението или при констатирани нарушения на закона, Националната агенция по оценяване и акредитация:
  1. намалява акредитационната оценка, съответно срока на акредитация, на висшето училище или на неговите професионални направления;
  2. намалява образователния капацитет на висшето училище или на професионалното направление;
  3. отнема институционалната и/или програмната акредитация за определен срок.
  (6) Националната агенция по оценяване и акредитация осъществява следакредитационно наблюдение и контрол планово, по ред, определен в Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация или по предложение на министъра на образованието и науката за отнемане на акредитацията по чл. 10, ал. 2, т. 7.“


  § 4. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата "самостоятелни" се заличава.
  2. В ал. 6 изразът "Самостоятелният колеж" се заменя с "Колежът".

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:

  § 4 да се измени така:
  § 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „университети" се добавя „изследователски университеи".
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Изследователският университет е висше училище, което:
  1. отговаря на изискванията на ал. 2, т.1-9;
  2. дава значим принос за развитието на важни обществени области чрез вър-хови и разнородни научни изследвания, осъществява не по-малко от 5 на сто от науч-ната дейност на висшите училища в страната и има високи резултати за научно-изследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели, определени в на-редба, приета от Министерския съвет;
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.;
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4" се заменят с „ал.5“;
  5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Бойка Маринска:
  В §4 чл.17, ал. 2, т.7 се изменя така:
  „т.7 Притежава библиотека и други средства за информационно обслужване на обучението и научните изследвания, както и за обучение по защита на интелектуалната собственост, иновации и предприемачество."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Бойка Маринска, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  §4 да се измени така:
  § 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т.10:
  „10. има система за защита на интелектуалната собственост, която включва правилник и структура за реализация на резултатите от научните изследвания и на други обекти на интелектуалната собственост, както и за обучение по защита на интелектуалната собственост.
  2. В ал. 3 думите „ т. 2- 9“ се заменят с „ т. 2-10“.
  3. В ал. 4, изречение първо думите „ и 9“ се заменят с „9 и 10“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на §4, който става § 5:
  § 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 10:
  „10. има система за защита на интелектуалната собственост, която включ-ва правилник и структура за реализация на резултатите от научните изследвания и на други обекти на интелектуалната собственост, както и за обучение по защита на интелектуалната собственост“;
  2. В ал. 3 думите „т. 2- 9“ се заменят с „т. 2-10“.
  3. В ал. 4, изречение първо думите „ и 9“ се заменят с „9 и 10“.

  § 5. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 9 след израза "законодателството на съответната държава," се добавя "право на разкриване на свои образователни структури в други държави в съответствие с тяхното законодателство", а след израза "обучение през целия живот," се добавя "на предоставяне или придобиване на".
  2. Към ал. 1, т. 9 се създават нови точки "а" и "б" със следните текстове:
  "а) право да разкриват свои образователни структури в други държави имат висши училища, получили оценка при институционалната акредитация от 8.00 до 10.00, като обучението в тях може да се извършва само по специалности от професионални направления и от регулираните професии, получили оценка при програмната акредитация от 8.00 до 10.00;"
  "б) право за предоставяне в чужбина на образователен франчайз имат висши училища, получили оценка при институционалната акредитация от 8.00 до 10.00, и само по специалности от професионални направления и от регулираните професии, получили оценка при програмната акредитация от 8.00 до 10.00, като образователният франчайз се предоставя само на акредитирани по законодателството на съответната държава висши училища, при което не по-малко от 80 на сто от обучението в чужбина се извършва изцяло по учебните планове, учебните програми и методическите указания за обучение, приети от българското висше училище, което осигурява не по-малко от 50 на сто от преподавателския състав, водещ учебния процес по предоставения образователен франчайз, и издава дипломата за завършеното образование."
  3.Към ал. 1 се създава нова т. 14 със следния текст:
  "14. право на производствена и търговска дейности, свързани със стопанската реализация на създадените от висшето училище научноизследователски продукти съобразно неговия предмет на дейност."
  4. (вариант 1) В ал. 2 след израза "на съответната специалност от регулираните професии"се поставя точка и текстът до края на изречението се заличава.
  4. ( вариант 2) В ал. 2 изречение второ се изменя така: „Приемането на студенти за обучение срещу заплащане се осъществява по реда на чл. 68, като броят им е в рамките на определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“.“

  Предложение от н. п. Стоян Мирчев:

  В § 5, т. 2 се правят следните изменения:
  1. в създаваната нова буква „а“ изразът „8.00 до 10.00“, в двете му употреби, се заменя с „9.00 до 10.00“.
  2. в създаваната нова буква „б“ изразът „8.00 до 10.00“, в двете му употреби, се заменя с „9.00 до 10.00“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Бойка Маринска:

  В §5 чл. 21, ал.5 след думата „обучение" се добавят думите „на българи и чужденци" .
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на съответното му систематично място в § 26.

  Предложение от н. п. Борислав Борисов:

  § 5 да се измени така:
  „§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в т. 8 в края на изречението, след думите „висше образование“ се добавя текстът: „и/или обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“;
  б) в т. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  аа) след израза "законодателството на съответната държава," се добавя "право на разкриване на свои образователни структури в други държави в съответствие с тяхното законодателство", а след израза "обучение през целия живот," се добавя "на предоставяне или придобиване на".
  бб) се създават нови точки "а" и "б" със следните текстове:
  "а) право да разкриват свои образователни структури в други държави имат висши училища, получили оценка при институционалната акредитация от 8.00 до 10.00, като обучението в тях може да се извършва само по специалности от професионални направления и от регулираните професии, получили оценка при програмната акредитация от 8.00 до 10.00;"
  б) право за предоставяне в чужбина на образователен франчайз имат висши училища, получили оценка при институционалната акредитация от 8.00 до 10.00, и само по специалности от професионални направления и от регулираните професии, получили оценка при програмната акредитация от 8.00 до 10.00, като образователният франчайз се предоставя само на акредитирани по законодателството на съответната държава висши училища, при което не по-малко от 80 на сто от обучението в чужбина се извършва изцяло по учебните планове, учебните програми и методическите указания за обучение, приети от българското висше училище, което осигурява не по-малко от 50 на сто от преподавателския състав, водещ учебния процес по предоставения образователен франчайз, и издава дипломата за завършеното образование“;
  в) създава се т. 14 със следния текст:
  „14. право на производствена и търговска дейност, свързани със стопанската реализация на създадените от висшето училище научноизследователски продукти и други обекти на интелектуална собственост, съобразно неговия предмет на дейност, като за целта могат да създават дружества по Търговския закон със собствени средства по чл. 90, ал. 3, т. 4 и по ал. 6.“
  2. В ал. 2 след израза "на съответната специалност от регулираните професии" се поставя точка и текстът до края на изречението се заличава.
  3. В ал. 3 след думата „студенти“ се добавя „и/или юридическото лице възложител по ал. 1, т. 8“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение от н. п. Иван Станков:

  1. В §5, чл.21, ал.1 т.1 след думите „органи за управление" се поставя запетая и се добавят думите „съобразно изискванията на закона";
  2. В §5, чл.21, ал.1, т.5 след текста „Избор на специалностите, по които се осъществява обучение" се поставя запетая и се добавят думите „съобразно приоритетите за обществено-икономическо развитие на страната";
  3. В §5 чл.21, ал.2 се получава следната редакция: „Висшите училища, получили при институционалната акредитация оценка от 6,00 до 10,00 имат право след решение на академичния съвет да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър" след придобито средно образование по специалности от професионалните направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка от 6,00 до 10,00. Приемането на студенти за обучение срещу заплащане се осъществява по реда на чл. 68, като броят им е извън определения по чл.9, ал.3, буква „а", и в рамките на определения по чл. 83, ал. З, т. 1 капацитетът на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии и е в рамките на свободния след изпълнението на държавната поръчка капацитет. Обучението се извършва при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и висшето училище. "
  Предложението е оттеглено по т. 1 и 2.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3.

  Предложение от н. п. Милена Дамянова и група народни представители:
  В § 5:
  1. точка 3 да се измени така:
  3. създават се т. 14 и 15:
  „14. право на извършване на стопанска дейност, свързана с основната дейност на висшето училище по чл. 6, ал. 1 и реализацията на създаваните от него научноизследователски продукти.“.
  „15. право на сдружаване с други лица и на създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания по ред и при условия, определени с акт на Министерския съвет.“
  2. В т. 4:
  а) вариант 1 да отпадне.
  б) във вариант 2, накрая да се добави „ в ал. 2 навсякъде думите „от 6.00“ да се заменят с „от 8.00“.
  3. Да се създаде т. 5:
  „5. В ал. 3 навсякъде думите „от 6.00“ да се заменят с „от 8.00“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Стефан Желев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  § 5 да се измени така:
  „§ 5. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 8 накрая се добавя „и/или за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“;
  б) в т. 9 след думите „обучение през целия живот," се добавя "на предоставяне или придобиване на", а след думите „ както и" се добавя "право на откриване на свои поделения в чужбина в съответствие с законодателството на съответната държава";
  в) създават се т. 14 и 15:
  „14. право на извършване на стопанска дейност, свързана с основната дейност на висшето училище по чл. 6, ал.1 и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и обекти на интелектуална собственост.“.
  „15. право на сдружаване с други лица, както и на създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост, със собствени средства по чл. 90, ал. 3, т. 4 и ал. 6, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка от 8,00 до 10,00, имат право след решение на академичния съвет да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобито средно образование по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка от 8.00 до 10.00. Приемането на студенти за обучение срещу заплащане се осъществява по реда на чл. 68, като броят им е извън определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" и буква „б“, и в рамките на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии, но не повече от 5 на сто от него - при получена при програмната акредитация оценка от 8.00 до 8.99 и съответно не повече от 10 на сто от него - при получена при програмната акредитация оценка от 9.00 до 10.00. Обучението се извършва при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и висшето училище и/или юридическото лице - потребител по ал. 1, т. 8.“
  3. В ал. 3 навсякъде думите „от 6.00“ да се заменят с „от 8.00“ и след думата „студентите“ се добавя „ и/или юридическото лице – потребител по ал. 1, т. 8“.
  4. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Право да откриват свои поделения в чужбина имат висши училища, получили оценка при институционалната акредитация от 9.00 до 10.00, като обучението в тях може да се извършва само по специалности от професионални направления и/или специалности от регулираните професии, получили оценка при програмната акредитация от 9.00 до 10.00;"
  5. Създава се ал. 8:
  "(8) Право за предоставяне в чужбина на образователен франчайз имат висши училища, получили оценка при институционалната акредитация от 9.00 до 10.00 само по специалности от професионални направления и/или специалности от регулираните професии, получили оценка при програмната акредитация от 9.00 до 10.00. Образователният франчайз се предоставя само на акредитирани по законодателството на съответната държава висши училища, при което не по-малко от 80 на сто от обучението в чужбина се извършва изцяло по учебните планове, учебните програми и методическите указания за обучение, приети от българското висше училище, което осигурява не по-малко от 50 на сто от преподавателския състав, водещ учебния процес по предоставения образователен франчайз, и издава дипломата за придобитото висше образование“.
  6. Досегашната ал.7 става ал. 9.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  „§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 8 накрая се добавя „и/или за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“;
  б) в т. 9 след думите „обучение през целия живот” се добавя „на предоставяне или придобиване на“, а след думите „както и“ се добавя „право на откриване на свои поделения в чужбина в съответствие със законодателството на съответната държава“;
  в) в т. 12 думите „§ 4, ал. 4“ се заменят с „§ 4, ал. 6“;
  г) създават се т. 14 и 15:
  „14. право на извършване на стопанска дейност, свързана с основната дейност на висшето училище по чл. 6, ал. 1 и реализацията на създаваните от него научноизследователски резултати и обекти на интелектуална собственост;
  15. право на сдружаване с други лица, както и на създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост, със собствени средства по чл. 90, ал. 3, т. 4 и ал. 6, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка от 8,00 до 10,00, имат право след решение на академичния съвет да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобито средно образование по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка от 8.00 до 10.00. Приемането на студенти за обучение срещу заплащане се осъществява по реда на чл. 68, като броят им е извън определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" и буква „б“, и в рамките на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии, но не повече от 5 на сто от него - при получена при програмната акредитация оценка от 8.00 до 8.99 и съответно не повече от 10 на сто от него - при получена при програмната акредитация оценка от 9.00 до 10.00. Обучението се извършва при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и/или юридическото лице - потребител по ал. 1, т. 8 и висшето училище”;
  3. В ал. 3 навсякъде думите „от 6.00“ се заменят с „от 8.00“ и след думата „студентите“ се добавя „ и/или юридическото лице – потребител по ал. 1, т. 8“.
  4. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Право да откриват свои поделения в чужбина имат висши училища, получили оценка при институционалната акредитация от 9.00 до 10.00, като обучението в тях може да се извършва само по специалности от професионални направления и/или специалности от регулираните професии, получили оценка при програмната акредитация от 9.00 до 10.00."
  5. Създава се ал. 8:
  „(8) Право за предоставяне в чужбина на образователен франчайз имат висши училища, получили оценка при институционалната акредитация от 9.00 до 10.00 само по специалности от професионални направления и/или специалности от регулираните професии, получили оценка при програмната акредитация от 9.00 до 10.00. Образователният франчайз се предоставя само на акредитирани по законодателството на съответната държава висши училища, при което не по-малко от 80 на сто от обучението в чужбина се извършва изцяло по учебните планове, учебните програми и методическите указания за обучение, приети от българското висше училище, което осигурява не по-малко от 50 на сто от преподавателския състав, водещ учебния процес по предоставения образователен франчайз, и издава дипломата за придобитото висше образование.“
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 9.


  § 6. В чл. 24, ал. 2 точката в края на изречението се заличава и се добавя текстът "измежду членовете на академичния състав на основен трудов договор с висшето училище".

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:

  § 6 да се измени така:
  § 6. В чл. 24, ал. 3 изречение първо накрая се добавя „както и при преобразуване на висшето училище".
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на §6, който става § 7:
  § 7. В чл. 24, ал. 3 изречение първо накрая се добавя „както и при преобразуване на висшето училище".


  § 7. В чл. 25, ал. 2 се добавя ново изречение със следния текст: "При необходимост висшите училища могат да създават в структурата си и други звена със статут на основни в съответствие с характера и спецификата на учебно-изследователския си профил".

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен.


  § 8. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след израза "хабилитираните лица" се добавя текстът "и главните асистенти с образователната и научна степен "доктор".
  2. В ал. 8, т. 2, буква „а“ се изменя така:
  “а) проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри, обслужващи звена и териториални поделения на факултета в чужбина;“

  Предложение от н. п. Мариана Тодорова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  В § 8, т.1 да се измени така:
  1. В ал.1 се създава изречение трето: „При необходимост и след решение на Академичния съвет за отделни специалности хабилитираните лица могат да четат и не по -малко от 50 на сто от лекционните курсове."
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение от н. п. Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  В § 8, точка 2 да се измени така:
  „2. В ал. 8, т. 2, буква „а“ се изменя така:
  “а) проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри, обслужващи звена и на поделения на висшето училище в чужбина, в които обучението по специалностите от професионалните направления и специалностите от регулираните професии се осигурява от академичния състав на факултета“ .
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение трето: „При необходимост и след решение на академичния съвет за отделни специалности хабилитираните лица могат да четат и не по - малко от 50 на сто от лекционните курсове."
  2. В ал. 8, т. 2, буква „а“ се изменя така:
  “а) проекти за създаване, преобразуване или закриване на катедри, обслужващи звена и на поделения на висшето училище в чужбина, в които обучението по специалностите от професионалните направления и специалностите от регулираните професии се осигурява от академичния състав на факултета;“


  § 9. В чл. 26б, ал. 1 се добавят нови точки "а" и "б" със следните текстове:
  "а) назначените на академични длъжности на основен трудов договор в институтите могат осъществяват и учебна дейност, съобразно тяхното направление на изследователска работа в института, в обем до 40 на сто от нормативната учебна заетост, определена за преподавателския състав на висшето училище;"
  "б) при достигане на необходимия изследователски и кадрови капацитет, Академичният съвет на висшето училище може да възложи на института разкриването и провеждането на обучение по специалности, съответстващи на неговия научноизследователски профил".".

  Предложение от н. п. Бойка Маринска:

  В § 9, чл. 26б, ал.1, т."б" - да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Борислав Борисов:

  § 9 се изменя така:
  „§ 9. В чл. 26б, ал. 1 се създават точки 1 и 2 със следните текстове:
  1. назначените на академични длъжности на основен трудов договор в институтите могат да осъществяват и учебна дейност по същия договор съобразно тяхното направление на изследователска работа в института в обем до 50 на сто от нормативната учебна заетост, определена за преподавателския състав на висшето училище;
  2. при достигане на необходимия изследователски и кадрови капацитет, Академичният съвет на висшето училище може да възложи на института разкриването към определен факултет и провеждането на обучение по специалности, съответстващи на неговия научноизследователски профил."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Мариана Тодорова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  § 9 да се измени така:
  „§ 9. В чл. 26б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова ал. 2:
  „(2) Лицата, заемащи академични длъжности на основен трудов договор в институтите съобразно тяхното направление на научно-изследователска работа могат да осъществяват и учебна дейност по този договор до 50 на сто от норматива за учебна заетост по съответните специалности, определен за преподавателския състав на висшето училище.“
  2. Създава се ал. 3:
  (3) Академичният съвет на висшето училище може да възложи на института провеждането на обучение по специалности, съответстващи на неговия научноизследователски профил, което се осигурява от не по-малко от 7- членен академичен състав на основен трудов договор в института.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  „§ 9. В чл. 26б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Лицата, заемащи академични длъжности на основен трудов договор в институтите съобразно тяхното направление на научноизследователска работа могат да осъществяват и учебна дейност по този договор до 50 на сто от норматива за учебна заетост по съответните специалности, определен за преподавателския състав на висшето училище.“
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Академичният съвет на висшето училище може да възложи на института провеждането на обучение по специалности, съответстващи на неговия научноизследователски профил, което се осигурява от не по-малко от 7- членен академичен състав на основен трудов договор в института.“
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.


  § 10. В чл. 26д, ал. 6 се създава изречение второ: "Това изискване не се прилага и при създаването на катедри по нови учебно-научни направления за срок до 5 години от тяхното създаване."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  Да се създаде § 10а:
  § 10а. В чл. 28, ал. 2 думите „или преобразувано" се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 11:
  § 11. В чл. 28, ал. 2 думите „или преобразувано" се заличават.

  Предложение от н. п. Иван Станков:

  Създава се нов §11 в чл.29, ал.1, т.6 след основния текст се добавят думите „и заключителния отчет в края на мандата за периода на управление";
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Мариана Тодорова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  В новия § 11 да се създаде нова т.2:
  „2. В ал. 2 думите „договор по“ се заменят с „допълнително споразумение към основния трудов договор по чл. 119 и“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 6 накрая се добавя „както и заключителния отчет в края на мандата за периода на управление";
  2. В ал. 2 думите „договор по“ се заменят с „допълнително споразумение към основния трудов договор по чл. 119 и“.


  § 11. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В т. 4 думите „и ежегодно предлага на министъра на образованието и науката броя на приеманите студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ се заменят с „и ежегодно заявява, съответно предлага на министъра на образованието и науката броя на студентите и докторантите по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.
  3. В т. 10, буква „б“ след думите „за откриване на звена“ се добавя „включително на териториални поделения на факултетите в чужбина”.

  Предложение от н. п. Борислав Борисов:

  В § 11 да се създаде т. 3:
  „3. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 17 със следния текст:
  „17. взема решение за създаване на дружества по чл. 21, ал. 1, т. 14 и приема правилник за тяхното устройство и дейност.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение от н. п. Иван Станков:

  В §11 (нов§ 12) чл.30, ал.2 след основния текст се добавят думите „а за медицинските висши училища и факултети, и представители на университетските болници. " и получава следната редакция:
  (2) „Академичният съвет се състои от 25 до 45 членове и включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор с висшето училище, студенти, докторанти, служители, а за медицинските висши училища и факултети, и представители на университетските болници.
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъждано и гласувано от комисията.

  Предложение от н. п. Милена Дамянова и група народни представители:

  В § 11 да се създаде т. 3:
  „3. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 17:
  17. взема решение за сдружаване с други лица и за създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания при спазване на реда и при условията, определени с акта по чл. 21, ал. 1, т. 15.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  § 13. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „и ежегодно предлага на министъра на образованието и науката броя на приеманите студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б““ се заменят с „и ежегодно заявява, съответно предлага на министъра на образованието и науката броя на студентите и докторантите по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.
  2. В т. 10, буква „б“ след думите „звена в чужбина“ се добавя „включително на поделения на висши училища в чужбина”.
  3. Създава се т. 17:
  17. взема решение за сдружаване с други лица, както и за създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост, при условията и по реда, определени с акта по чл. 21, ал. 1, т. 15.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
  § 13. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „и ежегодно предлага на министъра на образованието и науката броя на приеманите студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б““ се заменят с „и ежегодно заявява, съответно предлага на министъра на образованието и науката броя на студентите и докторантите по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.”
  2. В т. 10, буква „б“ след думите „звена в чужбина“ се добавя „включително на поделения на висши училища в чужбина”.
  3. Създава се т. 17:
  „17. взема решение за сдружаване с други лица, както и за създаване на търговски дружества за целите на стопанската реализация на резултати от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост, при условията и по реда, определени с акта по чл. 21, ал. 1, т. 15.“


  § 12. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изразът ''основен трудов договор с" се заменя с "договор за управле-ние на".

  Предложение от н. п. Борислав Борисов:
  § 12 се изменя така:
  „§ 12. В чл. 31, ал. 1 текстът „основен трудов договор“ се заменя с „допълнително сключен договор за управление на“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Мариана Тодорова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  § 12 да се измени така:
  §12. Чл. 31, ал.1 се изменя така:
  „(1) За ректор, декан и директор на филиал или колеж се избират хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище. С избрания ректор се сключва споразумение по реда на чл. 29, ал. 2, а с избрания декан и директор на филиал или колеж се сключва съответно споразумение по чл.32, ал.1, т.3.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §12, който става §14:
  §14. В чл. 31, ал. 1 се изменя така:
  „(1) За ректор, декан и директор на филиал или колеж се избират хабилитирани лица, които работят на основен трудов договор във висшето училище. С избрания ректор се сключва споразумение по реда на чл. 29, ал. 2, а с избрания декан и директор на филиал или колеж се сключва съответно споразумение по чл. 32, ал. 1, т. 3.“


  Предложение от н. п. Стефани Михайлова:

  Да се създаде § 12а:
  § 12а. В чл. 32, ал. 1, т.5 думата „публикуват“ се заменя с „публикуват, включително и на интернет страницата на висшето училище“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Иван Станков:

  Създава се нов §13:
  1. В чл.32, ал.1 се създава нова точка 3 със следното съдържание:
  „3. В началото на мандата представя мандатна програма, която се приема от Академичния съвет";
  2. в чл.32, ал.1 се създава нова точка 12:
  „12. В края на мандата представя на Общото събрание отчет за целия период на управление".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение от н. п. Мариана Тодорова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  В новия § 12а да се направят следните допълнения:
  В чл.32, ал.1, в т.3 накрая да се добави: “а с избрания , декан и директор на филиал или колеж сключва съответно допълнително споразумение по чл. 119 и 107 от Кодекса на труда.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. В чл. 32 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 накрая се добавя “а с избрания декан и директор на филиал или колеж сключва съответно допълнително споразумение по чл. 119 и 107 от Кодекса на труда.“
  б) в т. 5 след думата „публикуват“ се поставя запетая и се добавя „включително и на интернет страницата на висшето училище“.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) В началото на своя мандат ректорът представя мандатна програма, която се приема от Академичния съвет, а в края на мандата представя на Общото събрание отчет за целия период на управление".


  § 13. В чл. 35б, т. 5 след думите „проектите на“ се добавя „заявките и“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 16.


  Предложение от н. п. Иван Станков:

  Създава се нов §13а:
  В чл. 36, ал.2 в края на изречение първо се добавят думите и „студентите по време на сесия" и придобива следната редакция:
  (2) При определяне на кворума по ал.1 от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна нетрудоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване, и за отглеждане на малко дете, командировка извън страната, и студентите по време на сесия. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъждано и гласувано от комисията.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:

  Да се създаде § 13а:
  § 13а. В чл. 39, ал. 1 се създава изречение второ: „Учебен процес може да се провежда и в териториални поделения на факултет в чужбина, открити по реда на този закон."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  Да се създаде § 13а:
  § 13а. В чл. 39, ал. 1 се създава изречение второ: „Учебен процес може да се провежда и в поделения на висшите училища в чужбина , открити по реда на този закон, в които обучението по специалностите от професионалните направления и специалностите от регулираните професии се осигурява от академичния състав на съответния факултет.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 17:
  § 17. В чл. 39, ал. 1 се създава изречение второ: „Учебен процес може да се провежда и в поделения на висшите училища в чужбина, открити по реда на този закон, в които обучението по специалностите от професионалните направления и специалностите от регулираните професии се осигурява от академичния състав на съответния факултет.“


  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:
  Да се създаде § 13б:
  § 13б. В чл. 42, ал. 5 думите „чл. 17, ал. 6 и 7" се заменят с „чл. 17, ал. 7 и 8".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Иван Станков:
  Създава се нов § 13б:
  1. В чл.42, ал.1, т.1, буква а) отпада;
  2. В чл.42, ал.9, т.9 отпада.
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъждано и гласувано от комисията.

  Предложение от н. п. Иван Станков:
  Създава се нов §13в:
  §13в. 1. В чл.44, ал.2 след думите „които са писмени" се поставя запетая и се добавят думите „последвани от устно събеседване," и придобива следната редакция:
  (2) Формите за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите се определят в учебните планове и програми. Основната форма на оценяване на знанията са изпитите, които са писмени, последвани от устно събеседване, освен когато спецификата на учебната дисциплина и/или модул изисква друго. Писмените материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок не по-малко от една година от провеждането.
  2. В чл.44 се създава нова ал.6:
  „(6) При несъгласие или желание за повишаване на оценката, студентите подават молба до Декана за повторно полагане на изпита, което се осъществява от комисия най-малко от двама преподаватели, определени със съответната заповед на Декана."
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъждано и гласувано от комисията.
  Предложение от н. п. Иван Станков:

  Създава се нов §13г:
  §13г. В чл.44а се включва нова ал.8 със следното съдържание:
  „(8)Водещите дисциплини са задължени да обезпечат подготовката на студентите чрез издаването на необходимите учебни материали, които да бъдат и в електронен вариант, представен на сайта на съответното висше училище."
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъждано и гласувано от комисията.

  Предложение от н. п. Иван Станков:

  Създава се нов §13д, в чл.55, ал.1 се създава нова т.4:
  „4. Да популяризират резултатите от собствените изследвания и научните постижения на световната наука по научната специалност. "
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  §18. В чл. 55, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. да популяризират резултатите от собствените изследвания и от постиженията на световната наука по съответните основни области на науката. "


  Предложение от н. п. Иван Станков:

  Създава се нов §13е:
  В чл.60 се включва нова ал.3:
  „(3) За приноси за развитието на дадено професионално направление с решение на факултетния съвет може да се присъди почетното звание „Професор Емиритос ".
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъждано и гласувано от комисията.


  Предложение от н. п. Иван Станков:
  Създава се нов §13ж:
  В чл.63, ал.3 след основния текст се поставя запетая и се добавят думите „под ръководството на преподавател-консултант или научен ръководител.”.
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъждано и гласувано от комисията.


  Предложение от н. п. Светла Бъчварова и група народни представители:
  Създава се § 13а:
  „§ 13а. Създава се чл. 64а:
  „Чл. 64а. (1) Висшите училища могат да създават центрове за върхови постижения.
  (2) Висшите училища, самостоятелно или с други образователни и научни организации, могат да създават обединения за внедряване на научни продукти в практиката.“
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 14. В чл. 68 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в текста преди т.1 думите „по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ се заменят с „по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.
  2. В ал. 4 думите „по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ се заменят с „по чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.
  3. В ал. 5 думите „по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ се заменят с „по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.
  4. В ал. 6 думите „по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“ и „б“ се заменят с „по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, букви „а“, „б“ и „в“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 19.


  Предложение от н. п. Милена Дамянова и група народни представители:

  Да се създаде § 14а:
  § 14а. В чл. 73, ал.1 се създава т.11:
  11. да избира свой представител в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети, който може да бъде различен за всяко заседание.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  „§ 20. В чл. 73, ал. 1 се създава т. 11:
  „11. да избира свой представител в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети, който може да бъде различен за всяко заседание.“


  § 15. В чл. 73а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Националното представителство на студентските съвети се състои от председателите на студентските съвети на висшите училища или от членове на студентските съвети, на които с решение на съответния студентски съвет им е делегирано това право. “
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Мандатът на членовете на Националното представителство на студентските съвети е 2 години с право да бъдат преизбирани за още един мандат независимо от преминаването в друга образователно-квалификационна степен или в друго висше училище. Мандатът се прекратява с прекратяване на членството в студентския съвет, а за делегираните членове на студентските съвети – и по решение на съответния студентски съвет.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Националното представителство на студентските съвети е юридическо лице. Приходната част на бюджета му се формира от членски внос под формата на отчисления в размер 3 на сто от бюджетите на студентските съвети. Дейността на Националното представителство може да се финансира и с допълнителни средства от бюджетите на студентските съвети на проектен принцип, както и чрез постъпления от дарения, спонсорство и други допустими от законодателството на Република България източници.“
  4. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Правото на глас в Националното представителство на студентските съвети не е обвързано от заплащането на членския внос.“
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея се създава т. 5:
  „5. ежегодно публикува на официалната си интернет страница бюджета си и подробен отчет за извършените разходи.“
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с думите „ал. 4“.
  7. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея:
  а) след думата „одитират“ се добавя „ежегодно“;
  б) създава се изр. 2:
  „Резултатите от одита се публикуват на официалната интернет страница на Националното представителство на студентските съвети.“
  8. Създава се ал. 9:
  „(9) Актовете на органите за управление на Националното представителство на студентските съвети могат да се обжалват пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

  Предложение от н. п. Стоян Мирчев:

  В § 15, т. 4, нова ал. 5 в чл. 73а, отрицателната частица „не“ след „съвети“ – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Милена Дамянова и група народни представители:

  § 15. В чл. 73а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Националното представителство на студентските съвети се състои от студентските съвети на висшите училища в страната.“
  2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Органи на управление на Националното представителство са Общо събрание, Изпълнителен съвет и председател. Председателят на Националното представителство на студентските съвети представлява и ръководи дейността му в съответствие с решенията на Общото събрание и Изпълнителния съвет.
  „(4) Членовете на Изпълнителния съвет и председателят на националното представителство се избират с мандат от две години с право да бъдат преизбирани за още един мандат, независимо от преминаването в друга образователно-квалификационна степен или в друго висше училище. Условията и редът за избор в органите за управление по ал.3, както и за предсрочно освобождаване на членовете на Изпълнителния съвет и председателя на националното представителство се определят в правилника за дейността и организацията на Националното представителство на студентските съвети, който се приема от Общото събрание.
  „(5) Всеки студентски съвет има право на един глас в Общото събрание. Председателят на Общото събрание се определя на ротационен принцип, като по право е представителят на студентския съвет на висшето училище, в което се провежда съответното заседание.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Националното представителство на студентските съвети е юридическо лице. Приходната част на бюджета му се формира от:
  1. субсидия от държавния бюджет в размер на 0,03 на сто от средствата за издръжка на обучението по чл. 91, ал.1, т.1;
  2. допълнителни средства от бюджетите на студентските съвети на проектен принцип;
  3. постъпления от дарения, спонсорство и други допустими от действащото законодателство източници.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Националното представителство на студентските съвети:
  1. изработва становища и предложения по проблемите на висшето образование и науката във висшите училища, засягащи обучаващите се в тях;
  2. дава мнение по проекта на държавния бюджет в частта му за образованието и науката;
  3. съдейства и насърчава включването на обучаващите се в образователни, научни, културни, спортни и други дейности, осъществявани между висшите училища и в страната и чужбина;
  4. ежегодно публикува на официалната си интернет страница бюджета си и подробен отчет за извършените разходи“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с думите „ал. 6“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея:
  а) след думата „одитират“ се добавя „най-малко веднъж на две години“ и накрая се добавя „както и ежегодно от Министерството на образованието и науката.“;
  б) създава се изречение второ: „Резултатите от извършените одити се публикуват на официалната интернет страница на Националното представителство на студентските съвети.“
  7. Създава се ал. 10:
  „(10) Актовете на органите за управление на Националното представителство на студентските съвети могат да се обжалват пред съда при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Георг Георгиев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:
  §21. В чл. 73а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Националното представителство на студентските съвети се състои от студентските съвети на висшите училища в страната.“
  2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Органи на управление на Националното представителство са Общо събрание, Изпълнителен съвет и председател. Председателят на Националното представителство на студентските съвети представлява и ръководи дейността му в съответствие с решенията на Общото събрание и Изпълнителния съвет.
  (4) Членовете на Изпълнителния съвет и председателят на националното представителство се избират с мандат от две години с право да бъдат преизбирани за още един мандат, независимо от преминаването за обучение в друга образователно-квалификационна степен или в друго висше училище. Условията и редът за избор в органите на управление по ал. 3, както и за предсрочно освобождаване на членовете на Изпълнителния съвет и председателя на Националното представителство се определят в правилника за дейността и организацията на Националното представителство на студентските съвети, който се приема от Общото събрание.
  (5) Всеки студентски съвет има право на един глас в Общото събрание. Председателят на Общото събрание се определя на ротационен принцип, като по право е представителят на студентския съвет на висшето училище, в което се провежда съответното заседание.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Националното представителство на студентските съвети е юридическо лице. Приходната част на бюджета му се формира от:
  1. субсидия от държавния бюджет в размер на 0,03 на сто от средствата за издръжка на обучението по чл. 91, ал. 1, т.1;
  2. допълнителни средства от бюджетите на студентските съвети на проектен принцип;
  3. постъпления от дарения, спонсорство и други допустими от действащото законодателство източници.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Националното представителство на студентските съвети:
  1. изработва становища и предложения по проблемите на висшето образование и науката във висшите училища, засягащи обучаващите се в тях;
  2. дава мнение по проекта на държавния бюджет в частта му за образованието и науката;
  3. съдейства и насърчава включването на обучаващите се в образователни, научни, културни, спортни и други дейности, осъществявани между висшите училища в страната и чужбина;
  4. ежегодно публикува на официалната си интернет страница бюджета си и подробен отчет за извършените разходи“.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с думите „ал. 6“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея:
  а) след думата „одитират“ се добавя „най-малко веднъж на две години“ и накрая се добавя „както и ежегодно от Министерството на образованието и науката.“;
  б) създава се изречение второ: „Резултатите от извършените одити се публикуват на официалната интернет страница на Националното представителство на студентските съвети.“
  7. Създава се ал. 10:
  „(10) Актовете на органите за управление на Националното представителство на студентските съвети могат да се обжалват при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 21:
  §21. В чл. 73а се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Националното представителство на студентските съвети се състои от студентските съвети на висшите училища в страната.“
  2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
  „(3) Органи на управление на Националното представителство са Общо събрание, Изпълнителен съвет и председател. Председателят на Националното представителство на студентските съвети представлява и ръководи дейността му в съответствие с решенията на Общото събрание и Изпълнителния съвет.
  (4) Членовете на Изпълнителния съвет и председателят на Националното представителство се избират с мандат от две години с право да бъдат преизбирани за още един мандат, независимо от преминаването за обучение в друга образователно-квалификационна степен или в друго висше училище. Условията и редът за избор в органите на управление по ал. 3, както и за предсрочно освобождаване на членовете на Изпълнителния съвет и председателя на Националното представителство се определят в правилника за дейността и организацията на Националното представителство на студентските съвети, който се приема от Общото събрание.
  (5) Всеки студентски съвет има право на един глас в Общото събрание. Председателят на Общото събрание се определя на ротационен принцип, като по право е представителят на студентския съвет на висшето училище, в което се провежда съответното заседание.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Националното представителство на студентските съвети е юридическо лице. Приходната част на бюджета му се формира от:
  1. субсидия от държавния бюджет в размер на 0,03 на сто от средствата за издръжка на обучението по чл. 91, ал. 1, т.1;
  2. допълнителни средства от бюджетите на студентските съвети на проектен принцип;
  3. постъпления от дарения, спонсорство и други допустими от действащото законодателство източници.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Националното представителство на студентските съвети:
  1. изработва становища и предложения по проблемите на висшето образование и науката във висшите училища, засягащи обучаващите се в тях;
  2. дава мнение по проекта на държавния бюджет в частта му за образованието и науката;
  3. съдейства и насърчава включването на обучаващите се в образователни, научни, културни, спортни и други дейности, осъществявани между висшите училища в страната и чужбина;
  4. ежегодно публикува на официалната си интернет страница бюджета си и подробен отчет за извършените разходи.”
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 6“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея след думата „одитират“ се добавя „най-малко веднъж на две години“, накрая се добавя „както и ежегодно от Министерството на образованието и науката” и се създава изречение второ: „Резултатите от извършените одити се публикуват на официалната интернет страница на Националното представителство на студентските съвети.“
  7. Създава се ал. 10:
  „(10) Актовете на органите за управление на Националното представителство на студентските съвети могат да се обжалват при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”


  § 16. В чл. 77, ал. 3 думите „две висши училища” се заменят с „едно висше училище”.

  Предложение от н. п. Милен Михов и н.п. Юлиан Ангелов:
  § 16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Милена Дамянова и група народни представители:
  § 16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 16 да бъде отхвърлен.


  Предложение от н. п. Иван Станков:

  Създава се нов §16а: В чл.78, ал.3, т.2 след основният текст се поставя запетая и се добавят думите „обезпечаващ професионалното направление на основен трудов договор в съответното висше училище".
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъждано и гласувано от комисията.


  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:

  Да се създаде § 16а:
  § 16а. В чл. 81 се правят следните допълнения:
  1.В ал. 6:
  а) накрая се добавя „а в случаите на преобразуване на
  специализирано висше училище във висше училище по чл. 17, ал. 4 - и на
  доклад, съдържащ оценка за изпълнението на изискванията на чл. 17, ал. 4, т.
  2".
  б) създава се изречение второ: „В случаите на преобразуване на
  висше училище по чл. 17, ал. 2 във висше училище по чл. 17, ал. 4, процедурата
  за оценяване на проект за преобразуване се открива на основание доклад,
  съдържащ оценка за съответствието с изискванията по чл. 17, ал. 4, т. 2."
  2. Създава се ал. 10:
  (10) Оценката по ал. 6 за изпълнението на изискванията на чл. 17, ал. 4, т. 2 се извършва въз основа на обективни наукометрични показатели, включващи брой публикувани и реферирани научни статии в международните бази-данни, брой подадени заявки за международни патенти, брой цитати в реферирани и индексирани списания от други автори в международните бази-данни, по критерии, условия и по ред, определени с наредбата по чл. 17, ал. 4, т. 2".
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 17. В чл. 90, ал. 3, т. 4, буква "а" текстът след израза "спортна дейност" се заличава, поставя се запетая и се добавя текстът "от производствена и търговска реализация на научноизследователски продукти и от права върху интелектуална собственост".

  Предложение от н. п. Борислав Борисов:

  § 17 да се измени така:
  „§ 17. В чл. 90, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4, буква „а“ текстът „права върху индустриална собственост, авторски и други сродни права“ се заменя с текста: „права върху интелектуална собственост“.
  2. Създава се буква „е“ със следния текст:
  „е) постъпления от производствена и търговска дейност от стопанската реализация на научноизследователски продукти и други обекти на интелектуална собственост по чл. 21, ал. 1, т. 14“ .
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Иван Станков:

  В §17, чл.90, ал.З, т.4, буква д) се изменя така: ,,д) Приходи от производствена и търговска дейност, свързани със стопанската реализация на създадените от висшето училище образователни и научноизследователски продукти".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Милена Дамянова и група народни представители:

  § 17 да се измени така:
  § 17. В чл. 90, ал. 3, т. 4 буква „а“ думите „и от права върху индустриална собственост, авторски и други сродни права“ се заменят с „и от стопанска дейност, свързана с основната дейност на висшето училище по чл. 6, ал. 1 и реализацията на създаваните от него научноизследователски продукти".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение от н. п. Стефани Михайлова:

  § 17 да се измени така:
  „§ 17. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „висшето училище“ се добавя „който се публикува, включително и на интернет страницата на висшето училище.“.
  2. В ал. 3, т.4 , буква „а“ думите „и от права върху индустриална собственост, авторски и други сродни права“ се заменят с „и от стопанска дейност, свързана с основната дейност на висшето училище по ал. 1 и реализацията на създаваните от него научноизследователски продукти".
  3. В ал. 5 думата „публикува“ се заменя с „публикува, включително и на интернет страницата на висшето училище.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  § 17. В чл.90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо след думите „висшето училище“ се добавя „който се публикува, включително и на интернет страницата на висшето училище“.
  2. В ал. 3, т. 4:
  а) буква „а“ думите „и от права върху индустриална собственост, авторски и други сродни права“ се заменят с „от права върху интелектуална собственост, както и от стопанска дейност, свързана с основната дейност на висшето училище по чл.6, ал.1 и реализацията на създадените от него научно изследователски резултати и други обекти на интелектуална собственост.
  б) в буква „б“ думите „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 7“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9“.
  3. В ал. 5 след думата „публикува“ се поставя запетая и се добавя „включително и на интернет страницата на висшето училище“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 22:
  § 22. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо след думите „висшето училище“ се добавя „който се публикува, включително и на интернет страницата на висшето училище“.
  2. В ал. 3, т. 4:
  а) в буква „а“ думите „и от права върху индустриална собственост, авторски и други сродни права“ се заменят с „от права върху интелектуална собственост, както и от стопанска дейност, свързана с основната дейност на висшето училище по чл. 6, ал.1 и реализацията на създадените от него научноизследователски резултати и други обекти на интелектуална собственост.“;
  б) в буква „б“ думите „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 7“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9“.
  3. В ал. 5 след думата „публикува“ се поставя запетая и се добавя „включително и на интернет страницата на висшето училище“.


  § 18. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3, т. 2 думите „по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „в“ се заменят с „по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „г“.
  2. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Средствата по ал. 1, т. 1 включват и допълнително финансиране за обучението по приоритетни професионални направления и защитени специалности, определено от Министерския съвет.
  (5) Издръжката на обучението на студентите, приети по реда на чл. 68, ал. 5 и 6 в държавните висши училища, се осигурява със средства от държавния бюджет по ред, определен с акта по ал. 2, т. 1.“
  3. Досегашните ал. 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8, 9 и 10.


  Предложение от н. п. Снежана Дукова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  Праграф 18 да се измени така:
  § 18. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 думите “определени от“ се заменят с „ определени с акт на“;
  2. В ал. 3, т. 2 думите „чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „в““ се заменят с „чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „г““.
  3. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Средствата по ал. 1, т. 1 включват и допълнително финансиране за обучението по приоритетни професионални направления и защитени специалности, определено от Министерския съвет.
  (5) Издръжката на обучението на студентите, приети по реда на чл. 68, ал. 5 и 6 в държавните висши училища, се осигурява със средства от държавния бюджет по ред, определен с акта по ал. 2, т. 1.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 7“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9“.
  6. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 8, 9 и 10.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 23:
  § 23. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 думите „определени от“ се заменят с „определени с акт на“;
  2. В ал. 3, т. 2 думите „чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „в“ се заменят с „чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „г“.
  3. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Средствата по ал. 1, т. 1 включват и допълнително финансиране за обучението по приоритетни професионални направления и защитени специалности, определено от Министерския съвет.
  (5) Издръжката на обучението на студентите, приети по реда на чл. 68, ал. 5 и 6 в държавните висши училища, се осигурява със средства от държавния бюджет по ред, определен с акта по ал. 2, т. 1.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея, в. т. 1 думите „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 7“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 9“.
  6. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 8, 9 и 10.


  § 19. В чл. 91а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Средствата по чл. 91, ал. 1, т. 2 се предоставят в зависимост от оценка на научната дейност, извършена въз основа на наукометрични показатели, или от оценка на художественотворческата дейност, извършена въз основа на художественотворчески постижения. Оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на висшите училища научна или художественотворческа дейност се извършват при условия и по ред, определени от Министерския съвет.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Държавните висши училища, получили висока оценка на научната дейност, се включват в списък на държавните висши училища с характеристика на изследователски по критерии и при условия и по ред, определени с акта на Министерския съвет по ал. 2.“
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Списъкът на държавните висши училища с характеристика на изследователски се приема с акта на Министерския съвет по ал. 2 по предложение на министъра на образованието и науката и се актуализира периодично, но не по-рядко от веднъж на всеки 3 години.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „В зависимост от извършената оценка на резултатите от научната дейност“ се заменят с „В зависимост от оценката по ал. 2“.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:

  В § 19 да се направят следните изменения:
  1. В т. 1, в ал. 2, изречение второ накрая да се добави „с наредбата по чл. 17, ал. 4, т. 2".
  2. Точка 2 и 3 да отпаднат.
  3. Точка 4 да стане т. 2 и да се измени така:
  „2. В ал. 3 думите „В зависимост от извършената оценка на резултатите от научната дейност" се заменят с „В зависимост от оценката по ал. 2".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 24.


  § 20. Създава се чл. 91б:
  „Чл. 91б. Средства от държавния бюджет се предоставят и за финансиране на изпълнението на програми за консолидация и за оптимизация на държавните висши училища, разработени от тях и приети от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 25.


  Предложение от н. п. Светла Бъчварова и група народни представители:

  Създава се § 20а:
  „§ 20а. Чл. 92 се изменя така:
  „чл. 92. Правилата за формиране на възнагражденията на работещите в държавните висши училища се определят в Правилника за дейността на висшето училище, при спазване на изискването за минимален размер на възнаграждението за заемана академична длъжност, както следва:
  1. длъжност „асистент“ – два пъти минималната работна заплата, установена за страната.
  2. длъжност „главен асистент“ – три пъти минималната работна заплата, установена за страната.
  3. длъжност „доцент“ – четири пъти минималната работна заплата, установена за страната.
  4. длъжност „професор“ – пет пъти минималната работна заплата, установена за страната.“
  На основание чл. 81, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предложението не е обсъждано и гласувано от комисията.


  § 21. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Таксата за обучение по чл. 21, ал. 2 за един студент не може да е по-висока от 170 на сто от съответните диференцирани нормативи, определени по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1, а таксата за обучение по чл. 21, ал. 5 за един докторант не може да е по-ниска от 70 на сто от съответните диференцирани нормативи, определени по чл. 91, ал. 3, т. 1.“
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) За обучение по приоритетни професионални направления и защитени специалности в отделни държавни висши училища Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката може да утвърди по-ниски размери на такси за обучение на студенти и докторанти от предложените от държавните висши училища, при условие че е осигурено допълнително финансиране за издръжка на обучението по реда на чл. 91, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 4.“
  3. Досегашните ал. 5-8 стават съответно ал. 6-9.
  4. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11 и в тях думите „по ал. 7“ се заменят с „по ал. 8“.
  5. Досегашната ал. 11 става ал. 12.

  Предложение от н. п. Светла Бъчварова и група народни представители:

  В § 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. създава се нова т. 1:
  „т. 1. В ал. 3 изразът „две трети” се заменя с „една трета”.“
  2. т. 1 – 5 стават съответно т. 2 – 6.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Милена Дамянова и група народни представители:

  § 21 да се измени така:
  § 21. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) За обучение по приоритетни професионални направления и защитени специалности в отделни държавни висши училища Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката може да утвърди по-ниски размери на такси за обучение на студенти и докторанти от предложените от държавните висши училища, при условие че е осигурено допълнително финансиране за издръжка на обучението по реда на чл. 91, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 4.“
  2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
  3. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
  „(8) Чуждестранни студенти заплащат такси, които в държавните висши училища не могат да бъдат по-малки от съответните такси, определени в ал. 4. Чуждестранни докторанти и специализанти заплащат такси, които в държавните висши училища не могат да бъдат по-малки от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.“
  4. Досегашната ал.8 става ал. 9
  5. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11 и в тях думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
  6. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Стефани Михайлова и н.п. Бойка Маринска, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  §21 да се измени така:
  § 21. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думите „по чл. 21, ал.2 са добавя „и по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) За обучение по приоритетни професионални направления и защитени специалности в отделни държавни висши училища Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката може да утвърди по-ниски размери на такси за обучение на студенти и докторанти от предложените от държавните висши училища, при условие че е осигурено допълнително финансиране за издръжка на обучението по реда на чл. 91, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 4.“
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „чл. 21, ал. 7“ се заменят с чл. 21, ал. 9“.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
  „(8) Чуждестранни студенти заплащат такси, които в държавните висши училища не могат да бъдат по-ниски от съответните такси, определени в ал. 4. Чуждестранни докторанти и специализанти заплащат такси, размерът на които в държавните висши училища и организациите по чл. 47, ал.1 не може да бъде по-нисък от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.“
  6. Досегашната ал.8 става ал. 9
  7. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11 и в тях думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
  8. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 26:
  § 26. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 след думите „чл. 21, ал. 2“ се добавя „ и по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) За обучение по приоритетни професионални направления и защитени специалности в отделни държавни висши училища, Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката може да утвърди по-ниски размери на такси за обучение на студенти и докторанти от предложените от държавните висши училища, при условие че е осигурено допълнително финансиране за издръжка на обучението по реда на чл. 91, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 4.“
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „чл. 21, ал. 7“ се заменят с „чл. 21, ал. 9“.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
  „(8) Чуждестранни студенти заплащат такси, които в държавните висши училища не могат да бъдат по-ниски от съответните такси, определени в ал. 4. Чуждестранни докторанти и специализанти заплащат такси, размерът на които в държавните висши училища и организациите по чл. 47, ал. 1 не може да бъде по-нисък от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.“
  6. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
  7. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
  8. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
  9. Досегашната ал. 11 става ал. 12.


  § 22. В §4 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „могат да разкриват свои звена“ се добавя “ или териториални поделения на факултетите в чужбина“.
  2. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Териториалните поделения на факултетите по чл. 26, ал. 8, т. 2,буква “а“ в чужбина не са самостоятелни звена. Обучението и управлението и на териториалното поделение се извършва от академичния състав и органите за управление на факултета.
  ”(5) По решение на Академичния съвет на висшето училище в териториалните поделения по ал. 4 в чужбина може да се провежда и частично обучение по отделни дисциплини, които имат относителна самостоятелност по отношение на цялостния образователен процес по дадена специалност.“
  1. Досегашната ал. 4 става ал. 6.

  Предложение от н. п. Борислав Великов и група народни представители:

  В § 22, т. 2 да се направят следните изменения:
  1. В ал. 4 да се създаде ново изречение второ: „Те са част от
  материално-техническата база, необходима за обучението и изследователската дейност на висшето училище в чужбина", а изречение второ да стане изречение трето;
  2. Алинея 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  § 22 да се измени така:
  §22. В §4 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „звена в чужбина“ се добавя “или да провеждат изнесено обучение по акредитирани професионални направления или специалности от регулираните професии в свои поделения в чужбина“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Поделението на висшето училище в чужбина по чл. 9, ал. 3, т. 3 не е самостоятелно звено. В него се провежда изнесено обучение по акредитирани професионални направления или специалности от регулираните професии от академичния състав на съответното основно звено на висшето училище. Управлението на поделението се осъществява от органите за управление на съответното звено на висшето училище, което провежда обучението.
  3. Създава се ал. 5:
  (5) Материално-техническата база на поделението на висшето училище в чужбина е част от материално-техническата база, необходима за осигуряване на обучението по съответните акредитирани професионални направления или специалности от регулираните професии и за научноизследователската дейност на висшето училище.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 27:
  § 27. В § 4 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „звена в чужбина“ се добавя „или да провеждат изнесено обучение по акредитирани професионални направления или специалности от регулираните професии в свои поделения в чужбина“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Поделението на висшето училище в чужбина по чл. 9, ал. 3, т. 3 не е самостоятелно звено. В него се провежда изнесено обучение по акредитирани професионални направления или специалности от регулираните професии от академичния състав на съответното основно звено на висшето училище. Управлението на поделението се осъществява от органите за управление на съответното звено на висшето училище, което провежда обучението.“
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Материално-техническата база на поделението на висшето училище в чужбина е част от материално-техническата база, необходима за осигуряване на обучението по съответните акредитирани професионални направления или специалности от регулираните професии и за научноизследователската дейност на висшето училище.“
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.


  § 23. В § 4д от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 точката в края на изречението се заличава и се добавя текстът: "и отговарящи на разпоредбите на чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда".
  2.Създават се т. 9 и 10:
  „9. „Приоритетни професионални направления“ са професионалните направления, за които е налице прогноза за повишена необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на Република България.
  10. „Защитени специалности“ са специалности на висшето образование, за обучението в които липсва заявен интерес или заявеният интерес е нисък, но към определен етап от икономическото и общественото развитие на Република България съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за тези специалности.“

  Предложение от н. п. Бойка Маринска:

  §23 в §4д, т.1 на Допълнителните разпоредби текстът „и ал.3" - да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 28:
  § 28. В § 4д от допълнителните разпоредби се създават се т. 9 и 10:
  „9. „Приоритетни професионални направления“ са професионалните направления, за които е налице прогноза за повишена необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на Република България.
  10. „Защитени специалности“ са специалности на висшето образование, за обучението в които липсва заявен интерес или заявеният интерес е нисък, но към определен етап от икономическото и общественото развитие на Република България съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за тези специалности.“


  Предложение от н.п. Бойка Маринска и н.п. Милена Дамянова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  Да се създаде § 23а:
  § 23а. В допълнителните разпоредби се създава § 4й:
  „§ 4й. (1) През учебната 2016-2017 г. броят на обучаваните срещу заплащане студенти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ се определя по професионални направления и специалности от регулираните професии за всяко държавно висше училище като разлика между:
  1. утвърдения от Министерски съвет за учебната 2015-2016 г. брой на обучаваните студенти по професионални направления и специалности от регулираните професии, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им и
  2. утвърдения по реда чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ за учебната 2016-2017 г. брой на обучаваните студенти и докторанти.
  (2) При утвърждаването на броя на приеманите по професионални направления и специалности от регулираните професии в държавните висши училища за обучение студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ за всяка учебна година се взема предвид броят на студентите и докторантите по ал. 1, т. 1.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 29:
  „§ 29. В допълнителните разпоредби се създава § 4й:
  „§ 4й. (1) През учебната 2016-2017 г. броят на обучаваните срещу заплащане студенти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ се определя по професионални направления и специалности от регулираните професии за всяко държавно висше училище като разлика между:
  1. утвърдения от Министерски съвет за учебната 2015-2016 г. брой на обучаваните студенти по професионални направления и специалности от регулираните професии, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им и
  2. утвърдения по реда чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ за учебната 2016-2017 г. брой на обучаваните студенти и докторанти.
  (2) При утвърждаването на броя на приеманите по професионални направления и специалности от регулираните професии в държавните висши училища за обучение студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б“ за всяка учебна година се взема предвид броят на студентите и докторантите по ал. 1, т. 1.“


  § 24. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф със следния текст: "Правото на висшите училища по чл. 21, ал. 2, изречение първо не се ограничава със срок."

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 25. Относителният дял на средствата по чл. 91, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 4 спрямо общия размер на определените средства за издръжка на обучението за държавните висши училища се увеличават поетапно, както следва:
  1. През 2016 г. – не по-малко от 25 на сто.
  2. През 2017 г. – не по-малко от 40 на сто.
  3. През 2018 г. – не по-малко от 50 на сто.
  4. През 2019 г. – не по-малко от 55 на сто.
  5. През 2020 г. – не по-малко от 60 на сто.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 30.

  § 26. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.), в чл.175, ал. 1 се създава изречение второ: „Частично обучение по отделни дисциплини, които имат относителна самостоятелност по отношение на цялостния образователен процес по някоя от специалностите по предходното изречение, може да се организира и провежда и в териториални поделения на съответните факултети в чужбина.“


  Предложение от н. п. Борислав Великов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  § 26 да се измени така:
  § 26. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.), в чл.175, ал. 1 се създава изречение второ: „В поделения на висши училища в чужбина може да се извършва обучение по определени в единните държавни изисквания по чл.177 учебни дисциплини.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на §26, който става § 31:
  § 31. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.), в чл. 175, ал. 1 се създава изречение второ: „В поделения на висши училища в чужбина може да се извършва обучение по определени в единните държавни изисквания по чл. 177 учебни дисциплини.“


  Предложение от н. п. Борислав Борисов:

  В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 26а със следния текст:
  „§ 26а. В Закона за малките и средни предприятия (Обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г., изм., бр. 80 2000 г., бр. 92 от 2000 г., в сила от 2001 г., доп., бр. 42 от 2001 г.,изм., бр. 28 от 2002 г., изм. и доп., бр. 64 от 2004 г., изм., бр. 34 от 2006 г., в сила от 2008 г.,изм. и доп., бр. 59 от 2006 г., изм., бр. 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., изм., бр. 14 от 2015 г.) в чл. 4, ал.7, накрая се добавят думите „с изключение на случаите, когато лицата са висши училища или изследователски центрове”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 32:
  „§ 32. В Закона за малките и средни предприятия (Обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г., изм., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 14 от 2015 г.) в чл. 4, ал.7, накрая се добавя „с изключение на случаите, когато лицата са висши училища или изследователски центрове”.


  § 27. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет и министърът на образованието и науката привеждат в съответствие с него подзаконовите актове по прилагането му.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 33.
  § 28. В срок до един месец от влизане на закона в сила Националното представителство на студентските съвети привежда състава си в съответствие с изискванията на този закон.

  Предложение от н. п. Милена Дамянова и група народни представители:

  В § 28 думата „един месец“ да се замени с „два месеца“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 34:
  „§ 34. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон Националното представителство на студентските съвети привежда състава си в съответствие с изискванията на този закон.“

  Предложение от н. п. Бойка Маринска, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  Да се създаде § 28а:
  § 28а. В срок до една година от влизането в сила на този закон висшите училища по чл.17, ал.2, 3 и 4 създават системата по чл. 17, ал. 2, т.10.
  Комисията подкрепя предложението

  Комисията предлага да се създаде § 35:

  „§ 35. В срок до една година от влизането в сила на този закон висшите училища по чл. 17, ал. 2, 3 и 4 създават системата по чл. 17, ал. 2, т. 10.“


  § 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 36.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА:

  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума