Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
11/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 602-01-21, внесен от Министерски съвет на 21.04.2016 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ


  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 602-01-21, внесен от Министерски съвет на 21.04.2016 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11.05.2016 г., бе осъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 602-01-21, внесен от Министерски съвет на 21.04.2016 г.
  На заседанието присъстваха г-жа Светлана Ценева – директор на дирекция „Български документи за самоличност“ в Министерството на вътрешните работи, както и съветниците в кабинета на г-жа Румяна Бъчварова - заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи: г-н Антон Герунов, г-н Божидар Божанов и г-н Атанас Славов.
  Законопроектът бе представен от г-н Антон Герунов.
  Г-н Герунов отбеляза, че предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи урежда наличието на електронен носител (чип) в личните карти, като не се предвижда задължителна смяна на личните документи. Предвидено е това да стане поетапно при изтичане на срока на валидност на настоящите. Със законопроекта се създава правна възможност документите за самоличност на българските граждани да съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис. Предлага се, в случай че гражданинът не желае да ползва електронна идентификация изрично да заяви това. При наличието на електронен носител в личната карта лицето, заявяващо такава, може да избере доставчик на квалифициран електронен подпис и съответният доставчик да издаде удостоверение за квалифициран електронен подпис. Също така е възможно и записването на биометричните данни на гражданина в отделен защитен сегмент на електронния носител, ако в заявлението изрично е посочено желание за това.
  Г-н Герунов обърна внимание на факта, че законопроектът регламентира възможността за записването на удостоверения за електронна идентичност и електронен подпис и в международния паспорт, но само ако гражданинът е заявил изрично желание за това. Също така са дефинирани и правила за прекратяване на удостоверенията за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис при обявяване на личен документ за невалиден.
  Беше подчертано, че е отчетена необходимостта от осигуряване на допълнителни защити и повишаване на сигурността на личните документи.
  В тази връзка се предвижда данните, съдържащи се в машинночетимата част на личните карти, да бъдат записвани служебно и във вградения електронен носител на информация, като бъдат защитени от подправяне с криптографски методи посредством електронен печат на Министерството на вътрешните работи.
  Вносителите предлагат законът да влезе в сила от 1 януари 2018 г., когато Министерството на вътрешните работи ще има техническа възможност за издаване на лични документи с електронен носител.

  След проведената дискусия Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 9 гласа „За”, 0 гласа „Против“ и 2 гласа „Въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 602-01-21, внесен от Министерски съвет на 21.04.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ:

  НАСТИМИР АНАНИЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума