Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
04/06/2015

  Законопроект за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция, № 554-01-92, внесен от Полина Карастоянова и група народни представители на 15.05.2015 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 4 юни 2015 г. беше разгледан Законопроект за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция, № 554-01-92, внесен от Полина Карастоянова и група народни представители на 15.05.2015 г. В заседанието участваха от Българската телеграфна агенция (БТА): Максим Минчев, генерален директор, Евелина Андреева, главен секретар и Данчо Антонов, финансов директор.
  Законопроектът от името на вносителя беше представен от народния представител Полина Карастоянова.
  Съгласно изискванията на чл. 16 от Закона за Българската телеграфна агенция нейният генерален директор представя за обсъждане в Народното събрание отчети за дейността си, включващ финансови отчети не по-късно от 31 октомври – за първото полугодие и 30 април – за предходната година. На практика отчетът от първото полугодие се явява като част от годишния отчет на независимия национален информационен институт на Република България.
  Със законопроекта се предлага да отпадне внасянето на отчета на Агенцията за първото полугодие. Запазва се представянето на годишен отчет на БТА в Народното събрание за предходната година, включващ и финансов отчет. Същият подход е възприет при представянето на отчетите/докладите на Националната здравноосигурителна каса, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Българската академия на науките и други.
  Предложеното изменение на Закона за Българската телеграфна агенция не изисква допълнителни финансови средства.
  Народните представители единодушно се обединиха около становището след приемането на законопроекта на първо гласуване да бъде приет и на второ гласуване в едно заседание по реда на чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

  След проведено гласуване Комисията по културата и медиите единодушно с 14 гласа „за“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция, № 554-01-92, внесен от Полина Карастоянова и група народни представители на 15.05.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Полина Карастоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума