Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
03/02/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, 454-01-22 от 27/10/2014 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление № 454-01-22 , внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 29 януари 2015 г. Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление № 454-01-22 , внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  В заседанието взеха участие: Народният представител - Илиан Тодоров от името на вносителя, г-н Александър Стефанов представител на Министерство на правосъдието.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от народният представител г-н Илиан Тодоров. В изложените мотиви към законопроекта се предлага намаляване броя на необходимите подписи за внасяне на предложение за произвеждане на национален референдум, увеличаване на сроковете по процедурата по внасяне на предложения за референдум и съкращаване на сроковете за иницииране на повторен референдум, премахване на забраната за провеждане на референдум по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори след тяхната ратификация, въвежда се срок, задължаващ председателя на Народното събрание да придвижи преписката с предложение за референдум към ГД „ГРАО“.
  По законопроекта, внесен от народният представител Волен Сидеров и група народни представители са постъпили становища от Министъра на правосъдието, Българската национална телевизия и Българското национално радио. Изразеното становище от Министъра на правосъдието е, че промяната на Закона следва да бъде направена в резултат на широко обсъждане в обществото, за да се търси възможно най-широка подкрепа и съгласие по принципните въпроси. Становището на Българската национална телевизия е, че сега действащата нормативна уредба на участието на обществените медии в подобни информационно-разяснителни кампании е гарантирана не само от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, но и от Избирателния кодекс. БНР няма възражения по така предложените текстове за промяна в чл. 16 , ал. 4 и 5.
  В хода на дискусията народните представители членове на комисията изразиха становище, че действащата към момента нормативна уредба по отношение на по-големият брой подписи необходими за провеждането на национален референдум гарантира в достатъчно висока степен обществената значимост на съответния казус.
  Въз основа на дискусията и след проведено гласуване, Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите с 0 гласа „за”, 7 гласа „против“ и 10 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 454-01-22, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.


  БОЙКА МАРИНСКА

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
  Форма за търсене
  Ключова дума