Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
20/01/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  Вх. № 653-18-3/21.01.2016 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, №502-02-40, внесен от Министерски съвет на 17 декември 2015 г.

  На заседание, проведено на 20 януари 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-жа Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и г-жа Мария Дузова - главен директор на главна дирекция ,,Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон горепосоченото Споразумение, подписано за Република България на 11 септември 2015 г. и - за Управляващия орган на програмата, на 2 октомври 2015 г.

  II. Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 е одобрена с Решение № C (2015) 958 на Европейската комисия от 12 февруари 2015 г. Основната цел на програмата е да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето и използването на сравними, систематични и надеждни данни. През новия програмен период програмата ще функционира чрез две приоритетни оси: 1. Териториални доказателства, трансфер, наблюдение, инструменти (изпълнявана от единствен бенефициент – Европейската група за териториално сътрудничество ЕСПОН) и 2. Техническа помощ (изпълнявана от Управляващия орган на програмата). Предвижда се Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 косвено да подкрепи всички единадесет тематични цели, обхващащи приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

  III. Настоящото Споразумение се състои от преамбюл и шест части. В част 1 са описани предметът и обхватът на споразумението, а в част 2 са посочени институциите, отговарящи за изпълнението на Програмата и техните функции. За Управляващ орган е определено Министерството на устойчивото развитие и инфраструктурите, отдел „Пространствено планиране и развитие“, направление „Международни отношения“ на Великото херцогство Люксембург, Сертифициращ орган е направление „Администрация и бюджет“ към същия отдел на Министерството, а Одитен орган – Министерство на финансите, Главна финансова инспекция на Великото херцогство Люксембург. Национален орган за България е Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В част 3 на Споразумението за посочени процедурите за управление и контрол, а в част 4 – процедурите за съфинансиране, плащания, нередности и разпределяне на отговорностите. Част 5 представлява Заключителните разпоредби и урежда въпроси, свързани с изменения в договореностите, влизането в сила на споразумението и срока на неговото действие. В част 6 е приложен референтен документ относно механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН.

  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (със 17 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Великото херцогство Люксембург и държавите членки, и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020, включително Референтен документ относно Механизма за отговорност на Европейската група за териториално сътрудничество за ЕСПОН, №502-02-40, внесен от Министерски съвет на 17 декември 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума