Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
27/01/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  Вх. № 653-18-4/28.01.2016 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалните квалификации, № 502-01-97, внесен от Министерски съвет на 24 ноември 2015 г.

  На заседание, проведено на 27 януари 2016 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалните квалификации, № 502-01-97, внесен от Министерски съвет.

  В заседанието на Комисията взеха участие г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката и г-н Пламен Славов - главен експерт в дирекция "Правна" в Министерството на образованието и науката.

  I. Настоящият законопроект цели да хармонизира българското законодателство с изискванията на Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаване на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“). Срокът за транспониране на Директива 2013/55/ЕС е до 18 януари 2016 г.

  II. С предложените промени се предвижда създаването на Европейска професионална карта, чрез която да се постигне опростяване на процеса на признаване и въвеждане на разходна и оперативна ефикасност, както и улесняване на специалистите и на компетентните органи. Оперативно режимът на Европейската професионална карта следва да се обслужва от Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012. Чрез Картата и ИСВП се цели да се премахне дублирането на административна работа и да се внесе повече прозрачност и сигурност за специалистите.

  III. Измененията в Директива 2005/36/ЕО предвиждат и създаването на система от национални контактни точки. С цел да се избегне рискът от застъпване с разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО, създаващи единични звена за контакт, националните контактни точки следва да се превърнат в помощни центрове, които да предоставят консултации и помощ на гражданите. Директива 2006/123/ЕО вече задължава държавите членки да осигуряват лесен достъп до информация и изпълнение на процедурите чрез единичните звена за контакт. Гражданите, които желаят признаване на своите професионални квалификации в съответствие с Директива 2005/36/ЕО, ще могат да ползват единичните звена за контакт, ако са обхванати от Директива 2006/123/ЕО.

  IV. Законопроектът предвижда и създаването на глава трета „а“ в досегашния закон „Автоматично признаване на професионални квалификации въз основа на общи принципи на обучението“, с цел да се насърчи по-голям автоматизъм при признаване на професионалните квалификации за онези професии, които в момента не се ползват от него. Общите принципи на обучение следва да бъдат под формата на общи рамки, основани на общ набор от знания и умения или общи изпити в обучението.

  V. Не на последно място, предложеният законопроект цели да отрази разпоредбите на Директива 2013/55/ЕС, засягащи критериите за признаване на квалификацията на архитекти и медицински специалисти, в това число лекари, медицински сестри с общ профил, акушерки и др. Предвижда се възможността за изразяване на продължителността на дадена програма на обучение освен в брой часове и в кредити по Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). Един кредит от ECTS съответства на 25-30 академични часа, а за завършването на една академична година се изискват обикновено 60 кредита.


  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага (с 14 гласа „за”) на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионалните квалификации, № 502-01-97, внесен от Министерски съвет на 24 ноември 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ
  ФОНДОВЕ
  СВЕТЛИН ТАНЧЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума