Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
14/04/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерски съвет на 23.02.2016 г.
  На свое заседание, проведено на 14.04.2016 г., Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерски съвет на 23.02.2016 г.
  На заседанието присъстваха: г-жа Румяна Бъчварова – министър на вътрешните работи, г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, г-н Цвятко Георгиев – заместник-министър на вътрешните работи и г-н Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към МС.
  Законопроектът бе представен от г-жа Румяна Бъчварова. Тя посочи, че той включва три групи промени: 1) структурни; 2) промени, свързани със статута на служителите в министерството и 3) други, с които се прецизират и доразвиват разпоредби на ЗМВР.
  Общата логика на структурните промени е да бъдат изведени извън министерство нетипичните за него дейности, за да се фокусира то върху изпълнението на основните си дейности по защита правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред. За целта се предлага:
  - преминаването на дейностите, осъществявани към момента от дирекция „Специална куриерска служба” към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ);
  - преобразуването на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението“;
  - създаването на Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“ (ДП „ЦПУ“), на което да бъдат възложени функции във връзка с предоставяне на определени административни услуги на гражданите;
  - преструктурирането на съществуващата дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ на МВР в Изпълнителна агенция „Управление на собствеността и социални дейности”.
  Промените относно статута на служителите се изразяват основно в преминаването на служители, заемащи административни длъжности, в такива, упражняващи III категория труд. Първа категория труд се запазва за служителите с полицейски правомощия. Очаква се това да доведе до икономии за МВР в размер на около 13.5-14 мил. лв. годишно. Урежда се възможност за преминаване на друга длъжност без конкурс, което да осигури гъвкавост и по-плавен преход. За преподавателите от Академията на МВР се предвижда да работят единствено по трудово правоотношение. Обезщетенията при прекратяване на служебното правоотношение се намалят от 20 на 12 заплати за постъпващите след 01.01.2017 г. Това няма да даде отражение в бюджета на министерството през следващите години, но и не е и демотивиращо за желаещите да постъпят на работа в МВР. Размерът на платения годишен отпуск на държавните служители се намалява от 30 на 25 дни. Очаква се това да доведе до намаляване на разходите на министерството, тъй като ще се преодолее необходимостта от назначаване на 600 допълнителни служители. Предлага се да се уреди възможност за делегиране на правомощия от министъра с цел неговото разтоварване и разделяне на политическата от професионалната дейност. С антикорупционна цел се въвежда провеждане на тестове на служителите и възможност за проверка на техните декларации за имотно състояние. С цел пренасочване на налични човешки ресурси с полицейска подготовка към други структури, се предвижда лица, работещи по трудово правоотношение да могат да носят оръжие и да упражняват охранителна дейност в обекти на МВР. Предлагат се и разпоредби, уреждащи възможност за служителите на МВР да сключват граждански договори с определен предмет, да дават съгласие за полагане на извънреден труд над допустимото, както и такива, въвеждащи задължение за повишаване на квалификацията и подобряващи дисциплинарната практика.
  Третата група промени включва разширяване на правомощията на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, ограничаване на обектите, които се охраняват от МВР, прецизиране на правната уредба относно даренията.
  Очакванията са в резултат от предлаганите промени министерството да реализира икономии по перо ”Персонал” в размер на 60 мил. лв. годишно, което от своя страна да позволи отделянето на средства за подобряване условията на работа, на екипираността на служителите, подобряване на информационните системи и като краен резултат да се постигне по-голяма мотивираност и удовлетвореност на служителите.
  В проведената дискусия участие взеха н. пр. Филип Попов, Атанас. Мерджанов, Камен Костадинов, Цветан Цветанов, Методи Андреев, Валентин Касабов, Димитър Лазаров и Манол Манев.
  Предмет на обсъждане бяха няколко основни проблема: 1) ограничаването на социалните придобивки на служителите; 2) статута на преподавателите в Академията на МВР и 3) изваждането на досегашни структури на МВР извън министерството и прехвърляне на правомощия от министъра.
  Против ограничаването на социалните придобивки се обяви н. пр. Атанас Мерджанов, който заяви, че не подкрепя законопроекта. Н. пр. Методи Андреев посочи, че механичното орязване на социални придобивки е опасно, но дори и така системата остава в много по-добро положение от образователната система. Подчерта, че трябва да бъде създадена по нормативен път връзка между качеството на работата и доходите на служителите, така че работещите по-добре да получават повече. Н. пр. Димитър Лазаров, който заяви подкрепата си за законопроекта, отбеляза, че социалните придобивки трябва да зависят от продължителността на службата в МВР.
  Относно статута и съдбата на АМВР и преподавателите в нея министър Бъчварова изрази позицията, че Академията трябва да бъде запазена и развивана като структура на министерството, но за нея да не се правят изключения от общите принципи, на които се основава законопроекта. Отправи критики към качеството на обучение и дисциплината в Академията. Н. пр. Методи Андреев подчерта, че към преподавателите трябва да се подхожда с особена почит, а н. пр. Маноил Манев изрази опасенията си, че ако преподавателите бъдат принудени да преминат на работа по трудови правоотношения, ще напуснат АМВР, което ще доведе до невъзможност тя да функционира качествено и пълноценно. Н. пр. Цветан Цветанов изтъкна, че АМВР реализира проекти за милиони левове, тясно сътрудничи с Европейския полицейски колеж, част е от европейски мрежи, обучението в професионалния център в Пазарджик се извършва по програми на Фронтекс. Той също изрази опасенията си от напускане на преподаватели от Академията.
  Във връзка с третата група проблеми н. пр. Атанас Мерджанов се обяви срещу прехвърлянето на отговорности от министъра към главния секретар, а н. пр. Цветан Цветанов срещу преобразуването на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Агенция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Той изложи принципната си позиция, че управлението в сферата на сигурността трябва да бъде централизирано, защото само така може да бъде осигури нужната координация.
  В отговор на поставени въпроси министър Бъчварова заяви готовността си за обсъждане на всякакви предложения по законопроекта между първото и второто му гласуване, стига те да не противоречат на принципните му положения, а именно структурно и функционално оптимизиране на системата и въвеждането на възможности за делегиране на част от функциите и отговорностите на по-ниските нива на управление.

  След проведеното обсъждане и гласуване с 9 гласа „за”, 3 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се”, Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 602-01-9, внесен от Министерски съвет на 23.02.2016 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума