Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ
03/02/2011 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 17.01.2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

  Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т И П Ъ Р В О Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 17.01.2011 г.

  Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата на свое заседание, проведено на 3 февруари 2011 г.
  Законопроектът бе представен от г-н Георги Прегьов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, от г-н Лазар Лазаров – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, както и от експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Агенция „Пътна инфраструктура”.
  Измененията и допълненията в Закона за пътищата са в няколко аспекта:
  Въвеждат се изискванията на Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.
  Създаването на изисквания за строителството на по-безопасна пътна инфраструктура част от стратегическите приоритети на Европейската програма в областта на пътната безопасност за периода 2011 – 2020 г.
  Въвеждането на директивата чрез Закона за пътищата и подзаконовите нормативни актове, които предстои да бъдат издадени въз основа на него, е част от мерките за подобряване на безопасността на пътната инфраструктура и ще стане част от Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г.
  Новите изисквания към управлението на безопасността на пътната инфраструктура предвиждат извършването на оценки за въздействието върху пътната безопасност и извършването на категоризация на безопасността на пътната инфраструктура чрез установяване и класифициране на участъците с висока концентрация на произшествия. Предвижда се извършването на одити за пътна безопасност преди въвеждането на пътя в експлоатация, както и извършването на периодични инспекции за безопасност след въвеждането на пътищата в експлоатация и по време на експлоатацията им.
  Друга група изменения и допълнения, предложени със законопроекта, е свързана с винетната система, задължението за плащане на винетните такси и съдържанието на винетните стикери. Предложените изменения и допълнения в тази връзка имат за цел създаването на условия за по-ефективен контрол за спазване на задължението за плащане на винетни такси и ограничаване на възможностите за злоупотреби с винетните стикери. Предлага се занапред винетният стикер да съдържа регистрационния номер на превозното средство, който собственикът или ползвателят му да вписва саморъчно в стикера.
  Със законопроекта се предвижда за превозните средства, пътуващи до или преминаващи транзит през територията на страната, винетната такса да се плаща и в граничните контролно-пропускателни пунктове.
  Предвид действащата вече към момента резолюция на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика на Европейския съюз (Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12), е предвидено съответното допълнение на разпоредбата на чл. 10а, ал. 12 от Закона за пътищата. С тази резолюция се въвеждат нови образци на сертификатите за съответствие на превозните средства с техническите изисквания и нормите за безопасност и екологичност. Изискването за представяне на нов образец на сертификатите във връзка с удостоверяването на екологичната категория на превозните средства и заплащането на по-ниски винетни такси, ще важи само за новите превозни средства, както и за тези, чийто сертификат е бил загубен, отнет или унищожен.
  Със законопроекта се предлага създаването на нова разпоредба, с която лицата и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания, се освобождават от заплащането на винетна такса. Към настоящия момент от заплащане на винетна такса са освободени лицата с намалена работоспособност или определен вид и степен на увреждане, но не и лицата и семействата, отглеждащи деца с увреждания.
  Промените, свързани с винетната система, предвиждат и увеличаване на размерите на санкциите за нарушаване на изискването за плащане на винетна такса за ползване на републиканските пътища, предвидени в Закона за движението по пътищата.
  При обсъждането на законопроекта в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения се проведе дискусия по предложените текстове относно изискванията към одиторите за пътна безопасност и по-конкретно относно изискването да притежават 5 години стаж в областта на пътната безопасност. От народните представители бяха изразени мнения, че това изискване би следвало да се преосмисли и да бъде преценена необходимостта от създаването му предвид липсата на адекватни критерии, по които да се оценява отговаря ли съответния специалист на него или не. Още повече, че изискванията за управлението на безопасността на пътните инфраструктури се въвежда с разглеждания законопроект.
  На заседанието на комисията, при разглеждането на законопроекта бяха дискутирани и някои от предвидените в него санкции. Беше обсъден необосновано, според изказалите се народни представители, високият размер на глобата, предвидена за нарушаване на изискването за премахване на винетния стикер от стъклото на автомобила след изтичане на срока, за който е издаден.
  Изразено бе становище, че за някои нарушения предвидената санкция е относително определена, тоест предвидени са рамки (минимум и максимум), в които може да бъде определена конкретната санкция. Това, според взелите отношение по този въпрос народни представители, представлява възможност за субективно разглеждане на нарушенията от административнонаказващия орган и определяне на размера на конкретната санкция без ясни и точни критерии. Предложено бе да бъде обмислена възможността за посочване на санкциите в абсолютно определен размер, както и да бъдат изложени подробни мотиви за предложеното увеличение на размера им.
  Разисквания предизвикаха и измененията и допълненията, предложени с § 9, 11 и 12 от законопроекта. С тях е предвидено от функциите на Агенция „Пътна инфраструктура” да отпадне тази по съгласуване на проекти и устройствени планове за изграждане на местни пътища, както и възможността за финансиране на разходи от бюджета на агенцията за изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища. Дискутиран бе въпросът относно необходимостта от извършването на предложените промени и последиците, които биха настъпили от приемането им. Мотивите на вносителя на законопроекта, изложени по време на заседанието на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, се изразяват в това, че задължението за съгласуване на проекти и устройствени планове за изграждане на местни пътища, ремонт и поддържане на общинските пътища, следва да отпадне от функциите на Агенция „Пътна инфраструктура”, тъй като не е относимо към дейността и възложената й компетентност. Относно предложението за отпадане на възможността за финансиране от бюджета на агенцията на изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища, от представителите на Агенция „Пътна инфраструктура” бе уточнено, че и към настоящия момент такова финансиране не се извършва и текстът не се прилага, тъй като разпоредбата на чл. 44б, ал. 3 от Закона за пътищата забранява приходите от винетни такси да се използват за финансиране на изграждането на нова пътна инфраструктура, а така също в бюджета на агенцията не се предвиждат и не постъпват средства за това.

  След проведеното обсъждане Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения със 7 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 102-01-5, внесен от Министерския съвет на 17.01.2011 г.


  Иван Вълков
  Председател на Комисията по транспорт,
  информационни технологии и съобщения
  Форма за търсене
  Ключова дума