Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ
08/03/2012 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 08.03.2012 г. бе разгледан Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г. В дискусията участваха представителите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – арх. Лидия Станкова, директор на дирекция „Устройство на територията”, Беатриса Шалдупова, Дирекция за национален строителен контрол, арх. Пенчо Димитров, Дирекция „Устройство на територията”, Стоянка Илова, Дирекция „Правна”; от Министерството на културата – Милда Паунова, директор на дирекция „Правно-нормативна дейност и обществени поръчки” и Боян Милушев, парламентарен секретар.
  От страна на вносителите законопроектът беше представен от Лидия Станкова, директор на дирекция „Устройство на територията” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Основна цел на Закона за устройство на територията е да урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.
  С предложения законопроект се предлага реформа в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие, касаещо подготовката на планирането и на изпълнението за следващия програмен период 2014-2020 г.
  В първата част на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се цели обвързване с промените в Закона за регионалното развитие, като Националната комплексна устройствена схема по Закона за устройство на територията се заменя с Национална концепция за пространствено развитие, като видът, съдържанието, начинът на възлагане и изработване са определени в Закона за регионалното развитие. Част от предложенията касаят мерки за ограничаване на стихийното и безразборно преотреждане на отделни поземлени имоти или група поземлени имоти и промяна на тяхното предназначение. С това се въвежда ограничението подробните устройствени планове, които са необходимо условие за тази промяна, да съответстват на предвижданията на общия устройствен план на населеното място или на общината.
  Законопроектът предвижда изпълнение на Решение № 560 на Министерския съвет от 29 юли 2010 г. за оптимизация на държавната администрация. Предложенията са да отпаднат три административни услуги, които досега се извършват от министъра на регионалното развитие.
  Други промени в законопроекта касаят: обектите, свързани с националната сигурност и отбрана и съответните правомощия на ресорните министри, въвеждането на ограничителни зони, възможност за отчуждаване, за еднократни обезщетения и други; облекчаване на процедурите по одобряване и разрешаване строителството на национални обекти и обекти на техническата инфраструктура; по-ясното разписване на процедурите по съобщаване и обществено обсъждане, както и по съгласуване на подробните устройствени планове.
  Предложенията, отнасящи се за недвижимите културни ценности са да се добавят обекти ІV-та и V-та категория с местно значение в раздела „Инвестиционно проучване и проектиране”. Също така се предлагат текстове, свързани с мемориалните места, военните паметници, сервитутни зони около археологически недвижими културни ценности. Регламентират се рестриктивни мерки от страна на местната власт при липса на съгласуване с Министерството на културата на строежи в границите на защитени територии и охранителните им зони.
  От Министерство на културата Милда Паунова, представи становище, с което се подкрепят предложените промени в законопроекта.
  По време на дискусията имаше разискване относно действащата нормативна уредба и по-точно многократно повтарящите се съгласувателни процедури на всички нива на устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство. Дискутира се възможността производствата по изработване и одобряване на плановете за управление по Закона за културното наследство да бъдат съвместими с производствата по Закона за устройство на територията по изработването на подробни устройствени планове. За територии, за които са налице тези устройствени инструменти, последващите съгласувателни процедури да отпаднат, а спазването на изискванията по опазване на националните културни ценности да се контролира както от одобряващия орган при издаване на разрешението за строежа, така и от Инспектората на Министерството на културата по реда на текущия контрол, без допълнително съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство.
  След проведената дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 13 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 202-01-10, внесен от Министерски съвет на 08.02.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА,
  ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕДИИТЕ:

  Даниела Петрова
  Форма за търсене
  Ключова дума