Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
15/06/2017

  Проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г., №754-02-50, внесен от н.п. Менда Стоянова на 13.06.2017 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  Относно: проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г., №754-02-50, внесен от н.п. Менда Стоянова на 13.06.2017 г.

  На заседание, проведено на 15 юни 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения проект за решение.
  Проектът за решение беше представен от г-жа Менда Стоянова, която отбеляза, че в състава на Комисията са включени представители на всички парламентарни групи. Съгласно изискването на чл. 65, ал. 1 от Закона за Сметната палата в състава й са включени и двама регистрирани одитори.
  След проведено обсъждане Комисията по бюджет и финанси с 21 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект за решение:

  Проект!

  Р Е Ш Е Н И Е

  за определяне на комисия за одитиране на
  годишните финансови отчети на Сметната палата
  за 2015 и 2016 г.


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата

  Р Е Ш И:

  1. Определя осем членна комисия, която да одитира годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 г.,
  2. Избира състав на комисията, както следва:
  Председател:
  Диана Иванова Йорданова – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ
  Членове:
  Евгения Даниелова Ангелова – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ
  Георги Ченков Търновалийски – народен представител от Парламентарната група „БСП лява България”
  Маргарита Николаева Николова – народен представител от Парламентарната група „Обединени патриоти”
  Сергей Манушов Кичиков – народен представител от Парламентарната група „Движение за права и свободи”
  Кръстина Николова Таскова - народен представител от Парламентарната група на Политическа партия „Воля”
  Илия Неделчев Илиев – регистриран одитор
  Асен Костов Китов – регистриран одитор
  3. Комисията да изготви доклади по отчетите по т. 1, които да внесе в Народното събрание до 30 септември 2017 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума