Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
12/10/2017 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 02.10.2017г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 02.10.2017г.

  На заседание, проведено на 12.10.2017г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 02.10.2017г.
  С предложените в законопроекта промени се прецизира разпоредбата на чл. 87, ал. 11 от ДОПК, като за целите на комплексното административно обслужване се посочва, че освен Националната агенция за приходите Агенция „Митници“ и общините също ще предоставят служебно по електронен път информация за наличие или липса на задължения. Потозиначинлицатащебъдатосвободениотзадължениетодапредоставятпредкомпетентнитеорганиудостоверениезаналичиеилилипсаназадължения, издаденипотяхноисканеотНационалнатаагенциязаприходите, Агенция „Митници“ и общините в изпълнениеназадължения, предвидени в другинормативниактове.С § 2 отзаконопроектасепредлагадаотпаднезадължениетопредизаличаваненаедноличентърговецоттърговскиярегистърдабъдеуведоменаНационалнатаагенциязаприходите, като това е мярка занамаляваненаадминистративнататежест.Въввръзка с това и с огледвъвеждането и надругимеркизанамаляваненаадминистративнататежестзалицата с преходните и заключителнитеразпоредбиназаконопроектасанаправенипредложениязапромени в Законазаакцизите и данъчнитескладове, Законазакорпоративнотоподоходнооблагане, Законазаместнитеданъци и такси, Законазаданъквърхудобавенатастойност и в другинормативниактове.
  С предложениязаконопроектсевъвеждат и правилатанаДиректива (ЕС) 2016/2258 наСъветаот 6 декември 2016 годиназаизменениенаДиректива 2011/16/ЕС поотношениенадостъпанаданъчнитеорганидоинформациязаборбата с изпиранетонапари. Срокътзатранспонираненадирективата е 31 декември 2017 г.В съответствие с Директива (ЕС) 2016/2258 с § 1 отзаконопроектасепредоставяправонадостъпнаорганитепоприходитедоинформацията и документите, събирани в рамкитенакомплекснатапроверка, извършванаотзадълженителицапоЗаконазамеркитесрещуизпиранетонапари, с койтосетранспониратправилатанаДиректива (ЕС) 2015/849, доинформациязаприлаганитемеркизакомплекснапроверканаклиента и доинформациязадействителнитесобственицинаюридическилица и другиправниобразувания.
  Промените, коитосепредвиждат в проектанаакт, нямадабъдатсвързани с разходизагражданите и представителитенабизнеса.
  След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати:
  С 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се” Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуванеЗаконопроект за изменение и допълнение на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-23, внесен от Министерския съвет на 02.10.2017г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума