Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
20/09/2018 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма с № OSD-DG/17/900 от 17 октомври 2017 г. и № 53-63 от 26 март 2018 г., № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26.07.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно:законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма с № OSD-DG/17/900 от 17 октомври 2017 г. и № 53-63 от 26 март 2018 г., № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26.07.2018 г.
  На редовно заседание, проведено на 20 септември 2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма с № OSD-DG/17/900 от 17 октомври 2017 г. и № 53-63 от 26 март 2018 г., № 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26.07.2018 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Атанас Добрев – зам.- министър на земеделието, храните и горите.
  На 14 февруари 2018 г. Министерският съвет с протоколно решение одобрява проекта на Споразумение между Република България и ФАО за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма, като основа за водене на преговори и упълномощава министъра на земеделието, храните и горите да проведе преговорите и да подпише писмото-отговор за сключване на споразумението от името на правителството на Република България при условие на последваща ратификация.
  Своевременното изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish" ще даде възможност на това страната ни да започне координацията на дейностите по проекта и ще подпомогне сътрудничеството между страните от черноморския регион за подобряване на събирането на данни (биологични, икономически и научни) за риболова в Черно море. С ратифицирането на споразумението Република България ще подпомогне инициативите, насочени към подкрепа на устойчивото рибарство в Черно море, и ще спомогне за по-доброто сътрудничество в областта на научните и техническите дейности, включително между националните институти на държавите от региона.
  На основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 4 и 8 от Конституцията на Република Народното събрание следва да ратифицира със закон Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish".
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 15 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект „BlackSea4Fish", сключено чрез размяна на писма с № OSD-DG/17/900 от 17 октомври 2017 г. и № 53-63 от 26 март 2018 г.,№ 802-02-19, внесен от Министерския съвет на 26.07.2018г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума