Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №802-01-40, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №802-01-40, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г.
  На заседание, проведено на 18 октомври 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №802-01-40, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г.
  Законопроектът беше представен от г-жа Маринела Петрова – зам. - министър на финансите.
  Изменението и допълнението на Кодекса за застрахованетосе предлага във връзка с необходимостта от въвеждане в българското законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти, Директива (ЕС) 2016/2341 относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване и Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.
  Законодателните предложения касаят повишаване на стандарта за знания и компетентност, с които трябва да разполагат застрахователите, застрахователните посредници и техните служители, непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти и приложимите стандарти за бизнес етика и за финансова компетентност; познаване на относимото законодателство и правилна оценка на потребностите на ползвателите на застрахователни услуги, на застрахователния пазар. Спрямо посредниците, разпространяващи инвестиционни застрахователни продукти допълнително са поставени изисквания за познаване на преимуществата и недостатъците на предлаганите различни инвестиционни възможности, на финансовите рискове, на които са изложени застрахованите лица, на пенсионната система и гарантираните от нея придобивки. Въвеждат се гаранции срещу допускането на пазара на участници, свързани с лица с лоша репутация, които могат да засегнат интересите на ползвателите на застрахователни услуги.
  Предложено е доразвиване на разпоредбите в областта на управлението и надзора на застрахователните продукти, като режимът е относим както до застрахователите, така и до застрахователните посредници, които разработват застрахователни продукти. По този начин се гарантира, че още на етапа на разработване на застрахователния продукт неговият създател ще определи лицата, за които този продукт ще се отнася и ще оцени всички рискове, които имат отношение към тях, както и че предвижданата стратегия за разпространение съответства на избрания целеви пазар.
  Установяват се нови правила за трансграничното извършване на дейността по застрахователно посредничество и за надзора върху него, във връзка с което се предлага и механизъм за разпределение на правомощията между надзорните органи на държавата членка по произход и на държавата членка по седалището на клона на застрахователния посредник, с цел много по-бърз и ефективен надзор в интерес на ползвателите на застрахователни услуги в приемащите държави членки.Едновременно с това се създават условия за защита на националния пазар срещу практики, насочени към заобикаляне на националните разпоредби от застрахователи или застрахователни посредници. С оглед на това законопроектът предлага увеличаване на минималните застрахователни суми на задължителната застраховка професионална отговорност на застрахователните посредници от 2 240 400 лв. на 2 500 000 лв. за всяко застрахователно събитие, съответно от 3 360 600 лв. на 3 700 000 лв. за всички събития за една година.
  Законопроектът въвежда редица норми, свързани със засилена защита на правата на потребителите на застрахователната услуга в процеса на разпространение на застрахователни продукти. Забранява се на застраховател или застрахователния посредник да стимулират посредством възнаграждението лицата, непосредствено заети с разпространението на застрахователни продукти, да препоръчват на ползвателите определени продукти, когато разпространителите са в състояние да препоръчат други продукти, които в по-голяма степен съответстват на потребностите и интересите на ползвателите. Задължават се посредниците да информират ползвателите на застрахователни услуги за това дали в отношенията си с тях действат от името на ползвателя, или от името на застраховател, а застрахователите и застрахователните посредници се задължават да уведомят ползвателите на застрахователни услуги дали предоставят съвет при извършваното от тях разпространение на застрахователни продукти. По отношение на застрахователните брокери е въведено общо задължение да предоставят съвет на базата на справедлив и личен анализ, когато е налице искане от ползвател на застрахователни услуги.
  Всички разпространители на застрахователни услуги са длъжни да разкриват характера на възнаграждението, което получават те или техните служители във връзка с осъществяваното разпространение на продуктите. В този смисъл те следва да уточнят дали действат на базата на комисионна, дължима от застрахователя, на базата на такса, дължима от ползвателя на застрахователни услуги, или на базата на комбинация от възнаграждения. Разпространителите на застрахователни продукти са задължени да извършват проверка за потребностите и изискванията на ползвателите на застрахователни услуги, както и да предлагат само застрахователни продукти, които съответстват на тях.
  Доразвити са разпоредби и в областта на пакетните продажби, като изрично е формулирано задължението разпространителят на застрахователни продукти, който предлага застраховка в пакет с друга стока или услуга, да предлага възможност за закупуване на стоката или услугата самостоятелно.
  В съответствие с правилата на Директива (ЕС) 2016/97 е предвидено задължение за предоставяне на стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт при сключване на застраховки по общо застраховане. Документът следва да е самостоятелен(отделен) документ, изписан на ясен и разбираем език, удобен за четене и да предоставя кратко разяснение на основните характеристики на застрахователния продукт.
  Законопроектът урежда хипотезите и условията за по-широкото използване на дигиталните средства за комуникация в процеса по разпространение на застрахователни продукти, като се гарантира интересът на ползвателите на застрахователни услуги да я получат безплатно и по традиционния начин на хартия.
  Уредбата на предлагането на инвестиционни застрахователни продукти е подобрена. Тя е допълнена със задължението за предоставяне на информация пред ползвателя на застрахователни услуги, и едновременно с това ограничава разпространителите на застрахователни услуги да получават такси, комисионни или други облаги (наричани най-общо стимули) във връзка с разпространение на инвестиционни продукти, които могат да създадат конфликт на интереси и да доведат до неспазване на задълженията им да действат честно, коректно и професионално в съответствие с интересите на ползвателите на застрахователни услуги.
  В областта на инвестиционните застрахователни продукти е доразвита уредбата за уместно преценяване на съответния застрахователен продукт с целите и интересите на ползвателя на застрахователни услуги.
  Със законопроекта се допълват кореспондиращите надзорни правомощия на Комисията за финансов надзор.
  Във връзка със Съобщение на Европейската комисия относно корекция с цел отчитане на инфлацията на минималните суми, предвидени в Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка,е предложено увеличение на минималните размери на застрахователната сума по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от 10 000 000 лв. на 10 420 000 лв. - за имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт, и от 2 000 000 лв. на 2 100 000 лв. - за вреди, причинени на имущество.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 13 гласа „за”, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №802-01-40, внесен от Министерския съвет на 11.10.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума