Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
25/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за личната помощ, №854-01-62, внесен от н.п. Пламен Христов и група народни представители на 02.07.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за личната помощ, №854-01-62, внесен от н.п. Пламен Христов и група народни представители на 02.07.2018 г.

  На заседание, проведено на 25октомври2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за личната помощ, №854-01-62, внесен от н.п. Пламен Христов и група народни представители на 02.07.2018 г.

  Законопроектът беше представен от г-жа Дора Христова – народен представител от ПГ „Воля“.

  Настоящата нормативна уредба на социалните услуги „Личен и Социален асистент" не може да отговори на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която Република България ратифицира на 26.01.2012 г.
  Предложеният законопроект има за цел чрез осигуряване на адекватна лична помощ да се подпомогнат хората с увреждания да упражнят основните си права, да водят независим живот, да имат свободен достъп до различни услуги и дейности.
  Проектът предлага механизъм за предоставяне на лична помощ, който да осигури нейната устойчивост и финансиране, основаващи се на индивидуална оценка на потребностите, както и на единни критерии за включване в този механизъм. Чрез него се дава възможност на потребителите на личен асистент да избират кой да е той, както и да определят кога и как ще бъде предоставена тази услуга.
  Регламентирани са също така органите за предоставяне на лична помощ с подробно описани правомощия по прилагане на механизма, включени са и разпоредби, регламентираща контрол по прилагане на закона, отчитане на изразходваните суми и средства, както и подпомаганите лица. Предвижда се и задължение за анализ и оценка на постигнатите цели при предоставяне на личната помощ.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 21 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за личната помощ, №854-01-62, внесен от н.п. Пламен Христов и група народни представители на 02.07.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума