Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
06/12/2018 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 802-01-52, внесен от Министерския съвет на 20.11.2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 802-01-52, внесен от Министерския съвет на 20.11.2018 г.


  На заседание, проведено на 6 декември 2018 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите - Росица Велкова - зам. министър и Стефан Белчев - директор на дирекция „Методология на контролa и вътрешен одит“.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-жа Росица Велкова.
  Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор се цели усъвършенстване на законодателството в сферата на финансовото управление и контрол в публичния сектор и прецизиране на разпоредби на закона с цел отстраняване на неясноти и премахване на неприложими и дублирани текстове.
  Предлага се промяна в чл. 2 от закона, като в обхвата му се включват търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, както и търговските дружества, чиито капитал е изцяло тяхна собственост.
  Предлага се към общите цели на контрола, изложени в чл. 5 от закона да се добави предотвратяване и разкриване на измами и нередности, както и предприемане на последващи действия.
  Прецизира се чл. 7 от закона относно управленската отговорност на ръководителите на организациите в публичния сектор, с оглед избягване на преповтаряне на разпоредби, които са развити в отделните елементи на системата за вътрешен контрол.
  Допълва се разпоредбата на чл. 8 от закона относно предоставянето на информация на министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.
  Прецизира се уредбата на контролните дейности.
  Предлага се редът и начинът за осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност да се определят от ръководителите на организациите, въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите.
  Въвежда се дефиниция за предварителен контрол за законосъобразност, която включва и възможните субекти, извършващи този вид контрол.
  Предлага се като задължителна контролна дейност да се извършват „последващи оценки на изпълнението“, насочени към откриване на възможни грешки и нередности на приключил процес, договор или стопанска операция.
  Предвижда се ръководителите на организации да осигурят въвеждането и прилагането на процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори, който е важен за точното им изпълнение, особено при ангажименти с по-дълъг срок на изпълнение.
  Относно мониторинга на финансовото управление и контрол се предвижда своевременно да се предоставя информация за установени слабости и пропуски пред лицата, отговорни за предприемане на коригиращи действия.
  Предлага се разширяване обхвата на организациите от публичния сектор, в които се извършва системно наблюдение от министъра на финансите по прилагането на закона и издадените въз основа на него актове
  Отменя се глава четвърта „а“ „Превантивен финансов контрол“, тъй като функцията по превантивен финансов контрол се дублира с идентични функции в организациите от публичния сектор и механизмът чрез назначаване на финансови квестори не е прилаган повече от 8 години в нито една от организациите в обхвата на закона.
  В заключителните разпоредби към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол се предлагат изменения в Закона за вътрешния одит в публичния сектор:
  Прецизира се разпоредбата за създаване на одитни комитети в организациите, в които има изградено звено за вътрешен одит, като се допълва, че тя не се отнася за предприятия от обществен интерес по смисъла на Закона за счетоводството, с цел избягване на колизия с относимите разпоредби в Закона за независимия финансов одит.
  Допълват се функциите на одитния комитет, който следва да разглежда и да приема с решение и доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол.
  Поставят се допълнителни изисквания при назначаване на вътрешни одитори.
  Разширява се обхвата на организациите от публичния сектор, в които се извършва системно наблюдение от министъра на финансите по прилагането на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и издадените въз основа на него актове.
  С предложения законопроект се цели оптимизиране на вътрешния контрол и повишаване на ефективността при разходване на публичните средства в организациите от публичния сектор в съответствие с добрите практики в тази област на другите държави - членки на ЕС, и не се налага необходимост от осигуряване на допълнителни финансови и други средства.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията изразиха принципна подкрепа за законопроекта.
  Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: „За”- 16 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 802-01-52, внесен от Министерския съвет на 20.11.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума