Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
24/01/2019 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО), подписан на 4 октомври 2018 г., № 902-02-2, внесен от Министерския съвет на 14.01.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО), подписан на 4 октомври 2018 г., № 902-02-2, внесен от Министерския съвет на 14.01.2019 г.
  На редовно заседание, проведено на 24 януари 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО), подписан на 4 октомври 2018 г., № 902-02-2, внесен от Министерския съвет на 14.01.2019 г.
  Законопроектът беше представен от г-н Атанас Запрянов – зам. - министър на отбраната.
  На 3 октомври 2018 г. Министерският съвет одобрява като основа за водене на преговори проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения (участниците) относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (многонационална програма). Меморандумът е подписан от българска страна на 4 октомври 2018 г.
  Целта на настоящия Меморандум за разбирателство е да се установи обща рамка между участниците за създаването и функционирането на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции. Документът подробно описва целите на многонационалната програма и базовата структура, включваща обхват, организация и финансовите задължения.
  Функционирането на програмата е основано на принципите на пропорционалност на участието на страните и възможността за извършване на подбор на техните национални представители.  Предвид обстоятелството, че меморандумът съдържа финансови задължения за държавата и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира меморандума със закон.
  След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: С 19 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО), подписан на 4 октомври 2018 г., № 902-02-2, внесен от Министерския съвет на 14.01.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
  ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума