Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
23/11/2017

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по бюджет и финанси


  П Р О Т О К О Л
  № 21


  На 23 ноември 2017 г. се проведе редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г., № 702-01-39/30.10.2017 г. – второ гласуване.
  2. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., № 702-01-40/30.10.2017 г. – второ гласуване.
  3. Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2018г., № 702-01-38/30.10.2017 г. – второ гласуване.

  Списък на присъствалите народни представители – членове на Комисията по бюджет и финанси, и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова.

  * * *

  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, имаме кворум.
  Предлагам да започнем днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.
  Предложението за дневния ред е:
  1. Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г., № 702-01-39/30.10.2017 г. – второ гласуване.
  2. Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., № 702-01-40/30.10.2017 г. – второ гласуване.
  3. Законопроект за Държавния бюджет на Република България за 2018 г., № 702-01-38/30.10.2017 г. – второ гласуване.
  Гласуваме дневния ред.
  Против и въздържали се няма.
  Дневният ред е приет.
  При нас за второто гласуване са: представители на Министерството на финансите – госпожа Росица Желева – заместник министър с екипа; от Министерството на труда и социалната политика – заместник-министър Лазаров; от НОИ – управителят – господин Иванов; от Министерството на здравеопазването – госпожа Жени Начева – заместник-министър; тук са представители на КНСБ, начело с господин Пламен Димитров; главният секретар на „Подкрепа“ – госпожа Ваня Григорова е тук също. Вероятно има и други гости, но това са гостите, които очаквам да участват в дискусията.
  Ще помоля преди да преминем, за да не гласуваме някакъв регламент да сме по-стегнати в изказванията си и по-кратки – с няколко изречения, за да можем да вървим по-бързо напред, защото имаме много работа.
  Ако поставим регламент ще бъде някакво ограничение, което мисля, че не е редно да се прави.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 г., № 702-01-39/30.10.2017 г. – второ гласуване.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
  Гласуваме наименованието на Закона.
  Против – няма, въздържали се – няма.
  Наименованието е прието.
  По чл. 1 има предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хасан Адемов, Йордан Цонев, Ерол Мехмед, Адлен Шевкед, Нигяр Джафер, Ахмед Ахмедов и Велислава Кръстева.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Има предложение на народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Драгомир Стойнев, Радослав Стойчев, Георги Йорданов, Веска Ненчева, Валентина Найденова, Александър Симов, Николай Пенев, Валентин Ламбев, Петър Кънев, Румен Георгиев, Светла Бъчварова-Пиралкова, Иван Иванов, Донка Симеонова, Ирена Атанасова, Валери Жаблянов, Славчо Велков, Йордан Младенов, Дора Янкова, Филип Попов, Нона Йотова, Илиян Тимчев, Николай Иванов, Любомир Бонев, Атанас Костадинов, Георги Михайлов, Николай Бошкилов, Крум Костадинов Зарков, Николай Цонков, Стефан Бурджев, Весела Лечева, Спас Панчев, Димитър Величков Георгиев, Кристиан Вигенин, Димитър Данчев, Георги Свиленски, Антон Кутев, Анелия Клисарова, Иван Иванов, Александър Паунов, Иван Ченчев и Жельо Бойчев.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 1
  Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което работната група не подкрепя.
  За – 2, против – няма, въздържали се – останалите.
  Текстът не е приет.
  Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група, което работната група не подкрепя.
  Гласуваме предложението.
  За – 7, против – няма, въздържали се – останалите.
  Текстът не е приет.
  Гласуваме предложението на текста на вносителя за чл. 1.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 9.
  Текстът на вносителя е приет.
  По чл. 2 има предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители.
  Също не е подкрепено предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители.
  За – 2, против – няма, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, против – няма, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 2.
  За – 12, против – няма, въздържали се – останалите.
  Текстът на вносителя е приет.
  По чл. 3 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.
  Предложението не е подкрепено.
  Работната група подкрепя текста на вносителя.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, против – няма, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 3.
  За – 12, против – няма, въздържали се – останалите.
  Предложението на вносителя е прието.
  Член 4 е по вносител.
  Гласуваме чл. 4 по вносител.
  За – 12, против – няма, въздържали се – останалите.
  Член 4 по вносител е приет.
  Член 5 е по вносител.
  Гласуваме чл. 5 по вносител.
  За – 12, против – няма, въздържали се – останалите.
  Член 5 по вносител е приет.
  По чл. 6 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители, което работната група не подкрепя.
  Работната група подкрепя текста на вносителя.
  Гласуваме предложението на госпожа Нинова.
  За – 7, против – няма, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 6.
  За – 12, против – 7, въздържали се – 2.
  Текстът на вносителя е приет.
  По чл. 7 има предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено.
  Има предложение на Корнелия Нинова и група, което не е подкрепено и текста на вносителя за чл. 7, който е подкрепен.
  Гласуваме предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители.
  За – 2, против – няма, въздържа ли се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, против – няма, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 7.
  За – 12, против – останалите.
  Предложението на вносителя за чл. 7 е прието.
  По чл. 8 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не е подкрепено.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова.
  За – 7, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 8.
  За – 12, против – останалите.
  Текстът на вносителя а приет.
  По чл. 9 има предложение на народния представител Мустафа Карадайъ, което не е подкрепено.
  Има предложение на народните представители Георги Гьоков и Светла Бъчварова – не е подкрепено.
  Има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – не е подкрепено.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
  Изказвания?
  Госпожо Бъчварова, заповядайте.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
  Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложението е за минималните осигурителни прагове на земеделските стопани. Според нас стъпката 480 лв. е непосилна и невъзможна да бъде през 2018 г., поета като ангажимент от земеделските стопани. Нашето предложение е да има увеличение наистина, но то да е с 30 лв., тоест 330. Доста аргументи по време на първо четене на Законопроекта се предоставиха. Смятам, че в тази посока има основание да бъде преразгледано това предложение.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Други изказвания?
  Господин Кичиков.
  СЕРГЕЙ КИЧИКОВ: Ние от Движението за права и свободи също поддържаме същата теза и искаме да остане 330 лв. Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: И аз ще се изкажа, ако ми позволите.
  Съгласна съм, че стъпката е много голяма, но не бива да забравяме, че земеделските производители на практика внасят осигуровки, които не могат да осигурят получаването и на минималната им пенсия. На практика от вноските на останалите работещи, които се осигуряват на минималния най-малко осигурителен доход, се допълва и тяхната пенсия. Това в рамките на бюджета на НОИ е около 36 милиона годишно. Сумата наистина не е фрапираща, като имаме предвид, че 4 милиарда идват трансфер, който изобщо не покрива приходите на пенсионната система, но трябва да си зададем сега и въпроса защо толкова голяма стъпка се предлага сега и защо толкова години ние не предприехме по-малки стъпки.
  Аз предлагам един компромисен вариант – да направим стъпката малко по-голяма следващата година отново, за да може постепенно в рамките на няколко години да достигнем поне до минималния осигурителен доход, поради което аз правя предложение за 360 лв. по реда на чл. 83 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. (Реплики.)
  Направих предложение от 480 сумата да стане 360 лв.
  Други желаещи за изказване?
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Извинявам се, но ние правихме доста точни разчети, все пак това са малки средни земеделски стопани, които нямат възможност – едва ли не децата трябва да им плащат осигуровките на фона на това, което получават. Триста и петдесет.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Триста и петдесет, окей. (Шум и реплики.)
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Да гласуваме точките поотделно.
  Има ли други изказвания по този член?
  Заповядайте. Госпожа Асиа Гонева – КНСБ.
  АСИА ГОНЕВА (КНСБ): Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, помолих да взема думата като член на Надзорния съвет и в момента негов председател. Този пазарлък е точната дума, който се води сега, се води в последните не знам колко вече години. Тази бомба със закъснител, която цъка непрекъснато за заетите в този отрасъл, ако продължаваме по този начин да я движим напред, никога няма да дадем достойна защита на тези хора. Ние опитваме в последните няколко години да привлечем на наша страна Министерството на земеделието, с което заедно да потърсим, ако това, което Вие казвате, госпожо Бъчварова, е вярно, аз вярвам, че Вие говорите верни неща, че те имат трудно такива възможности, но в крайна сметка има толкова фондове, които отиват в тази посока. Защо не направим нещо така, че да имат възможност тези хора да се осигуряват така, че след това, първо, да не изкривяват солидарността и второ, да не генерираме бедност и с пенсиите и защитата, която им даваме.
  Апелирам да направим така, че да опитаме дали пък наистина не могат тези хора върху 480 лв. да се осигуряват, защото те избират обхвата. Не мисля, че е чак толкова непосилно.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Преминаваме към гласуване.
  Заповядайте за дуплика.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Вижте, около 100 хиляди са тези земеделски стопани, за които говорим. Те са регистрирани в момента и си плащат осигуровките на базата на това получават и субсидии за 10-15 дка нищожни. Те ще излязат въобще от регистрацията. Няма да получават субсидии, няма да си плащат и никакви осигуровки и това ще стане факт още следващата година при 480 лв. Тук мога да Ви кажа, че повече от 35 – 40 хиляди земеделски стопани няма да се регистрират към края на месец февруари. Гарантирам Ви го!
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Приемаме предложението на господин Търновалийски. Смятам, че никой няма против да гласуваме точките поотделно.
  Гласуваме предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители и предложението на Георги Гьоков и Светла Бъчварова, което е идентично, а именно минималният месечен размер от 480 лв. да стане 330 лв.
  За – 9, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на госпожа Бъчварова, направено по реда на чл. 83 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – числото 480 да се замени с 350.
  Против – няма, въздържали се – няма.
  Предложението е прието.
  Аз оттеглям моето предложение, което става безсмислено при тази ситуация.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група – 2 600 да стане 3 300.
  За – 9, против – няма, въздържали се – 12.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 9.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Текстът на вносителя за чл. 9 е приет.
  Член 10 е по вносител.
  Гласуваме чл. 10 по вносител.
  Всички са „за“.
  Член 10 по вносител е приет.
  По чл. 11 има предложение на народния представител Мустафа Карадайъ, което работната група не е подкрепила.
  Има ли изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Мустафа Карадайъ и група.
  За – 2, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 11.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Член 11 е приет.
  По чл. 12 има предложение на народния представител Георги Гьоков и Светла Бъчварова, 9 лв. да се заменят с 12 лв. и да се премахне максималният размер за обезщетението, което предлага вносителят на 74 и 29.
  Има предложение на Корнелия Нинова, също 9 да се замени с 12, което не е подкрепено.
  Има ли изказвания? Няма.
  Първо, гласуваме предложението на Георги Гьоков и Светла Бъчварова.
  За – 10, против – няма, въздържали се – 11.
  Предложението не е прието.
  Предложение на Корнелия Нинова и група, защото то е малко различно. (Реплика.) Не, не е на половината, просто таванът е друг, но това е дебат, който ще си го водим в зала. Няма тук да си губим времето. Тук е без тавана, той остава тук.
  Гласуваме това предложение.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 12.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Предложението на вносителя за чл. 12 е прието.
  По чл. 13 има предложение на Корнелия Нинова и група, числото 380 се заменя с 510, което не е подкрепено.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова.
  За – 10, против – 11.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 13.
  За – 12, против – 9, въздържал се – 1.
  Предложението е прието.
  Член 14 и чл. 15 по вносител, гласуваме.
  За – всички.
  Текстовете на вносителя за чл. 14 и 15 е приет.
  По чл. 16 има предложение на Георги Гьоков и Светла Бъчварова, което не е подкрепено.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме неподкрепеното предложение на господин Гьоков и госпожа Бъчварова.
  За – 9, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 16.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Текстът на вносителя е приет.
  По чл. 17 и чл. 18, наименованието на „Преходни и заключителни разпоредби“, и § 1 до тук.
  Гласуваме анблок докладваните членове и наименованието на подразделението.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Тестовете на вносителя са приети.
  Гласуваме § 2 по вносител.
  За – 12, против – няма, въздържали се – останалите.
  Тестът на вносителя е приет.
  Има предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители за нов параграф.
  Работната група не подкрепя предложението.
  По § 3 има предложения на господин Карадайъ и група, на госпожа Клисурска-Жекова и господин Гьоков и Светла Бъчварова, както и на госпожа Корнелия Нинова и група народни представители.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложенията едно по едно.
  Който е „за“ предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители, моля да гласува.
  За – 2, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Надя Клисурска.
  За – 7, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Георги Гьоков и Светла Бъчварова.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 9, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Работната група за изменение в § 3.
  За – 12, против – 7, въздържали се – 2.
  Предложението на работната група е прието.
  Гласуваме окончателната редакция на текста на вносителя за § 3 в едно с приетото току-що предложение на Работната група.
  За – 12, против – 7, въздържали се – 2.
  Текстът на вносителя е приет.
  Параграфи 4, 5, 6, 7 и 8 по вносител.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 3, т. 35.
  Гласуваме предложението на работната група за всички докладвани параграфи.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Параграфите са приети.
  Имаме Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, 4 и 5.
  Гласуваме анблок Приложенията от 1 до 5 включително.
  За – 12, останалите се въздържат.
  Приложенията също са приети и с това целият Законопроект.
  Заповядайте, господин Главчев.
  ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Оттук нататък упълномощавам госпожа Стоянова да гласува от мое име, както намери за добре.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря на колегите и на гостите, които бяха представители на НОИ и на Министерството на труда и социалната политика.

  Продължаваме с втора точка:
  ДОКЛАД ПО ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2018 Г.
  „Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.“
  Гласуваме наименованието на Закона.
  За – всички, против и въздържали се – няма.
  Наименованието е прието.
  По чл. 1 има предложение на народния представител Георги Йорданов и група народни представители, което работната група не подкрепя.
  Има предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което работната група не подкрепя.
  Има предложение на народния представител Даниела Дариткова, подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 1 по вносител.
  Има ли изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на народния представител Георги Йорданов и група народни представители.
  За – 7, въздържали се – останалите..
  Предложението не е прието.
  Предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители.
  За – 2, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме окончателната редакция на работната група за текста на вносителя, заедно с предложението на госпожа Дариткова.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Текстът е приет.
  Член 2 и чл. 3 са по вносител.
  Гласуваме анблок двата члена.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Членовете са приети.
  По чл. 4 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 4.
  Подлагам на гласуване редакцията на работната група за чл. 4.
  За – 12, против – няма, въздържали се – останалите.
  Член 4 е приет.
  „Преходни и заключителни разпоредби“ – наименование на подразделението и § 1.
  Гласуваме анблок наименованието и § 1.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Параграф 1 и наименованието са приети.
  По § 2 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, подкрепено от работната група.
  Гласуваме текста на работната група, която по принцип подкрепя текста на вносителя и е отразила предложението на госпожа Дариткова.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Текстът е приет.
  Параграфи 3, 4 и 5.
  Гласуваме анблок параграфи 3, 4 и 5.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Параграфите са приети.
  По § 6 има предложение на народния представител Мустафа Карадайъ, което работната група не подкрепя.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 6.
  Имате думата за изказвания.
  АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Искам да направя процедурно предложение. На основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание § 6 да се измени по следния начин и допълни:
  „1. Допълнителният текст да стане „ал.1“
  2. Да се създаде ал. 2, която гласи:
  „(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за генерични лекарствени продукти и за лекарствените продукти по чл. 29 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Това е за уточняване, защото така, както е направен текстът вероятно може някой да го изтълкува, че включва и генериците – нали така?
  Има ли други изказвания? Няма.
  Първо, гласуваме предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – § 6 да отпадне.
  За – 10, против – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението, което направи преди малко колегата Иванов.
  За – 11, въздържали се – останалите.
  Текстът е приет.
  Гласуваме текста на вносителя, допълнен с текста на народния представител Иванов.
  За – 11, въздържали се – останалите.
  Текстът е приет.
  Параграфи 7, 8, 9.
  Анблок гласуваме параграфите.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Параграфите са приети.
  По § 10 има предложение на народния представител Георги Йорданов и група народни представители, което не е подкрепено
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме неподкрепеното предложение.
  За – 7, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за § 10.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Текстът на вносителя за § 10 е приет.
  По § 11 има предложение на Георги Йорданов и група, което не е подкрепено.
  Има предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено.
  Има предложение на Даниела Дариткова, което е подкрепено.
  Има редакция на работната група по текста на вносителя и подкрепеното предложение.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на народния представител Георги Йорданов и група народни представители.
  За – 7, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители.
  За – 9, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме окончателната редакция на § 11.
  За – 12, против – останалите.
  Параграф 11 в редакцията на Комисията сега е приет.
  По § 12 има предложение на народния представител Мустафа Карадайъ, което не е подкрепено.
  Има предложение на народния представител Даниела Дариткова, което е подкрепено.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12 с нова редакция.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на народния представител Карадайъ и група народни представители.
  За – 2, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме окончателната редакция на § 12 по работната група.
  За 12, въздържали се – останалите.
  Параграф 12 е приет.
  Гласуваме анблок § 13 и 14 по вносител.
  АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Имам процедурно предложение.
  Госпожо Председател, по § 14 на основание чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя следното предложение: в § 14 накрая да се добави „с изключение на § 12, т. 5 относно чл. 45, ал. 2, който влиза в сила от деня на обнародването на Закона в „Държавен вестник“.“
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: В такъв случай, първо, гласуваме § 13 по вносител.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Параграф 13 по вносител е приет.
  Гласуваме предложението, направено от народния представител Иванов за § 14.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Гласуваме окончателната редакция на § 14 по вносител, заедно с направеното и гласувано току-що предложение на колегата Иванов.
  За – 12, въздържали се – останалите.
  Параграф 14 е приет и с това приехме и Законопроекта.
  Тук няма приложения, нали? Благодаря.
  РЕПЛИКА: госпожо Председател, тъй като ще ми се наложи по време на четене на бюджета да изляза за друга Комисия, делегирам гласа си на Вас.

  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Продължаваме с трета точка:
  ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г., № 702-01-38.
  „Закон за държавния бюджет на Република България“.
  Гласуваме наименованието на Закона.
  Всички са „за“.
  Наименованието е прието с единодушие.
  По чл. 1 има предложение на народния представител Васил Антонов, което не е подкрепено.
  Има предложение на народния представител Юлиан Ангелов и група народни представители.
  Работната група не подкрепя предложението за увеличение на субсидиите и други текущи трансфери на Македонския научен институт.
  Предлагаме намаление с 30 хил. лв. на разходите по чл. 1, ал. 2, т. II. Разходи, т. 2 „Капиталови разходи“ и т. 2.1 „Придобиване на дълготрайни материални активи“. Предлагаме „вътрешно компенсиране“, а не „допълнително“.
  Има предложение на Юлиан Ангелов и група народни представители, което не е подкрепено от работната група.
  Има предложение на Валентина Найденова и група народни представители, което не е подкрепено.
  Има предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено.
  Има предложение на Валентина Найденова и Милко Недялков – не е подкрепено.
  Има предложение на Дора Янкова – не е подкрепено.
  Има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – не е подкрепено.
  Има предложение на Менда Стоянова е подкрепено.
  Второ предложение на Менда Стоянова – и то е подкрепено.
  Трето предложение на Менда Стоянова – и то е подкрепено.
  Има предложение на Даниела Дариткова, което не е подкрепено, но работната група предлага това увеличение, което предлага госпожа Дариткова да стане с вътрешно компенсирани промени по бюджета на Министерството на здравеопазването, като съответно тази промяна ще намери отношение и в чл. 1.
  Има предложение на госпожа Весела Лечева – неподкрепено от работната група.
  Имате думата за изказвания.
  Има ли от народните представители за изказване? Ако няма, да дадем думата на гостите.
  Заповядайте, госпожо Григорова.
  ВАНЯ ГРИГОРОВА (Подкрепа): Знаете, че КТ „Подкрепа“ участва в една гражданска инициатива за необлагаем минимум, инициативата беше изпратила в срок предложенията, но предложението не може да бъде намерено на сайта на Народното събрание. Най-вероятно в поредицата такива промени и предложения, които са направени, някой е пропуснал да го направи. Моля Ви да получим възможност да представим това предложение пред народните представители.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Търновалийски.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаеми гости! Член 1 е най-важен, защото приемайки него, оттам нататък всички други предложения и изказвания ще бъдат само за протокола.
  Ние сме направили нашето предложение, няма да влизам в детайли. Искам ясно и категорично да заявя нашето несъгласие с предложените за поредна година подценени приходи и за поредна година надценени разходи.
  Ние предлагаме да бъдат увеличени приходите с 1 млрд. 373 млн., със съответните пера, по които има такава възможност. Мотивирали сме предложението си с възможност за повишаване на събираемостта, с промените в Закона за акцизите и данъчните складове, където странно от увеличението на акциза от 168 лв. на 1000 къса на 177, се залага увеличение едва с 90 милиона. Възможностите са много по-големи – увеличено потребление, очаквано по-високо от това, което се предвижда, което също ще повлияе на приходите, инфлацията, която предвиждат от Министерството на финансите – 1,4. Ние смятаме, че тя ще бъде доста по-висока и това също влияе сериозно на приходите, както и предвиждаме по-висок размер на брутния вътрешен продукт, който също влияе върху приходите.
  По отношение на разходите – отново са надценени. Отново имаме неясните за какво капиталови разходи в размер на 2 млрд. 369 млн. лв. Крайно време е, това за поредна година се случва Министерството на финансите, вносителите да дават разчет за какво ще бъдат изхарчени тези капиталови разходи. Всяка година те остават в размера почти, в който са гласувани. Предполагам, че и тази година няма да имаме особен успех в това отношение. Многократно всяка година заявяваме, че това има влияние върху развитието на страната, върху българската икономика. Това са едни „мъртви пари“, които не се използват там, за където са гласувани и са предвидени, а се използват медийно да показват управляващите колко добре се справят с изпълнението на бюджета и цяла година да се повтаря едно и също – как има излишък и колко добре финансово стои страната, но това – точно обратното – влияе негативно. Даже по-нататък колежката Найденова е предложила един нов параграф последен специално за здравеопазването, но това трябва да го има, където му е систематичното място и ще го предложа. За всички капиталови разходи да има такова Приложение 11, за да е ясно къде се харчат и къде предвиждат управляващите да се харчи този огромен публичен ресурс.
  Имаме разбивка на нашите предложения по съответните пера на § 1 – и по разходите, и по приходите. Няма да влизам в подробности. Ние в зала ще ги мотивираме по-ясно. Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Търновалийски.
  Заповядайте, господин Гечев.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Искам да обърна внимание на присъстващите като аргумент, който е изключително важен и предполагам, че ще бъде използван от нашите колеги и от профсъюзните организации следният макроикономически извод. Вижте, ние предлагаме този 1 млрд. и 300 млн. лв. повече, които имат реален източник и да бъдат включени в бюджета.
  Например – обърнете внимание, че 11% от брутния вътрешен продукт са приходите от ДДС в периода 2003 – 2009 г. Направихме си този труд.
  От 2010 г. колегите управляващи свалят приходите от ДДС в брутния вътрешен продукт на 8,9%, а през 2017 г. 9,3% от брутния вътрешен продукт. Това е 1,7%, което прави при 100 милиарда даже повече от това, което сме предвидили, само от приходите от ДДС. Значи тук много се разминаваме?! Големи успехи в контрабандата, подобрения, променяхме Закони в ДДС и други, и накрая това е показателят. Какъв дял от брутния вътрешен продукт се прибира? (Реплики.)
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Да, беше малко по-висок процентът на ДДС. Нека да не влизаме в подробности.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Това са фактите.
  В сравнение със средните показатели на Европейския съюз какъв е делът на приходите от ДДС – също е по-малък.
  Освен това – цитирам от онзи ден изследване на ЕВРОСТАТ, където казват, че несъбраният ДДС в България е, цитирам: „1 млрд. 052 млн. евро“ Това прави над два милиарда. Тоест това, което ние предлагаме е този милиард и три десети, което е под числата за които говоря, е реалистичен. Не е някаква политическа прищявка. Правителството има резерви и ако обичат да се повдигне летвата съобразно европейските стандарти и това, което България е постигала в предходни периоди, и да увеличи приходите, което ще ни позволи в дискусиите, които водим по отделните пера нататък, да можем да потвърждаваме това, което искаме.
  Освен това, както виждате, това покрива и намалението на данъците върху доходите на физически лица от въвеждането на прогресивно-данъчно облагане и по-скоро освобождаване на най-бедните българи от данъци.
  Вижте, колеги, не знам колко пъти ще отлагаме този въпрос, но ние сме единствената страна в Европейския съюз и в Европа, в която най-бедните не са освободени от данъци. Не знам дали трябва да се гордеем с това?
  Завършвам, госпожо Председател, с това, което спомена и колегата за капиталовите разходи. Аз Ви обещавам, тук ще има специално питане към господин Горанов, как я мисли той тая работа?
  Трета година той ни вкарва тука два милиарда и нещо, които той не харчи, а отчита като бюджетен излишък, и някои от журналистите примигват и гледат как България имала бюджетен излишък. Какъв излишък има? Той е нарушил Закона за бюджета. Министърът на финансите не е похарчил два милиарда и нещо? Къде са ни изтребителите и фрегатите – милиард и триста милиона тука гласувахме – няма ги? (Реплика.) Не може ли да съберем двете числа и да извадим, защото какво гласуваме в момента? За трети път капиталови разходи два милиарда и нещо – какво? Скрити пари в бюджета? Ще питаме министъра на финансите – да се отбележи тук от Министерството на финансите – на всеки три месеца ще го питам в парламента – къде са парите за капиталови разходи. Да отчита всеки три месеца! Този номер за трета година – да лишава икономиката от два милиарда и нещо просто няма да стане. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Други изказвания?
  ПЛАМЕН ДИМИТРОВ (КНСБ): Благодаря, госпожо Стоянова.
  Съвсем накратко –народните представители имат нашата позиция по всички бюджети. Само ще се изкажа може би по още едно, което е важно според нас да поясним като предложение на народен представител по-нататък в хода на бюджета.
  Ние оценяваме позитивно очакваното увеличение на приходите за 2018 г. с около три милиарда и половина в повече от настоящата. Естествено, тук, дали преразпределителната роля на бюджета в размерите, които всъщност я постигаме след като не изпълняваме разходната част около 35% през тази година всъщност при нулевото бюджетно салдо, което се постига и малко по-високото за следващата година. За нас винаги е било притеснение – тоест смятаме, че трябва да бъде ръста в тези проценти, които са били в предходните години, около 40% – 2015 г.; 37% и нещо – 2016 г. Говоря като разходи вече. Това, очевидно е предмет на бюджетната философия, която не е в рамките на настоящия проектобюджет.
  С това, с което ще завърша, всъщност това е кратка интервенция, е, че ние приветстваме увеличението на разходите за персонал и за заплати. То е в размер на около 550 млн. лв. разходи за персонал, цитират се други числа – искам да сме коректни спрямо очакваното изпълнение, както е дал финансовият министър. Само разходите за заплати всъщност са 493 милиона в повече заложени спрямо очакваното изпълнение за 2017 г., което е доста повече от миналата година, но бързам веднага да кажа, че са констатирани в два сектора, което за нас за първия е окей – естествено за образованието, и разходите за заплати в сектор „Сигурност“, но останалите, които остават за всички останали сектори са само 90 милиона от тези 546 милиона в повече за персонал и затова в много сектори ще видите, че ние успяваме да постигнем очакваните увеличения, които хората отдавна чакаха в много от министерствата и ведомствата.
  Надяваме се, че в тези предложения, които тук правите – току-що гласуваното предложение на д-р Дариткова за тези 8 млн. 100 хил. лв., за да подкрепим Министерството на здравето, макар и чрез компенсаторни вътрешни размествания на разходите и очакваното подобно действие за Министерството на земеделието малко по-късно, надявам се да бъде подкрепено също, за да могат наистина тези агенции и тези второстепенни разпоредители, които останаха без никакво увеличение, да получат някакъв шанс за мръдване на заплатите и наистина всички да имат някаква увереност, че тази политика за увеличение на доходите следва през следващата и по-следващата година още по-устойчиво и по-уверено. Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
  В такъв случай преминаваме към гласуване.
  Започваме с предложението на народния представител Васил Антонов, което не е подкрепено от работната група.
  За – 7, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Юлиан Ангелов, което всъщност е подкрепено по принцип, защото работната група предлага друг източник, така че него го няма да го оттегли – трябва да го гласуваме с неговия източник. (Реплика.)
  Няма как да го оттегли.
  За – 10, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието в този му вид, но имайте предвид, че работната група има друго предложение, което по същество е същото. Мисля, че беше редно той да го оттегли.
  Гласуваме предложението на Юлиан Ангелов, това е другото му предложение за два милиона на Държавна агенция на българите в чужбина.
  За – 10, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Валентина Найденова – неподкрепено.
  За – 7, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители.
  За – 2, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Валентина Найденова и Милко Недялков.
  За – 7, въздържали се – останалите.
  Предложението не е подкрепено.
  Гласуваме предложение на Дора Янкова.
  За – 7, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и Георги Гьоков.
  За – 7, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на госпожа Дариткова. Тя не го оттегли, надявам се да го оттегли в залата, защото то по същество е подкрепено.
  Ние се въздържаме, Вие се въздържате и то не е прието.
  Гласуваме предложението на госпожа Весела Лечева, което също не е подкрепено.
  За – 7, въздържали се – останалите.
  Предложението не е прието.
  Сега гласуваме окончателната редакция на чл. 1 по вносител.
  Гласуваме текста на работната група по чл. 1, който представлява всъщност текст по вносител, с подкрепените предложения на Менда Стоянова и предложенията на работната група, които изчетох.
  За – 13, против – останалите.
  Член 1 е приет.
  По чл. 2 има предложение на народните представители Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев – неподкрепено.
  Има предложение на Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев – също неподкрепено.
  Предложение на Менда Стоянова – подкрепено.
  Предложение на Пенчо Милков, Крум Зарков, Филип Попов, Явор Божанков – неподкрепено.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Кирилов, Димитров и Митев.
  За – няма, всички се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме второто предложение на Кирилов, Димитров и Митев.
  За – няма, всички се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Пенчо Милков, Крум Зарков и група народни представители – неподкрепено.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме по принцип текста на вносителя и предлаганата от работната група редакция на чл. 2.
  За – 13, останалите са против.
  РЕПЛИКА: Може ли, извинете, една процедура? Налага ми се да отида да представя един Законопроект в съседната Комисия. Гласът си го прехвърлям на Николай Александров.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Член 3 по вносител.
  Член 4 по вносител.
  Гласуваме двата члена по вносител анблок.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Текстовете са приети.
  Член 5 – Бюджетът на Администрацията на президента.
  Има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Сега гласуваме чл. 5 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Ако не го гласуваме и ние, какво ще правим с бюджета на президента, като се въздържате? Ние се грижим за него, не Вие, така излиза. (Реплика от народния представител Георги Търновалийски.)
  Не е вярно, увеличен е. Недейте така да говорите, и то не малко е увеличен, между другото. Ако трябва да бъда откровена, с 650 хиляди е увеличен бюджетът на президента. Вие искате и още отгоре, пък отгоре на всичко се въздържате.
  По чл. 6. има предложение на народния представител Васил Антонов – неподкрепено.
  Предложение на Юлиан Ангелов и група народни представители – неподкрепено. Това е същото, където преди малко го гласувахме против.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Васил Антонов.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е подкрепено.
  Гласуваме предложението на Юлиан Ангелов.
  За – 3, останалите се въздържат.
  Предложението не е подкрепено.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е подкрепено.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 6.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението на вносителя за чл. 6 е прието.
  Членове 7, 8, 9 и 10 по вносител включително.
  Гласуваме членовете анблок.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Членовете по вносител са приети.
  Член 11 – Министерство на отбраната.
  Има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено от Комисията.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме чл. 11 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението е прието.
  По чл. 12 има предложение на Иван Иванов – неподкрепено.
  Предложение на Корнелия Нинова – също неподкрепено.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Иван Иванов.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  И сега гласуваме чл. 12 по вносител.
  За – 13, против – 9, въздържали се – няма.
  Член 12 е приет.
  По чл. 13 има предложение на Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев. Това е предложението, което отпред отхвърлихме.
  Предложение на Корнелия Нинова, което не е прието.
  Предложение на Пенчо Милков, Крум Зарков, Филип Попов и Явор Божанков – неприето.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев.
  За – няма, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Пенчо Милков и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме чл. 13 по вносител.
  За – 13, останалите – против, въздържали се – няма.
  Член 13 по вносител е приет.
  По чл. 14 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Сега гласуваме текста на вносителя за чл. 14.
  За – 13, против – 7, въздържали се – 2.
  Член 14 е приет.
  По чл. 15 има предложение на Георги Михайлов – неподкрепено.
  Предложение на Георги Йорданов, Анелия Клисарова и Георги Михайлов – също неподкрепено.
  Предложение на Николай Иванов, Денчо Бояджиев и Николай Цонков – също неподкрепено.
  Предложение на Дора Янкова, Кольо Милев, Любомир Бонев, Иван Д. Иванов, Никола Динков, Радослав Стойчев, Манол Генов и Милко Недялков – също неподкрепено.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Предложение на Даниела Дариткова, което не е подкрепено, но работната група предлага увеличение на средствата за персонал с 8 100,0 хил. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на капиталовите разходи по бюджета му.
  Има ли изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Георги Михайлов.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Георги Йорданов и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Николай Иванов и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Дора Янкова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Даниела Дариткова.
  Всички се въздържат.
  Гласуваме предложението на работната група за сметка на капиталовите разходи.
  За – 13, останалите – въздържали се.
  Предложението на работната група е прието.
  И сега гласуваме по принцип текста на вносителя за редакцията на чл. 15.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Текстът е приет.
  По чл. 16 има предложение на Светла Бъчварова и Стоян Мирчев – неподкрепено.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на госпожа Бъчварова и Стоян Мирчев, неподкрепено от работната група.
  За – 8, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  И сега гласуваме чл. 16 по вносител.
  За – 13, против – 7, въздържали се – 2.
  Предложението на вносителя за чл. 16 е прието.
  По чл. 17 има предложение на Менда Стоянова – прието.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 17.
  Гласуваме окончателната редакция на чл. 17.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Текстът на чл. 17 е приет.
  По чл. 18 има предложение на Дора Янкова – неподкрепено.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Гласуваме предложението на Дора Янкова.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 18.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението на вносителя е прието.
  Член 19 по вносител, чл. 20 по вносител.
  Гласуваме анблок чл. 19 и чл. 20.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Членове 19 и 20 са приети.
  По чл. 21 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неприето.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 21.
  За – 13, против – 7, въздържали се – 2.
  Предложението на вносителя за чл. 21 е прието.
  По чл. 22 има предложение на Петър Кънев, Николай Тишев, Тодор Байчев и Димитър Стоянов – предложение, което не е подкрепено.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Гласуваме предложението на Петър Кънев и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Гласуваме предложението на вносителя за чл. 22.
  За – 13, против – 7, въздържали се – 2.
  Текстът на вносителя за чл. 22 е приет.
  По чл. 23 има предложение на Светла Бъчварова и Стоян Мирчев – неподкрепено.
  Предложение на Мустафа Карадайъ – неподкрепено.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Изказвания?
  Заповядайте.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаеми колеги! Предложението, което правим с колегата Мирчев, е свързано с увеличаване на фонд „Работна заплата“ на Министерството на земеделието и храните, без да се променя рамката на бюджета. Причината е, че и през 2017 г. имаше недостиг на фонд „Работна заплата“ в Министерството, и това се отрази най-вече на някои от второстепенните разпоредители на бюджетни кредити. Това са Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, Селскостопанска академия, Българска агенция по безопасност на храните.
  С това наше предложение ние предлагаме от издръжката на Министерството на земеделието да се прехвърлят 10 милиона, които съответно да отидат във фонд „Работна заплата“. Мотивите мога да развия още повече, свързани с конкретни числа, но все пак смятам, че достатъчно ясно е какво предлагаме. Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, господин Димитров.
  ПЛАМЕН ДИМИТРОВ (КНСБ): Благодаря.
  Както казах в самото начало, това е вторият път, когато искам да взема отношение. Ние направихме срещи с парламентарната група на ГЕРБ, лично с Вас, госпожо Председател, с останалите парламентарни групи – и на „Обединените патриоти“, и на БСП, и на колегите, за да обясним всъщност, че за нас подобно предложение, подобно действие е единственият вариант като че ли на компенсирана основа всъщност – не знам дали текстът е съвсем прецизен, както е внесен – но това, което говорихме, е да се предложи вариантът, както беше гласуван в Министерството на здравеопазването – тези 8 млн. 100 хил. лв. да бъдат прехвърлени от разходи за издръжка към разходи за персонал, за да се финансира увеличението на заплатите в агенции и структури, подчинени на Министерството на здравеопазването. Така и тук всъщност ние предлагаме същото. Тоест да подкрепите това предложение, което беше направено от народните представители, и с тези 10 милиона де факто да финансираме увеличението на заплатите в ключови агенции в Министерството на земеделието и храните, за които към момента не са предвидени никакви увеличения на заплатите – нулево нарастване в Българската агенция по храните, в Изпълнителната агенция „Борба с градушките“, Селскостопанската академия и Изпълнителната агенция по горите. Тоест за всички тези агенции има нулево увеличение, които работят на терен и които имат значимо място според нас както в националната сигурност по отношение на безопасността на храните, така и за другите, които, мисля, че всички си дават сметка какво значи за земеделските производители именно борбата с градушките и областните дирекции „Земеделие“, които в края на краищата също трябва да получат някакво движение нагоре.
  Така че моята молба е да получи подкрепа това предложение, на компенсирана основа да се прехвърлят 10 милиона от разходите за издръжка към разходи за персонал, за да може да направим възможно в Министерството на земеделието и храните увеличението с около 10% на заплатите на работещите в тези ключови агенции на терен. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Други желаещи за изказвания?
  Заповядайте.
  ВАНЯ ГРИГОРОВА (КТ „Подкрепа“): Ние Ви предоставихме нашето становище за Министерството на земеделието и храните. Вътре сме разписали детайлно нашите предложения. Разбира се, подкрепяме исканията за увеличение на заплатите, тъй като те от години не са увеличавани и не са актуализирани. Сутринта отново бях на среща с Федерация „Земеделие“ към КТ „Подкрепа“. Там хората допълниха това, че капиталовите разходи също не стигат. От юни месец не са правени капиталови разходи при тях. Така че наистина е спешно да се актуализират не само капиталовите разходи, но и разходите за персонал. Няма да разказвам цялото становище, имате го. Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Аз също не исках да се изказвам, за да не губя време, но ние говорихме с Вас, че там трябва да се помисли наистина малко за промяна в начина, по който функционират тези агенции, и най-вече Агенцията по храните. (Реплика от Пламен Димитров.)
  Да, но те имат нужда от капиталови разходи, за да могат да се оборудват и да си направят лабораториите конкурентно способни. Да могат да си върнат клиентите, които отидоха в частните лаборатории, и вместо тук да търсим източници, да имат източници собствени приходи. Така че ако правим някаква компенсирана промяна, не виждам откъде ще я направим. Те имат 7 милиона капиталови разходи и една никаква издръжка. Колко е издръжката, не мога и да я сметна. Тя е никаква.
  Гласуваме предложението на госпожа Бъчварова.
  За – 10, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители.
  За – 2, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 23.
  За – 13, останалите са против.
  Текстът е приет.
  По чл. 24 има предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители – неподкрепено.
  Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители.
  За – 2, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 24.
  За – 13, останалите са против.
  Член 24 е приет.
  По чл. 25 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Гласуваме го.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме чл. 25 по вносител.
  За – 13, останалите са против.
  Предложението на вносителя е прието.
  Член 26 по вносител.
  Гласуваме чл. 26 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението за чл. 26 по вносител е прието.
  По чл. 27 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Гласуваме го.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 27.
  За – 13, останалите са против.
  Член 27 е приет.
  По чл. 28 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова, неподкрепено.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 28.
  За – 13, останалите са против.
  Предложението за чл. 28 на вносителя е прието.
  По чл. 29 има предложение на народния представител Валентина Найденова – неподкрепено от работната група.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Валентина Найденова.
  За – 10, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 29.
  За – 13, останалите са против.
  Предложението за чл. 29 е прието.
  По чл. 30 има предложение на народния представител Цветан Цветанов, неподкрепено от Комисията.
  Комисията подкрепя текста на вносителя.
  Гласуваме предложението на Цветан Цветанов.
  За – няма, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 30.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението за чл. 30 е прието.
  Член 31 по вносител.
  Гласуваме.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Член 31 по вносител е приет.
  По чл. 32 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неприето.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на госпожа Нинова.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на работната група за подкрепа текста на вносителя за чл. 32.
  За – 13, против – 7, въздържали се – 2.
  Предложението на вносителя е прието.
  По чл. 33 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Гласуваме го.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 33.
  За – 13, против – 7, въздържали се – 2.
  Предложението е прието.
  Членове 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 включително.
  Гласуваме анблок параграфите.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Членовете са приети.
  По чл. 46 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Гласуваме го.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме текста на вносителя за чл. 46.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението на вносителя е прието.
  Членове 47, 48 и 49 по вносител.
  Гласуваме трите заедно.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението на вносителя е прието.
  По чл. 50 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Предложение на Стефан Данаилов, Александър Симов и Чавдар Велинов – неподкрепено.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Гласуваме предложението на Стефан Данаилов.
  За – 7, останалите се въздържат.
  И двете предложения не са приети.
  Гласуваме чл. 50 по вносител.
  За – 13, останалите са против.
  Член 50 по вносител е приет.
  Член 51 по вносител.
  Гласуваме.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Той е приет.
  Член 52 – това са общините.
  Предлагам да гласуваме едно по едно, да не ги чета по два пъти.
  Започваме с предложенията по чл. 52.
  Предложение на народния представител Надя Клисурска – неподкрепено от Комисията.
  Гласуваме.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Предложение на народните представители Милко Недялков и Валентина Найденова.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Иван Иванов.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Николай Тишев.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Иван Иванов. От два района ли се явява този Иван Иванов?
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Николай Иванов, Денчо Бояджиев и Николай Цонков.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Филип Попов и Цветан Топчиев.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Лало Кирилов и Радослав Стойчев.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Предложение на Дора Янкова и група народни представители. Предложението не е подкрепено
  Гласуваме.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложение на Лало Кирилов.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Валентина Найденова и Милко Недялков.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Иван Иванов – това е Шумен, Велики Преслав.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Весела Лечева, Явор Божанков и Валентин Ламбев.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Веска Ненчева – това е Калофер, Баня, Клисура, Розино, Богдан, Бегунци.
  Гласуваме.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Георги Гьоков и Драгомир Стойнев.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Дора Янкова.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Искрен Веселинов.
  За – 10, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Кристиан Вигенин – община Болярово.
  За – 10, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  И най-после гласуваме текста на чл. 52 по вносител.
  За – 13, против – 9.
  Значи, всички останали общини лишавате, само тези дето Вие искате да им давате.
  Текстът по вносител е приет, и общините, слава богу, останаха с бюджети.
  Членове 53, 54, 55, 56, 57 и 58.
  Гласуваме анблок.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението на вносителя за тези членове е прието.
  По чл. 59 има предложение на Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Жельо Бойчев. Тук освен храна искат и почивки, народът да плажува за сметка на бюджета. (Реплики.)
  Как 300 лв.? Искат 80 милиона отгоре.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова.
  За – 7, останали се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме чл. 59 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Текстът е приет.
  По чл. 60 има предложение от Мустафа Карадайъ и група народни представители, неподкрепено от Комисията.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  И сега гласуваме чл. 60 по вносител.
  За – 13, останалите са против.
  Член 60 е приет.
  Член 61 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Член 61 е приет.
  По чл. 62 има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме чл. 62 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението на вносителя е прието.
  По чл. 63 има предложение от Кръстина Таскова и група народни представители – неподкрепено.
  Не го подкрепяме, защото няма как, противоконституционно е избирателно да се подпомагат на база на образование, възраст или други такива критерии.
  За – 1, всички се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме чл. 63 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  По вносител е приет.
  Член 64 е по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Член 64 е приет.
  По чл. 65 има предложение на Гергана Стефанова, Кръстина Таскова. Предложението е подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя текста на вносителя, заедно с това подкрепено предложение.
  Гласуваме.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Приета е окончателната редакция на работната група по вносител, заедно с подкрепеното предложение на Гергана Стефанова и група народни представители.
  Членове 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 78.
  Анблок гласуваме по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Текстовете са приети.
  По чл. 79 има предложение на Дора Янкова – неподкрепено.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме чл. 79 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението е подкрепено.
  Има предложение на Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов чл. 79а.
  За – 7, останалите се въздържаме.
  Предложението не е прието.
  Член 80, 81 и 82.
  Гласуваме анблок трите члена по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Тези членове са приети.
  По чл. 83 има предложение на Николай Иванов, Денчо Бояджиев и Николай Цонков – неподкрепено.
  Има предложение на Дора Янкова и група народни представители – неподкрепено.
  То е същото – едно към едно, така че гласуваме и двете предложения едновременно.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложенията не са приети.
  Сега гласуваме чл. 83 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Член 83 по вносител е приет.
  Членове 84, 85, 86 и 87 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Членовете са приети.
  По чл. 88 има предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители – неподкрепено.
  Изказвания?
  Заповядайте, господин Цонев.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
  Става въпрос за това, че на общинските съвети представителните разходи, които са им предоставени, за някои общини достигат до 200 лв. на година. Базата е такава. Такава база сте дали, когато сте направили измененията. Всички общински съвети имат някаква дейност – посрещат гости и така нататък, докато при кметовете тази аномалия я няма и долу-горе всички влизат в тези 2%.
  Всички общински съвети изразиха мнение, че поне трябва да бъдат на нивото на кметовете. От това абсолютно нищо не губи бюджетът, не губи и общинският бюджет, но двете структури имат аналогични разходи и не е добре това. (Реплика от народния представител Менда Стоянова.) Естествено, че за сметка на общинските бюджети. Винаги са били за сметка на общинските бюджети. (Реплика от народния представител Менда Стоянова.) Ама, винаги са били за тяхна сметка. Просто с тази нормативна уредба не позволявате на кмета и на общинския съвет да имат елементарни разходи – като дойде една делегация от чужбина, да я почерпи общинският председател с едно кафе. Казвам Ви го сериозно.
  Никога не бих се застъпил за представителни разходи, но тук има аномалия. Нека да бъдат като на кмета – „до“. (Реплика от народния представител Менда Стоянова.)
  Ама, не удрят ракия, разберете. Това са съвсем… Изобщо няма такива средства. Става въпрос, че не е нужно това, което сме направили. Не пестим нищо.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Разбрахме, господин Цонев.
  Господин Търновалийски, кажете и Вие.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Аз подкрепям това, което предлагат колегите. Смятам, че има резон и е правилно, но ми се струва, че текстът не е много в тази посока. Вие казвате: „не може да бъде по-голям от този, който е на кметовете на общините“.
  ЙОНДАН ЦОНЕВ: Да, защото общинският съвет ще определи. Може да определи и по-малък, в зависимост от базата. Ако кметът има примерно 2000 лв. на година, може да реши общинският съвет да е 1000. Но при тази ситуация, погледнете, че тук става въпрос за 2% от базата и е различна за общинските съвети.
  Вижте, размерът на представителните разходи на кметовете е 2% от разходите за издръжка на общинската администрация. Тя е голяма – 2% са достатъчни. Обаче за общинските съвети е 2% от издръжката на общинските съвети. Там е много малък. И затова, това няма да бъде „2% от общинските съвети“, а ще бъде „до размера на кмета“, както определи общинският съвет. (Реплика.)
  Казваме, че не може да бъде по-голям.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Общинският съвет може да гласува много по-малко.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ: Разбира се, нека те да преценят. (Реплика.) Нека да не ги стопираме с тази база, това искам да кажа. Може да бъде по-малък, да. Те си преценяват: на кмета повече, на общинския – по-малко.
  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаема госпожо Председател, има много резон в това, което чухме от колегите. Аз също съм била председател на общински съвет, но аномалиите настина в някои общини са 200 до 300 лв. на година за представителни разходи. Естествено, не става въпрос въобще за банкети, а действително за посрещане на официални гости, дори за един букет или венец, ако щеш, за поднасяне на официален празник. Има резон в предложението. Коментирала съм го и с други колеги, които са председатели на общински съвети.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ: Само едно изречение. Четири-пет празника в годината, които се честват в населеното място, от името на общинския съвет не могат един венец да поднесат, защото няма как да го изпишат с тези представителни. Винаги от там е – от представителните. Може да Ви изглежда дребен проблемът, но е така.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: А няма ли, като е равен на кмета, който има много повече представителни разходи… (Реплика от народния представител Йордан Цонев.) Не знам.
  АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Едно процедурно предложение. Този разход, който е за общинските съвети и представителните разходи, да е до половината на заложения, който е на кметската администрация – до 50% от кметската администрация. (Реплика.) „До“ – те пак да си го гласуват.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Могат да си го гласуват и по-малко.
  АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Защото той каза, че базата е различна. Аз стъпвам на него. И затова да е до тази на кмета, който е 2% от общинската администрация. (Реплика.) Това е моето процедурно предложение.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ: Разходите за общинската администрация са в пъти, пъти по-големи...
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Предложението е да се добави във Вашето предложение: „не по-голям от 50% от определения размер на средствата за представителни разходи за кметовете в общините, определен по реда на ал. 1.“
  АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Това го предлагам аз.
  РЕПЛИКА: Като формулировка не е ли по-разбираемо да е „до 1% от разходите за общинска администрация“?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Имат предложение, нека да сложим тук този текст. (Реплики).
  НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ: Ако ми позволите, с цел точно това да прецизираме, защото това, което предлагат колегите Карадайъ и група, е ал. 2 да звучи: „Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от определения размер на средствата за представителни разходи за кметовете в общините, определен по реда на ал. 1“.
  Но ако се измени: „Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.“
  ЙОРДАН ЦОНЕВ: Същото е, колега. Нека редакционно да го направи екипът.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Предлагам следната редакция на работната група:
  Алинея 2 да стане: „Размерът на средствата за представителни разходи на общинските съвети не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на общинската администрация.“
  Вашето предложение го оттегляте.
  Предложението на Карадайъ и група е оттеглено.
  Гласуваме предложението на работната група.
  За – всички.
  Предложението е прието.
  В такъв случай гласуваме окончателната редакция на чл. 88 по вносител, заедно с току-що гласуваното предложение на Комисията.
  За – всички.
  Член 88 е приет в тази редакция.
  Член 89 по вносител.
  Гласуваме.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението е прието.
  По чл. 90 има предложение на Даниела Дариткова – прието.
  Гласуваме редакцията на работната група, включваща текста на вносителя и предложението на Даниела Дариткова.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението е прието.
  Членове 91, 92 и 93 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Членове 91, 92 и 93 са приети.
  По чл. 94 има предложение на народния представител Корнелия Нинова – неподкрепено.
  Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители – неподкрепено.
  Работната група подкрепя текста за чл. 94.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Карадайъ и група. (Реплики.)
  Вие си противоречите – искате изобщо да отпадне, пък сега гласувате да се разпредели.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме чл. 94 на вносител.
  За – 12, останалите се въздържат.
  Предложението на вносителя за чл. 94 е прието. (Реплики.)
  Връщаме се на чл. 94.
  Прегласуваме текста на чл. 94 по вносител.
  За – 12, против – 7, въздържали се – 3.
  Текстът на чл. 94 по вносител е приет.
  Предложение на Мустафа Карадайъ за създаване на нови параграфи 94а, 94б, 94в и 94г.
  Предложението не е подкрепено.
  Изказвания? Няма.
  Анблок гласуваме предложението за новите параграфи.
  За – 2, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Има предложение на народния представител Валентина Найденова за създаване на чл. 95 – тук са объркани номерациите – неподкрепено.
  За – 8, останалите се въздържат.
  Предложението не е подкрепено.
  Преминаваме към „Преходни и заключителни разпоредби“ – наименование, параграфи 1, 2 и 3 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Текстовете са приети.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов § 3а – неподкрепено.
  Гласуваме предложението за създаване на нов § 3а.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Параграф 4 – това е Законът за администрацията.
  Работната група предлага § 4 да бъде отхвърлен, тъй като изменението е прието със Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията, и тук става безпредметно.
  За – всички.
  Предложението е прието.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нови параграфи 4а, 4б, 4в и 4г. Това е изменение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  Мисля, че сме го чували няколко пъти да го обосновавате, но ако решите да го обосновете…
  Изказвания?
  Заповядайте, госпожо Григорова.
  ВАНЯ ГРИГОРОВА: Благодаря.
  Изказвам се в точката на предложението на БСП, макар че нашата инициатива се различава от инициативата на БСП. Това, за което събирахме подписи, беше необлагаем минимум, без да засягаме прогресивността или плоскостта на скалата.
  Второто ни предложение беше за 9% намалено ДДС за стоки от първа необходимост, такова каквото е за туризма в момента. Защо? Защото сме на първо място по неравенства, на първо място сме по бедност в Европейския съюз – това са неоспорими данни на Евростат, а същевременно преди два месеца заместник-главен секретар, или както беше, на МВФ също препоръча да се направят данъчни отстъпки за хората с ниски доходи, за да се спомогне за намаляване на неравенството.
  Напомням също така, че докладът на Министерството на финансите за 2008 г., когато беше направена генералната промяна в данъчната система, също казва, че данъчната тежест за хората с ниски доходи е увеличена, поради което е намалено потреблението. А потреблението е намалено на хората с доходи под средните, определено.
  Преди малко чухме някои от вариантите за компенсиране на намалените данъчни приходи, вследствие на въвеждане на необлагаемия минимум. Ние ще се радваме, ако има чуваемост от страна на управляващите и от страна на Комисията по бюджет и финанси, за да продължим разговора в детайли и след това, тъй като в рамките на инициативата се подписаха над 30 хил. души. Вярвам, че това е достатъчен повод да продължим тези разговори, тъй като това е европейска практика. Няма друга държава без необлагаем минимум, няма друга държава без намалено ДДС за стоки от първа необходимост.
  Когато се тревожим за демографската ни ситуация, е редно да прегледаме и основни политики, като данъчната и социалната. Благодаря Ви.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Аз предлагам синдикатите да си направите по една партия, да се явите на избори, да ги спечелите с тази програма и да я реализирате. Мисля, че тогава ще имате прекрасна възможност всички идеи да ги реализирате на практика.
  Заповядайте, госпожо Бъчварова.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря, госпожо Председател.
  Уважаеми колеги, правим отново предложението в Закона за развитието на академичния състав за съотношението на всички пропорции между минималната работна заплата и тези, които се заемат от академични длъжности и са нарушени в България. След 2007 г., когато няма постановление на Министерския съвет, за да определя тези съотношения, се получава така, че в момента в най-големите институции, които се занимават с наука – БАН и Селскостопанска академия, асистентът е със заплата 520 лв.
  Каква ще бъде тази мотивация да имаме и да развиваме академичния състав, при условие че мърдане от тези заплати няма? Преди малко коментирахме, фонд „Работна заплата“ в Министерството на земеделието например не достига, на БАН също около 10 до 15 млн. лв. не достигат.
  Само за пример – в Селскостопанската академия от 2200 човека, които са заети, 1600 ще бъдат на минимална работна заплата, в това число и чистачките, които трябва да получават това възнаграждение заедно с асистентите. Затова предлагаме на тези съотношения да се обърне внимание, за да може наистина научният потенциал в страната да има мотивация и възможност да издържа семействата си при реализиране на тяхната дейност. Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Други изказвания?
  Заповядайте, господин Гечев.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
  Ще бъда кратък, тъй като многократно съм защитавал тази теза от името на колегите, в това число след срещи, и няма никаква разлика с претенциите и аргументите на колеги от Българската академия на науките и други университети.
  Искам да Ви кажа, че в не малка част от държавните университети заплатите не са лоши, в смисъл, че те не са толкова трагични, колкото най-вече в Българската академия на науките, в Селскостопанската академия, но в някои от държавните ВУЗ-ове също заплатите са ниски.
  Казано накратко: вижте, не знам какво трябва да кажем като аргументи? Не е ли ясно, че е ненормално млади учени, от които очакваме да останат в България, доктори на науките вече, да получават, след като си защитят дисертацията, по-малко, отколкото стипендията като докторанти?
  Колеги, аз не знам какво друго да обясня?! Няма такава страна! Какъв е проблемът на нашата страна, какъв е този геноцид към научните работници? Не го казвам като професор, казвам го като българин. Искаме да остане тук елитът на страната. Не може един човек с 500 лв. заплата – млад ядрен физик или биолог, химик или инженер, да гледа семейство, след като не му стига заплатата за гарсониера да си плати. (Шум и реплики.)
  Моля и в залата да обърнем внимание: толкова ли пък българската държава не може да намери 50 – 60 млн. лв.?! Срамно е!
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: 112 са ги изчислили.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Е, добре, съгласете се, срамно е!
  Моля Ви, не знам как ще гласувате сега, но трябва да мислим не за следващата година, а за следващите 10 – 15 години.
  С това ще завърша: няма такава страна с геноцид към учените си – нито в Европа, нито в Африка! Хората дават мило и драго – визи, утрояват заплати, да привлекат най-доброто.
  Децата ни печелят всички олимпиади, госпожо Стоянова, нали така? След което си отиват оттук. Кое ще е това дете, което ще е първо в света на олимпиада по физика и ще остане за 500 лв. тук?
  Дайте да ги намерим тези 60 – 80 млн. лв. и да не се излагаме! Ние не се излагаме, това е престъпление, което правим! Много Ви моля да подкрепим това искане! Не е нещо, което не е по силите на българската държава. Срам ме е да говоря на тази тема!
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Други изказвания?
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Аз имам предложение – § 4г да го гласуваме отделно.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Ако искате, всичките ще ги гласуваме отделно, не е проблем.
  ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ: Не, 4г.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Добре.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нови параграфи 4а, 4б и 4в.
  За – 7, останалите са против.
  Параграфите не са приети.
  Гласуваме предложението за нов § 4г.
  За – 8, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието. (Шум и реплики.)
  За протокола: окончателното гласуване за § 4г е: за – 10, въздържали се – 12.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме § 5 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Параграф 5 по вносител е приет.
  По § 6 има предложения на: Николай Иванов и група народни представители, което не е подкрепено; Дора Янкова и група народни представители, което не е подкрепено; Мустафа Карадайъ и група в два варианта, което също не е подкрепено; Искрен Веселинов, което също не е подкрепено.
  Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага ето тази корекция в § 6.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на Николай Иванов и група народни представители.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Дора Янкова и група народни представители.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на Мустафа Карадайъ и група – в двата варианта. Те покриват двата варианта, гласувани досега.
  Първи вариант: За – 9, останалите се въздържат.
  Втори вариант: За – 9, останалите се въздържат.
  Моля, гласувайте предложението на Искрен Веселинов.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Гласуваме текста на вносителя за § 6 в редакцията на работната група.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Текстът на вносителя е приет.
  Подлагам на гласуване параграфи 7, 8 и 9 – по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Параграфите са приети.
  По § 10 има предложение от Кръстина Таскова и група народни представители – неподкрепено.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Гласуваме предложението на Кръстина Таскова и група народни представители.
  За – 1, останалите се въздържат.
  Не е подкрепено.
  Подлагам на гласуване предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Сега гласуваме § 10 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението по вносител е прието.
  По § 11 има предложение от народните представители Милена Дамянова и Галя Захариева – подкрепено.
  Предложение на Корнелия Нинова и група – неподкрепено.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е подкрепено.
  Сега гласуваме текста на вносителя в редакция на работната група съгласно подкрепеното предложение на народните представители Дамянова и Захариева.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението е прието.
  Параграф 12 – по вносител.
  Гласуваме § 12.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението за § 12 е прието.
  Предложение на Менда Стоянова за нов параграф – за промени в Закона за Сметната палата, подкрепено от работната група.
  Работната група предлага да се създаде нов § 12.
  Моля, гласувайте.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Новият § 12 е приет.
  Предложение на народния представител Даниела Дариткова, подкрепено от работната група.
  Работната група предлага да се създаде нов § 13 по това предложение.
  Моля да гласуваме.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложението на госпожа Дариткова за нов § 13 е прието.
  Сега гласуваме параграфи 13 и 14 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Предложенията са приети.
  По реда на чл. 83 от Правилника правя предложение за нов § 14 – в Закона за политическите партии, което е свързано с онзи чл. 65, който приехме изменен, за да има реципрочно отразяване и в Закона за политическите партии.
  Ще го изчета:
  „§ 14. В Закона за политическите партии чл. 27, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции, се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на получените действителни гласове от партии и коалиции на последните парламентарни избори. Ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България се определя размерът на субсидията за един получен действителен глас за политическите партии и коалиции по чл. 25 и за политическите партии по чл. 26.“
  Моля, гласувайте.
  За – 15, въздържали се – 7.
  Новият § 14 е приет.
  Сега трябва да изгласуваме приложенията.
  По Приложение № 1 има предложение от народния представител Васил Антонов, което не е подкрепено.
  Предложение на Корнелия Нинова и група народни представители, което не е подкрепено.
  Гласуваме предложението на Васил Антонов.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е подкрепено.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е подкрепено.
  Сега гласуваме Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Приложение № 2 е по вносител.
  Гласуваме Приложение № 2 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  По Приложение № 3 има предложение от народните представители Светла Бъчварова и Стоян Мирчев – неподкрепено.
  Предложение от Корнелия Нинова и група народни представители – неподкрепено.
  Гласуваме предложението на Светла Бъчварова и Стоян Мирчев.
  За – 10, въздържали се – 12.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението на Корнелия Нинова и група.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Сега гласуваме Приложение № 3 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Приложението е прието.
  По Приложение № 4 има предложение от народните представители Иван Ибришимов и Жельо Бойчев – не е подкрепено.
  Предложение на Юлиан Ангелов – подкрепено, макар и с друг източник.
  Предложение на Мустафа Карадайъ и група народни представители – не е подкрепено.
  Предложение от народния представител Кристиан Вигенин – неподкрепено.
  Предложение от народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски и Жельо Бойчев – неподкрепено.
  Предложение на Менда Стоянова – подкрепено.
  Работната група подкрепя текста на вносителя, заедно с подкрепеното предложение.
  Гласуваме предложението на Иван Ибришимов и Жельо Бойчев.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Предложението на Юлиан Ангелов е подкрепено.
  Подлагам на гласуване предложението на Мустафа Карадайъ и група.
  За – 2, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Моля, гласувайте предложението на Кристиан Вигенин.
  За – 8, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на Корнелия Нинова и група.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Сега гласуваме текста на вносителя… (Реплики.)
  Запишете им го по принцип.
  Ако искате, да запишем и първото по принцип – нямам нищо против, само че вместо 600, е 400 или 398. Искате ли и там? (Реплики при изключени микрофони.)
  Запишете, че първото се приема частично – на Иван Ибришимов и Жельо Бойчев.
  Още един път за протокола: предложението на Иван Ибришимов и Жельо Бойчев е частично подкрепено.
  Предложението на Мустафа Карадайъ и група не е подкрепено.
  Предложението на Кристиан Вигенин не е подкрепено.
  Предложението на Корнелия Нинова и група е частично подкрепено – по т. 1.
  Предложението на Менда Стоянова е подкрепено.
  Гласуваме окончателната редакция на работната група по вносител с подкрепеното и частично подкрепените предложения.
  За – 15, останалите се въздържат.
  Приложение № 4 е прието.
  По Приложение № 5 има предложение от Мустафа Карадайъ и група – неподкрепено.
  Предложение от Корнелия Нинова и група – неподкрепено.
  Гласуваме предложението на Мустафа Карадайъ и група.
  За – 2, останалите се въздържат.
  Не е подкрепено.
  Подлагам на гласуване предложението на Корнелия Нинова и група народни представители.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Не е подкрепено.
  Гласуваме редакцията на Приложение № 5 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Приложението е подкрепено.
  Приложение № 6 – механизмът за определяне на субсидиите.
  Не знам как си представяте в Народното събрание да променим механизма за определяне на субсидиите и да преработим целия Закон с новата формула и новия механизъм. (Реплика от народния представител Йордан Цонев при изключени микрофони.)
  Предложение от Николай Иванов, Денчо Бояджиев и Николай Цонков – нов компонент.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение на Дора Янкова и група – те искат същия нов компонент. И то е неподкрепено.
  Предложение от Мустафа Карадайъ и група – и то е същото. И то не е подкрепено.
  Искрен Веселинов – и то е същото, само че малко по-завоалирано. Не е подкрепено.
  Искам да кажа две думи, ако ми позволите – за протокола. Първо, по принцип няма да подкрепим тези предложения, защото това няма как практически да се случи в момента. Но смятам, че има основание да се разработи и да се усъвършенства механизмът или формулите за определяне на изравнителната и другата субсидия.
  Преди няколко години там беше направена промяна, която промени смисъла на изравнителната субсидия. Вместо за малки общини, които нямат достатъчно собствени приходи, които чрез тази субсидия да получат подкрепа от държавата, променената формула всъщност разпределя една изравнителна субсидия, която изобщо не отговаря на наименованието „изравнителна субсидия“.
  Ще дам пример с община София, която по изравнителната субсидия получава над 9 милиона. За да не кажете, че имам някакво отношение към община София, община Пловдив също получава 4,5 милиона. И всички останали големи общини.
  Мисля, че това трябва да се промени. Може би следващата година трябва да се поработи с Министерството на финансите, за да се възстанови смисълът на изравнителната субсидия – тя да подпомага общини с недостатъчно собствени приходи, но не и общини, които не си събират собствените приходи. Тоест там също трябва да има отчитане и на това събират ли си, или не си събират собствените приходи, както и на нивото на скалата за данъчно облагане по местните данъци и такси, което е прието от Общинския съвет, спрямо останалите общини.
  Предлагам да гласуваме предложенията анблок, защото са едни и същи.
  Моля, гласувайте.
  За – 9, останалите се въздържаме.
  Предложенията не са приети.
  Сега гласуваме Приложение № 6 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Приложение № 6 е прието.
  По Приложение № 7 има предложение от народните представители Николай Иванов, Денчо Бояджиев и Николай Цонков – неподкрепено.
  Моля, гласувайте.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Предложение на Дора Янкова и група – неподкрепено.
  Гласуваме.
  За – 7, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Подлагам на гласуване предложението на Мустафа Карадайъ и група.
  За – 2, останалите се въздържат.
  Предложението не е подкрепено.
  Предложение от народния представител Иван Иванов.
  Гласуваме.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е подкрепено.
  Предложение от народния представител Дора Янкова.
  Моля, гласувайте.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е подкрепено.
  Подлагам на гласуване предложението на Кристиан Вигенин.
  За – 9, останалите се въздържат.
  Предложението не е подкрепено.
  Гласуваме Приложение № 7 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Приложение № 7 по вносител е прието.
  Гласуваме Приложение № 8, Приложение № 9 и Приложение № 10 по вносител.
  За – 13, останалите се въздържат.
  Приложенията са приети.
  Предложение от народния представител Валентина Найденова за ново Приложение № 11:
  „Разходи в областта на функция „Здравеопазване“ по бюджетни организации“. (Реплика при изключени микрофони.)
  Тук няма никакви цифри.
  Гласуваме го.
  За – 8, останалите се въздържат.
  Предложението за това ново Приложение № 11 не е прието. (Реплики.)
  С това, уважаеми колеги, приключихме гласуването на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
  Позволете ми за протокола – да упълномощим експертите в Комисията за преномерация на параграфите и прецизно формулиране на текстовете, които току-що приехме, като окончателни редакции. Благодаря Ви.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 16,50 ч.)
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Менда Стоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума