Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
26/06/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 953-03-52/26.06.2019 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерски съвет на 24.06.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 26 юни 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерски съвет на 24.06.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на туризма – г-жа Ирена Георгиева – заместник-министър и г-жа Екатерина Дацова – директор дирекция „Управление на морските плажове“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Георгиева, която посочи, че с него се цели създаването на специална цялостна уредба на концесиите за услуга с обект морски плаж, като цялостната уредба трябва да е в специален закон, и допълни, че включването на процедурите по възлагане на концесия за услуга на морски плаж в обхвата на Закона за концесиите влиза в противоречие с чл. 10, т. 8 от Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия, поради което е необходимо да бъде създаден режим за възлагане на концесия на морските плажове в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
  Тя отбеляза, че транспонирайки Директива 2014/23/ЕС в българското законодателство чрез Закона за концесиите, законодателят приравнява концесиите без трансграничен интерес с концесии с трансграничен интерес, чиято прогнозна стойност е над 5 548 000 евро. Предлага се концесиите да се отдават и контролират по улеснени правила и при гъвкаво национално законодателство.
  Г-жа Георгиева акцентира върху специалните закони, уреждащи концесиите, чийто обект е изключителна държавна собственост, и допълни, че точно поради специфичния предмет и съсредоточаването на обществения интерес се налага концесиите за морските плажове да бъдат уредени в специален закон, а именно – в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
  Със законопроекта се предлагат промени, засягащи възлагането на концесия, които се доближават максимално до правилата, разписани в Закона за концесиите, но съобразени със специфичните задължителни дейности по морските плажове и предоставянето на допълнителни услуги.
  С новия § 4 и с изменението на § 5 се цели преодоляване на законодателната празнота и уреждане на преходните периоди, в които е прието решение за откриване на процедура по реда на отменената глава втора „а” от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие за възлагане на концесии за морски плажове до влизането в сила на този закон.
  С настоящия законопроект се регулира сключването на договор за концесия за услуга на морски плаж, неговото изпълнение, изменение и прекратяване, както и сключването на договор с подизпълнител. Регламентира се и дейността по контрола по начин, който позволява ефективност при отчитането на изпълнението на изискванията. За неуредените въпроси, свързани със стратегическото развитие и планиране на концесиите за услуга на морски плаж, финансирането на дейността и Националния концесионен регистър, както и за обжалването на решенията на концедента, се предвижда да се прилага Законът за концесиите.

  В дискусията взеха участие народните представители Христиан Митев и Крум Зарков.
  Г-н Митев заяви, че няма да подкрепи внесения законопроект, като добави, че няма нужда от създаването на специален ред за възлагане на концесия на морските плажове.
  Г-н Зарков посочи, че ще подкрепи внесения законопроект поради създалия се правен вакуум след решението на Върховния административен съд, но отбеляза, че липсва устойчивост в правната уредба по отношение на възлагането на концесия на морските плажове.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите, № 902-01-32, внесен от Министерски съвет на 24.06.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  АННА АЛЕКСАНДРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума