Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
30/01/2019 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 953-03-03/05.02.2019 г.

  Относно: Законопроект за защита на търговската тайна, № 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г.

  На свое заседание, проведено на 30 януари 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за защита на търговската тайна, № 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката – г-жа Лилия Иванова – заместник-министър, г-жа Десислава Георгиева – началник на отдел „Право на установяване и услуги“ към дирекция „Техническа хармонизация и политики за потребителите“, г-жа Елица Димова – държавен експерт в дирекция „Техническа хармонизация и политики за потребителите“; от Патентното ведомство – г-жа Силвия Беркова-Донкова – главен секретар и г-жа Мая Филипова-Демирева – главен експерт в дирекция „Спорове и административно-наказателна дейност“.
  Законопроектът за защита на търговската тайна беше представен от заместник-министър Иванова, която посочи, че с него се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване.
  Проектът на закон цели привеждането на действащата в страната правна закрила на интелектуалните продукти, търговската и научно-изследователската информация, иновационното ноу-хау в съответствие с изискванията на европейското законодателство и подобряване на ефективността на гражданскоправните средства за защита на търговската тайна от незаконно придобиване, използване и разкриване.
  В него подробно се урежда производството и мерките за защита на търговската тайна по съдебен ред, предметния обхват на закона и основните му понятия като търговска тайна, притежател на търговска тайна, нарушител и предмет на нарушението. Обстойно са разписани обезпечителните мерки за защита и тяхното допускане, условията и реда за установяване на неправомерното придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, както и присъждането на справедливо обезщетение в случай на злоупотреба с търговска тайна, като по този начин се цели уеднаквяване на закрилата и поставянето на притежателите на търговски тайни в по-добра позиция и защита в рамките на националния и вътрешния пазар.
  С приемането на Закона за защита на търговската тайна се увеличават стимулите за бизнеса, запазват се гаранциите за развитието на конкурентоспособността, подобряват се условията за трудова мобилност и се увеличава броят на работните места.
  В дискусията взеха участие народните представители Димитър Стоянов, Пенчо Милков и Данаил Кирилов. Г-н Стоянов и г-н Милков заявиха, че ще се въздържат от подкрепа за законопроекта, като посочиха, че дефиницията за търговска тайна е непрецизна и би довела до противоречива съдебна практика.
  Г-н Кирилов изрази своята подкрепа към законопроекта и добави, че същият е сходен с инструментите, които се използват за защита на други обекти и права на интелектуалната и индустриалната собственост, както и на авторските права. Той допълни, че българският съд има сравнително константна съдебна практика и не би възникнала неяснота с прилагането на критериите в производството.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за защита на търговската тайна, № 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 02.01.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума