Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
06/06/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-21 от 11.06.2018 г.

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация, № 802-02-14, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация, № 802-02-14, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 6 юни 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация, № 802-02-14, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г.
  Законопроектът беше представен от Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката.
  Дългосрочното сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на спътниковата навигация е от общ интерес, като Швейцария участва пряко в програмите „Галилео“ и EGNOS. Секторите, в които се извършват дейности за сътрудничество са радиочестотен спектър, научноизследователска дейност и обучение, възлагане на обществени поръчки, сътрудничество в областта на промишлеността, права на интелектуална собственост, контрол на износа, търговия и развитие на пазара, стандарти, сертифициране и регулаторни мерки, сигурност, обмен на класифицирана информация, обмен на персонал и достъп до услуги.
  Споразумението не засяга институционалната независимост на Европейския съюз да регулира европейските програми за Глобалната навигационна спътникова система, нито структурите създадени за тази цел.
  С Решение № 778 на Министерския съвет от 2013 г. е одобрено Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация и е упълномощен посланика и постоянния представител на Република България към Европейския съюз да го подпише от името на Република България при условие на последваща ратификация. Споразумението е подписано на 18 декември 2013 г. в Брюксел, Кралство Белгия.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 15 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация, № 802-02-14, внесен от Министерски съвет на 29 май 2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума