Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
27/06/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-24 от 02.07.2018 г.

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 854-01-55, внесен от Николай Александров и група народни представители на 20.06.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 854-01-55, внесен от Николай Александров и група народни представители на 20.06.2018 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 27 юни 2018 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 854-01-55, внесен от Николай Александров и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов и изпълнителният директор на Агенцията на приватизация и следприватизационен контрол Петя Александрова.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от н.п. Николай Александров.
  Според вносителите целта на предложения законопроект е създаване на електронна платформа за продажба на имоти, частна държавна собственост, както и имоти, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала на търговските дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. Чрез електронната платформа областните управители ще продават имоти с данъчна оценка под 10 хил.лв.
  Предвидени са съответстващи промени в Закона за държавната собственост относно правомощията на областните управители.
  Ползите от приемането на законопроекта ще бъдат най-вече в улесняването на процеса по продажба на имоти, частна държавна собственост, чрез привличането на по-голям брой лица за участие в продажбите и постигане на по-високи цени на продаваните имоти.
  Предвижда се разходите по изграждането на електронната платформа да са за сметка на Министерството на икономиката.
  С приемането на законопроекта не се предвиждат структурни промени в администрацията. Очаква се намаляване на административната тежест за бизнеса, инвеститорите и физическите лица, участващи в процеса по продажба на имоти, частна държавна собственост, тъй като ще се съкратят сроковете и разходите им за участието в процеса, както и ще се повиши прозрачността на цялостната дейност.
  Министерството на икономиката и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подкрепят законопроекта.
  Министерството на финансите подкрепя по принцип законопроекта като изразява следните бележки: § 1 за създаването на нов член 3а е в колизия със сега действащите разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в частта, с която е регламентирана възможността за продажба от самото търговско дружество; няма изготвена реална оценка на очакваните ефекти, в т.ч. за необходимия финансов ресурс за изграждане и поддържане на електронната платформа; предложените промени следва да са предмет на задълбочен анализ за свързаните с изпълнение на предлаганата уредба разходи и очакваните от тях ползи.
  В писменото становище на Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз” на Народното събрание е отбелязана необходимостта от прецизиране на съдържанието относно продажбата на обособени части на лечебните заведения, включени в списъка по приложение № 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Народните представители от ПГ на БСП за България Петър Кънев, Румен Гечев и Димитър Данчев поставиха въпроси за продажбата на активи на обекти от т.нар. „забранителен списък” и връзката им със законопроекта; за липсата на сравнителен анализ за ефективността от изграждането на подобна електронна платформа; за липсата на съгласуване на законопроекта с Държавната агенция „Електронно управление”; за неясноти в законопроекта.
  На поставените въпроси отговориха н.п. Николай Александров, заместник-министър Лъчезар Борисов и изпълнителният директор на Агенцията на приватизация и следприватизационен контрол Петя Александрова.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, „Въздържали се” –8 гласа и един глас „Против”,
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 854-01-55, внесен от Николай Александров и група народни представители на 20.06.2018 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума