Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
27/06/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-38, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-38, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
  Със законопроекта се предвижда забраната за тютюнопушене на закрити обществени места да отпадне за някои обекти, като се въвеждат ясни правила за тези от тях, в които по изключение ще се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения. Досега допусканото изключение е само за обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата. Предвижда се към тези обекти да се добавят и плавателните съдове, както и не повече от 50 на сто от търговската площ на залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение (ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове, барове и дискотеки), с изключение на интернет кафе-клубове, кафе-клубове за игри, кафенета в спортни зали и барове-спортен център. Министерският съвет ще определя с наредба изискванията, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения, както и условията за проверка и контрол. Предлага се да се забрани тютюнопушенето в спортните обекти, летните кина и театри, независимо дали това е по време на спортни или културни прояви, каквото е съществуващото в момента ограничение. При констатирани нарушения на забраната за тютюнопушене, предвидените в закона глоби и имуществени санкции са завишени двойно.
  Писмени становища по законопроекта, в подкрепа на това забраната за тютюнопушене в закрити и някои открити обществени места да бъде запазена, са постъпили от Министерство на здравеопазването, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта, Национална мрежа за децата, Коалиция за живот без тютюнев дим, Гражданска инициатива „България без дим“ и други.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 2, „Против“ – 2 и „Въздържали се“ – 13 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 854-01-38, внесен от Христиан Радев Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума