Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по икономическа политика и туризъм
24/10/2018 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  № 853-01-42 от 25.10.2018 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40, внесен от Министерски съвет на 11 октомври 2018 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40, внесен от Министерски съвет на 11 октомври 2018 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 24 октомври 2018 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите - Цветанка Михайлова – директор на Дирекция „Регулация на финансовите пазари; от Комисия за финансов надзор - Владимир Савов – и.д. заместник-председател и член на комисията, и Николай Петков – началник на отдел „Надзорна политика и анализи“; представители на Асоциация на българските застрахователи, Българска асоциация на застрахователните брокери и други.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането има за основна цел въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти. Предвижда се повишаване на стандарта за знания и умения, с които трябва да разполагат застрахователите, застрахователните посредници (брокери и агенти) и техните служители, непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти; въвеждане на нова категория посредници - посредници, извършващи разпространение на застрахователни продукти като допълнителна дейност, които ще бъдат обвързани с определен застраховател; задължение за застрахователните посредници и посредниците, извършващи разпространение на застрахователни продукти като допълнителна дейност за разкриване на квалифицирани участия като условие за регистрация; нови правила за трансграничното извършване на дейността по застрахователно посредничество и за надзора върху него; увеличаване на минималните застрахователни суми на задължителната застраховка професионална отговорност на застрахователните посредници; въвеждане на поредица от допълнителни гаранции за защита интересите на ползвателите на застрахователни услуги; доразвиване на надзорните правомощия на КФН.
  Във връзка с изискванията на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) е предложена промяна в дефиницията за презастраховане, като тя включва осигуряване на презастрахователно покритие и на институции, попадащи в обхвата на директивата.
  Във връзка със Съобщение на Комисията относно корекция с цел отчитане на инфлацията на минималните суми, предвидени в Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката Гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка, се актуализират минималните застрахователни суми по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите:
  - от 10 000 000 лв. на 10 420 000 лв. - за имуществени или неимуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт и
  - от 2 000 000 лв. на 2 100 000 лв. - за вреди причинени на имущество.
  Предлага се разпоредба, която да позволи на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи да претендира за възстановяване на платени от него обезпечения от Обезпечителния фонд на Гаранционния фонд от датата на отнемане на лиценза на застраховател със седалище в Република България, а не от датата на неговото обявяване в несъстоятелност. По този начин ще се гарантира ликвидността на Националното бюро и ще се премахне необходимостта от събиране на допълнителни вноски в полза на Националното бюро, които допълнително биха увеличили цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За“ – 19 народни представители, без „Против“ и „Въздържали се“.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 802-01-40, внесен от Министерски съвет на 11 октомври 2018 г.  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума